Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.03.11 - sak 27/11 - Utredning av alternative kinolokaler - oversendelsesforslag

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivsaknr: 2010/4167 - /D12      
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.03.11 27/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen får i oppdrag å legge fram en utredning i forhold til framtidig kinodrift i Levanger. Utredningen skal vurdere fortsatt kommunal drift av kino opp mot ulike private tilbud. Utredningen skal legges fram til politisk behandling i løpet av juni 2011.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Oversendelsesforslag framsatt i formannskapet 9.2.2011

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I forbindelse av formannskapets behandling av sak 11/11 ”Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to” ble det framsatt to oversendelsesforslag.

Jostein Trøite (SV) fremmet følende oversendelsesforslag:

Framtidig kinodrift og lokalisering av kino, er en del av den totale kultursatsinga i kommunen. Det bør derfor sees i sammenheng med et eventuelt kulturhus. Formannskapet ber derfor om en sak der dette blir belyst. Følgende punkter belyses:

 1. Hvilke kulturaktiviteter er det aktuelt å samordne/samlokalisere i Levanger kommune.
 2. Det trengs en klargjøring om videre framdrift for et eventuelt hotell/kulturhus på havna med utgangspunkt i den inngåtte opsjonsavtalen. Nødvendig avklaring med Indre Trondheimsfjord Havnevesen foretas.
 3. Det foretas en vurdering av kvartalet Festiviteten/Musikkens Hus/Levanger-Avisa ved ulike alternativer for samordning/samlokalisering av kulturaktivitetene.
 4. Det må klargjøres hva som kreves av kommunal involvering ved en eventuell kulturhusløsning på Røstad ved Trønderhallen og HiNT.
 5. Utredningen/analysen legges fram for politisk behandling før sommerferien 2011.


Hans Aalberg (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Formannskap/kommunestyre får fremlagt en sak / utredning i forhold til kinodrift.
En sak hvor aktuelle forslag/lokaliseringer

 • Festiviteten
 • Moan
 • Havna


Settes opp i forhold til hverandre,

 • Med sine fordeler og ulemper
 • Investeringsbehov og kostnader
 • Besparelser for kommunen ift ulike alternativer
 • Kommunal vs privat drift (økonomi og kompetanse)


Ingen av forslagene ble realitetsbehandlet, men oversendt administrasjonen.

I Levanger kommune foreligger retningslinjer for oversendelsesforslag fremmet i kommunestyret. Disse er tatt inn i reglementet for kommunestyret.

Når det gjelder oversendelsesforslag i andre organer foreligger ingen retningslinjer. Et oversendelsesforslag som ikke er realitetsbehandlet binder ikke opp ressurser eller starter noen utredningsprosess. Administrasjonen (eller andre mottakere av oversendelsesforslag) registrerer forslagsstillerens holdning som en meningsytring på linje med andre meningsytringer.

Vurdering:
Selv om de to oversendelsesforslagene ang kino i formannskapet ikke ble realitetsbehandlet og således ikke har noen bindende virkning, vurderer rådmannen det slik at det er skapt forventning om at det vil bli foretatt en utredning om kinodrift med flere alternativer.

Trøite sitt forslag er svært omfattende og noe administrasjonen ikke har mulighet til å gjennomføre i egen regi innenfor de tidsperspektiver som er antydet. I og med at det går videre enn kino bryter det også med vedtak i kommunestyret i sak 94/07 (punkt 13) om at kommunen ikke skal engasjere seg i kulturhus i inneværende planperiode.

Vedtaket lød slik:
Som følge av en realitetsvurdering av Levanger Kommunes økonomiske situasjon og framtidige utfordringer kan Levanger Kommune verken bygge eller drifte et nytt kulturhus i perioden 2007-2011. Det understrekes at utvikling av havneområdet fremdeles vil ha like stor prioritet.

Spørsmålet om tolking av vedtaket har vært oppe i kommunestyret flere ganger i perioden da enkelte har ment at en skal kunne planlegge for bygging i senere perioder. Rådmannen har oppfattet kommunestyret slik at det ønsker en ikke.

Forslaget fra Aalberg er langt mer konkret og vil ikke innbære veldig mye kommunale ressurser. Rådmannen ser derfor for seg at dette kan gjennomføres i løpet av våren. Selv om det er to eksterne interessenter som har meldt seg som aktuelle kinoutbyggere vil det være feil å utelukke andre. Jeg har bl.a registrert at det i det politiske miljøet er lansert andre alternativer Jeg ser derfor for meg at en kunngjør utredningen slik at det er mulig også for andre å komme med tilbud.

Jeg tilrår at formannskapet fatter slikt vedtak:
Rådmannen får i oppdrag å legge fram en utredning i forhold til framtidig kinodrift i Levanger. Utredningen skal vurdere fortsatt kommunal drift av kino opp mot ulike private tilbud. Utredningen skal legges fram til politisk behandling i løpet av juni 2011.

Publisert: 24.03.2011 07:50 Sist endret: 23.04.2013 12:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051