Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 30.06.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 30.06.2010, kl. 13:00-13:50

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 67/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 68/10 Godkjenning av protokoll fra 16. juni 2010 protokoll vedtak
PS 69/10 TV-aksjonen 2010 Flyktningehjelpen - anmodning om opprettelse av kommunekomitè utredning vedtak
PS 70/10 Diverse endringer på salgs - og skjenkebevillingsfronten utredning vedtak
PS 71/10 Raud Vinter 2011 - iverksetting og budsjett utredning vedtak
PS 72/10 Regnskap for Skogn fjellstyre 2009 utredning vedtak
PS 73/10 Hovedplan Vannforsyning 2011-2019 utredning vedtak
PS 74/10 Konvalvegen/Mønsterhaugvegen - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt utredning vedtak
PS 75/10 Holsandlia, 4.etappe - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5  + 4 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Jorunn Skogstad
Arne Solem sp varamedlem 3 dna/sp/krf x Robert Svarva
Britt Tønne Haugan krf varamedlem 4 dna/sp/krf x Gunnhild Ø. Nesgård
Einar T. Bangstad h varamedlem 3 h/v x Nina Bakken Bye

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Odd Håpnes enhetsleder kultur


Formannskapets møte 25. august 2010 utvides til en hel dag, hvor det i tillegg til avvikling av møte foretas befaring rundt i kommunen.

Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål angående kommunestyrets vedtak om lån til Grilstad og presseoppslag.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående prioritering av legging av veidekke Mule-Okkenhaug.
Ordføreren besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden

 


PS 67/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 68/10 Godkjenning av protokoll fra 16. juni 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Formannskapets protokoll fra 16. juni 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapets protokoll fra 16. juni 2010 godkjennes.    Til toppen av siden

 

PS 69/10 TV-aksjonen 2010 Flyktningehjelpen - anmodning om opprettelse av kommunekomitè

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunal komité for TV-aksjon 2010:

 • Gerd Haugberg, leder
 • Ordfører Robert Svarva, nestleder
 • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
 • Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.


Avstemning:
Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunal komité for TV-aksjon 2010:

 • Gerd Haugberg, leder
 • Ordfører Robert Svarva, nestleder
 • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
 • Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.    Til toppen av siden

 


PS 70/10 Diverse endringer på salgs - og skjenkebevillingsfronten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Samtlige av de nedenfornevnte søknader innvilges, og da slik at de respektive salgs – og skjenkebevillinger løper ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.    Til toppen av siden

 

PS 71/10 Raud Vinter 2011 - iverksetting og budsjett

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det utarbeides et nytt, mere detaljert budsjett, hvor kommunens totale kostnader fremkommer.
Det nye budsjettet må inneholde mer detaljer både rundt inntekts- og utgiftssiden.
Nytt budsjett behandles på neste formannskapsmøte.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

INNSTILLING:

 1. Budsjettet for Raud Vinter 2011 vedtas i henhold til oppsettet
 2. Kommunal egenandel på kr 250.000.- belastes kommunens bevilgning til gjennomføring av Levanger 1000 år 2011    Til toppen av siden


 

PS 72/10 Regnskap for Skogn fjellstyre 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det bes om at det ved fremlegging av regnskap vedlegges noter som forklarer avvik mellom regnskapsår.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2009 tas til orientering.
Det bes om at det ved fremlegging av regnskap vedlegges noter som forklarer avvik mellom regnskapsår.    Til toppen av siden


 


PS 73/10 Hovedplan Vannforsyning 2011-2019

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Hovedplan vannforsyning 2011-2019 datert 0406.10 godkjennes.
 2. Prioriteringsliste for utbyggingstiltak, vist kapitel 7.6 legges grunn for investeringsprogrammet for vann innenfor de rammer som er gitt i økonomiplan for 2011 – 2019.    Til toppen av siden

 


 

 

PS 74/10 Konvalvegen/Mønsterhaugvegen - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:

 1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av VA-ledninger i Konvalvegen/Mønsterhaugvegen med en kostnadsramme på kr. 1.000.000 godkjennes.
 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:
  6630  Budsjett 2010  Sanering/renovering avløp      kr.    500.000
  6620  Budsjett 2010  Utskifting vannledninger         kr.   500.000      Til toppen av siden


 

 

PS 75/10 Holsandlia, 4.etappe - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det framlagte forprosjekt Holsandlia, 4. etappe med en kostnadsramme på kr. 2.100.000 godkjennes.
 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:
  6630  Budsjett 2010  Sanering/renovering avløp         kr.  1.100.000
  6620  Budsjett 2010  Utskifting vannledninger            kr.  1.000.000    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 10.09.2010 10:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051