Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.05.09 - sak 56/09 - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger – høring

Gunvor Galaaen - klikk for personkort
Saksbehandler: Gunvor Galaaen
Arkivref. 2009/2066 - /F30
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 27.05.09 56/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har følgende merknader til forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger:

Kommunen mener en bindende avtale kan gjennomføres under forutsetning om at en økt økonomisk kompensasjon foreligger.
Kommunen er ikke enig i at vedtak og bosettingskommune forkynnes samtidig.
Kommunen er ikke enig i at det skal være et krav om bosetting i løpet av 30 dager.
Kommunen støtter forslaget om at det skal stilles krav om boligsosial plan.
Kommunen støtter forslaget om økt differensiering av integreringstilskuddet for bosetting av enslige.
Kommunen imøtekommer forslaget om at rask bosetting bør premieres.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Brev av 25.02.2009 fra IMDI(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ”Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger - høring PDF

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Rapport: Bosetting av flyktninger 19.01.09 PDF   

www.imdi.no\bosettingsrapport

Saksopplysninger:

Alle landets kommuner er forespurt om å uttale seg i forbindelse med et høringsforslag om raskere bosetting av flyktninger. På grunn av den lange ventetid fra vedtak om opphold er fattet til bosetting i kommune skjer, er det foreslått en rekke tiltak. Disse skal gjøre det mulig å bosette flyktningene 30 dager etter at oppholdsvedtak er fattet.  I-gjennomsnitt tar det i dag ca. 6 måneder fra oppholdstillatelse er gitt, til bosetting skjer.  Lang ventetid rammer den enkelt og har betydelige økonomiske kostnader for det offentlige. Forslagene i høringen omfatter alle ledd i bosettingsprosessen, med særlig fokus på tiltakskjeden, tidsfrister og saksflyt. En har valgt å begrense seg til å kommentere de tiltak en mener er relevante for flyktningarbeidet i Levanger kommune.

Følgende punkter blir kommentert:

Avtale mellom kommune og IMDI:

I dag inngås en intensjonsavtale mellom IMDI og  kommunen etter at det er fattet et vedtak i kommunestyret om å bosette et gitt antall flyktninger pr. år. Dagens ordning innebærer at flyktningetjenesten bestemmer når bosetting skal skje og hvem kommunen ønsker å bosette. Av økonomiske hensyn er det ønskelig og i tråd med intensjonene å bosette det antallet kommunen har vedtak om.

Forslaget til nytt tiltak:

·         Det inngås en juridisk bindende avtale mellom IMDI og bosettingskommunen.

Det innebærer at kommunen fatter et mer forpliktende bosettingsvedtak.  Forslaget innebærer blant annet at kommunen får økonomisk kompensasjon dersom IMDI ikke utnytter antall plasser det er inngått avtale om. Ved innføring av en juridisk bindende avtale begrenses kommunens valgfrihet til om og hvor mange flyktninger som skal bosettes. Forslaget innebærer at kommune må si ja til de som er bosettingsklare og som søkes ut.  Det vil ikke være anledning til å si nei på bakgrunn av nasjonalitet, familiesammensetning eller lignende. 

Oppholdstillatelse og bosettingskommune

I dag gis vedtak om opphold og tilbud om kommune til ulik tidspunkt.  Vedtaket kommer først. Deretter blir kommune forespør av IMDI eller mottakene om de kan bosette flyktningen. Flyktningen har selv muligheten til å påvirke hvor han/hun skal bo ut fra den enkeltes behov. Boligen som tilbys skal tilpasses den som skal bosettes, om det gjelder en enslige, familie, eller enslige mindreårige. Bosettingsforberedende møter skal gjennomføres før bosetting skjer. 

Forslaget til nytt tiltak

·         Oppholdsvedtak og tilbud om bosettingskommune formidles samtidig.

·         Bosetting skal skje innen 30 dager etter vedtak.

Flyktningen har ingen mulighet til å påvirke bosettingskommune ut fra egne behov eller ønsker.  Kommunen må ta imot de flyktningene de får tildelt og da innen 30 dager.  Kommunen må ha tilgang på en variert boligmasse. 

Boligsosial plan

Det stilles i dag ingen krav i avtalen med IMDI om at det skal foreligge en boligsosial plan. Kommunens boligsosiale handlingsplan er under revidering. 

I tillegg til den kommunale boligforvaltning er Flyktningetjensten i stor grad avhengig av det private marked for å dekke boligbehovet. Ved bosetting av enslige mindreårige vurderer flyktningetjenesten og barnevernet den enkeltes behov for omsorg før bolig velges og tiltak iverksettes. Mange enslige voksne velger selv å flytte fra det tilbudet de har fått, til et mindre og billigere boalternativ. 

Flyktningetjenesten sørger for at Husbanken bostøtteordning benyttes. 

Forslaget til nytt tiltak

Krav om boligsosiale planer i kommunen
Forslaget innebærer at det skal foreligge en boligsosial plan. Flyktningene vil være en naturlig del av denne boligsosial handlingsplan. 

Differensiering av integreringstilskuddet

Kommunen mottar et integreringstilskudd i 5 år som utgjør til sammen kr 551.500.

