Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 30.03.11

Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. rådhuset
Dato: 30.03.2011, kl. 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 18/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 19/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2. mars 2011 protokoll vedtak
PS 20/11 Naboer AB - ny struktur fra 2012 utredning vedtak
PS 21/11 Levangermanifestet - Leve Sammen utredning vedtak
PS 22/11 Søknader om økonomisk støtte utredning vedtak
PS 23/11 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 ved Villa Gerda og salong/matsal ved Bjørnang, Skogn utredning vedtak
PS 24/11 Likebehandling av kommunale og private barnehager utredning vedtak
PS 25/11 Levanger stadion - avtale mellom IL Sverre og Levanger kommune utredning vedtak
PS 26/11 Gjennomgang av politisk og administrativ organisering våren 2011 – oversendelsesforslag utredning vedtak
PS 27/11 Utredning av alternative kinolokaler - oversendelsesforslag utredning vedtak
PS 28/11 Delegasjon av myndighet etter ny havne - og farvannslov utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Jorunn SkogstadFra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Grete Ludvigsen næringssjef
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage
Meier Hallan økonomi
Odd Håpnes enhetsleder Kultur


Orienteringer:


 


PS 18/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tatt til orientering.      Til toppen av siden

 

 

PS 19/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2. mars 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 2. mars 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 2. mars 2011 godkjennes.      Til toppen av siden


 

 

PS 20/11 Naboer AB - ny struktur fra 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune slutter seg til forslag til nye medlemsforpliktelser og forutsetninger i Naboer AB fom 2012.      Til toppen av siden

 

 

PS 21/11 Levangermanifestet - Leve Sammen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommune gir sin tilslutning til lanseringen av Levangermanifestet ”Leve Sammen” i jubileumsåret 2011.
Ordføreren undertegner manifestet i forbindelse med den offentlige lanseringen av det under den nasjonale konferansen HÅP og TRO i 1000 år på HiNT 10. og 11. oktober      Til toppen av siden

 

 

PS 22/11 Søknader om økonomisk støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Utdelt i møte:

 • Søknad fra Skogn Museumlag, datert 8. januar 2011.


Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Skogn Museumslag støttes med kr 20 000 fra formannskapets disposisjonskonto .
Begrunnelse: Skogn Museumslag har ansvaret for Levangers eldste trebygning, Ammestua og over 300 gjenstander i tilknytning til dette.
Skogn Museumslag gjør en stor innsats for å ta vare på denne viktige kulturarven  samtidig som dette er svært viktig med tanke på  det historiske stedet Alstadhaug sin posisjon helt fra førkristen tid.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Søker nr. 7, Per Anker Johansen, innvilges et lån på kr. 180.000,- for å dekke trykkekostnader. Lånet gis når regning fra trykkeriet foreligger, og betales tilbake innen 6 mnd. Lånet er rentefritt.

Habilitet:
Strid fratrådte møtet under behandling av denne sak, da han av et enstemmig formannskap ble erklært inhabil.
 
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Svarvas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Trøites oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

1. Følgende søknader innvilges:

Søknader som innvilges

Nr.

Søker

Innstilt beløp

02

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon NT

10.000

03

Dokumentasjon av kulturarv etter Paul Okkenhaug

50.000

05

Sagamarsjkomiteen

10.000

06

Lion Club Levanger

10.000

07

Per Anker Johansen

  5.000

08

Levanger Helsesportlag

10.000

09

Mule Skolekorps

10.000

10

Nessegutten FFU

10.000

11

Mental Helse Levanger

20.000

12

Levanger Idrettsråd

10.000

13

Levanger Judoklubb

10.000

14

4 H prosjekt Ronglan

  5.000

15

Bymuseet Levanger

30.000

17

Tour de Tomtvatnet, ”Jenter på hjul”

10.000

18

Skogn Skytterlag

10.000

19

Ytterøy Skolekorps

10.000

21

Kvikk 4 H

  2.000

23

Levangerelva grunneierlag

10.000

25

St. Olavsloppet

20.000

26

Sluttspillalliansen, håndball for ungdom

20.000

27

Rinnleirets Venner

40.000

28

Levanger TaeKwon-Do Klubb

   5.000

Skogn Museumslag 20.000


2. Samlet beløp, kr. 337.000 ,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 –Div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, Skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.

OVERSENDELSESFORSLAG:
Søker nr. 7, Per Anker Johansen, innvilges et lån på kr. 180.000,- for å dekke trykkekostnader. Lånet gis når regning fra trykkeriet foreligger, og betales tilbake innen 6 mnd. Lånet er rentefritt.       Til toppen av siden

 

 

PS 23/11 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 ved Villa Gerda og salong/matsal ved Bjørnang, Skogn

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Foretaksnummer 985 653 623, Bruborg Bakeri v/ Rune Kristian Elnan, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
Pkt. 2 og 3 som rådmannens forslag.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 985 653 623, Bruborg Bakeri v/ Rune Kristian Elnan, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. Godkjent skjenkeareal er Selskapslokalet Villa Gerda, samt i salong og matsal på Bjørnang.
 3. F.nr. 27.12.77, Rune Kristian Elnan, og f.nr. 12.02.54, Tove Edvardsen, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.      Til toppen av siden


 

 

PS 24/11 Likebehandling av kommunale og private barnehager

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Forslag til Levanger kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke kommunale barnehager vedtas.      Til toppen av siden


 

 

PS 25/11 Levanger stadion - avtale mellom IL Sverre og Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Habilitet:
Olav Strid ba om å få vurdert sin habilitet. Strid ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til avtale om Levanger stadion, datert 16.03.2011 godkjennes
 2. Erstatningsbeløpet kr 1.500.000 belastes investeringsfond.      Til toppen av siden


 

 

PS 26/11 Gjennomgang av politisk og administrativ organisering våren 2011 – oversendelsesforslag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Olav Strid (DNA) fremmet følgende forslag til innstilling:
Rådmannen får i oppdrag å utarbeide et evalueringsskjema til kommunestyrets representanter med tanke på deres vurdering av den politiske administrative organisering.
Forklaring; En slik evaluering vil gi det nye kommunestyret til høsten, et bakteppe for egen vurdering om man ønsker en endring av den politiske administrative organisering.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapet utnevner ei gruppe samansett av dei partia som er representert i kommunestyret, legga fram ei vurdering av den politiske organiseringa i kommunen. Saka blir så lagt fram for politisk behandling.
Følgende personer blir med i gruppa:
1.------------ 2.------------
3.------------ 4.------------
5.------------ 6.------------
7. ------------

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak fikk 0 stemmer.
Strids forslag til vedtak fikk 8 stemmer.
Trøites forslag til vedtak fikk 1 stemme.
Strids forslag til vedtak ble dermed vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannen får i oppdrag å utarbeide et evalueringsskjema til kommunestyrets representanter med tanke på deres vurdering av den politiske administrative organisering.
Forklaring; En slik evaluering vil gi det nye kommunestyret til høsten, et bakteppe for egen vurdering om man ønsker en endring av den politiske administrative organisering.      Til toppen av siden

 

 

PS 27/11 Utredning av alternative kinolokaler - oversendelsesforslag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådmannen får i oppdrag å vurdere en utredning av behovet for framtidig kulturhus, og aktuell plassering (Røstad, Havna og evt. andre steder). Det tas kontakt med ”Kulturhusets Venner” i løpet av vurderingen.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Framtidig kinodrift og lokalisering av kino, er en del av den totale kultursatsinga i kommunen. Det bør derfor sees i sammenheng med et eventuelt kulturhus. Formannskapet ber derfor om en sak der dette blir belyst. Følgende punkter belyses:

 1. Hvilke kulturaktiviteter er det aktuelt å samordne/samlokalisere i Levanger kommune.
 2. Det trengs en klargjøring om videre framdrift for et eventuelt hotell/kulturhus på havna med utgangspunkt i den inngåtte opsjonsavtalen. Nødvendig avklaring med Indre Trondheimsfjord Havnevesen foretas.
 3. Det foretas en vurdering av kvartalet Festiviteten/Musikkens Hus/Levanger-Avisa ved ulike alternativer for samordning/samlokalisering av kulturaktivitetene.
 4. Det må klargjøres hva som kreves av kommunal involvering ved en eventuell kulturhusløsning på Røstad ved Trønderhallen og HiNT.
 5. Utredningen/analysen legges fram for politisk behandling før sommerferien 2011.


Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Heieraas tilleggsforslag avvist med 5 mot 4 stemmer.
Trøites forslag til vedtak avvist med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Rådmannen får i oppdrag å legge fram en utredning i forhold til framtidig kinodrift i Levanger. Utredningen skal vurdere fortsatt kommunal drift av kino opp mot ulike private tilbud. Utredningen skal legges fram til politisk behandling i løpet av juni 2011.      Til toppen av siden

 

 

PS 28/11 Delegasjon av myndighet etter ny havne - og farvannslov

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.03.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret delegerer myndighet som etter havne – og farvannsloven tilligger kommunen til Indre Trondheimsfjord havnevesen, jfr. lov om havner og farvann av 17.07.2010 § 10, og i samsvar med vedtektene for Indre Trondheimsfjord havnevesen § 2.
 2. Endringen innarbeides i kommunens delegasjonsreglement.      Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 31.03.2011 20:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051