En kommune får nær seks ganger så stort integreringstilskudd for bosetting av en familie m/ fire barn, som den får for bosetting av en enslig.  Enslige flytter oftere fra kommunen enn  barnefamilier og det medfører at integreringstilskuddet går til tilflyttingskommunen.

Forslaget til nytt tiltak

    Økt differensiering av integreringstilskuddet for bosetting av enslige.
Det foreligger ikke noe entydig svar på hvordan differensieringen skal gjennomføres.

Det antydes en omfordeling av tilskuddet fra barnefamilier til enslige. En annen alternativ løsning som antydes i forslaget, er å øke satsene de første årene og redusere tilskuddet de to-tre siste. Det er ressurskrevende å bosette enslige. Det finnes i dag få gode boligløsninger for enslige og etableringskostnadene er høyere enn for en familie.

Raskere bosetting

I dag varierer bosettingstiden fra 2 til 4 måneder i vår kommune. Boligtilgangen er en viktig faktor i bosettingstempoet. Det er også faktorer som hvem skal bosette og hvilken status vedkommende har, gift, familie, eller enslig.

Forslaget til nytt tiltak

Premiering av rask bosetting
Tilgangen på bolig er den mest kritiske faktor for å få til en raskere bosetting. Tilstekkelig personal ressursen er av betydning i denne sammenheng. Det skal gis økonomisk kompensasjon ved bosetting innen 30 dager etter oppholdsvedtak er gitt..

Vurdering:

Følgende vurderinger er knyttet til overstående punkter, forslag til nytt tiltak, og inngår som kommunens svar til høringsuttalelsen.

Kommunen mener en bindende avtale kan gjennomføres under forutsetning om at en økt økonomisk kompensasjon foreligger.

En bindende avtale forutsetter at de økonomiske kompensasjoner knyttes til de forslåtte tiltakene som er ment å føre til en raskere bosetting.

En bindende avtale vil kreve en tilstekkelig tilgang på en fleksibel boligmasse. En må styrke hjelpeapparatet forøvrig slik at raskt bosetting ikke skal gå på bekostning av en god bosetting.

Har kommunen ledig boligmasse tilgjengelig, må kommunen få dekket utgiftene for disse. Kommunen foreslår at det må foreligge en gjensidig forpliktelse i avtalen, hvor en avklarer antallet enslige, antall familier, og enslige mindreårige som en skal bosettes. 

Det vil gi noe bedre forutsigbarhet for kommunen.  Det er ønskelig at forpliktende dialogmøter benyttes som et virkemiddel i planleggingen av bosettingen mellom IMDI og kommunen.  En kan se for seg et behov for økt bemanning i flyktningetjenesten for å imøtekomme en slik bindende avtale.

Kommunen er  ikke enig i at vedtak og bosettingskommune forkynnes samtidig. Kommunen ønsker personer som er motiverte og realitetsorienterte og klare for introduksjonsprogrammet. Det forutsetter at flyktningen bør ha en viss innflytelse på hvor de skal bosettes. En styrt bosetting er et forståelig virkemiddel, men kommunen har erfaring med at tvang ikke fører til god bosetting. Faren for økt sekundærflytting vil være større ved en slik ordning. Det vil ha økonomisk konsekvens for kommunen da integreringstilskuddet følger flyktningen.

Kommunen er  ikke enig i at det skal være et krav om bosetting i løpet av 30 dager.

Det er behov for å gi alle parter tid nok til å forberede bosettingen. Kommunen mener at ca. 2 måneder er realistisk og tilstekkelig for dette arbeidet. Det blir viktig å sikre at ikke en rask premiert bosetting skal gå på bekostning av en stabil og god bosetting.  En god bosetting er starten på for et godt integreringsarbeid.

Kommunen støtter forslaget om at det skal stilles krav om boligsosial plan.

Kommunens bosettingsvedtak bør være forankret i en boligsosial plan, med langsiktig fokus og strategi om bosetting av ulike kategorier flyktninger. De er vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette må fremgå i den boligsosial plan. Kommunen må sikre at det finnes tilstrekkelig egnede boliger til en forsvarlig kostnad for målgruppen flyktninger.

Kommunen støtter forslaget om at Husbankens virkemiddel bør gjennomgås. Dette med sikte på hvordan disse virkemidlene kan utnyttes bedre for å fremme insitament til flyktninger for å skaffe seg egen bolig.

Kommunen støtter forslaget om økt differensiering av integreringstilskuddet for bosetting av enslige

Bindene avtale innebærer forslag om ulike økte tilskudd for rask bosetting i kommunen. Bedre økonomiske kompensasjonsordninger vil gi større handlingrom og forutsigbarhet for kommunen. Kommunen er imidlertid av den oppfatning at økt differensiering ikke skal tas fra familier/m barn for å kompensere for økt tilskudd for enslige.

Kommunen anbefaler at økt differensiering skal basere seg på reelle kostnader som framkommer av Beregningsutvalget årlige beretning. Kommunen ønsker å fremme forslag om integreringstilskuddet de 2 første årene økes. Det vil være i bedre samsvar med faktiske utgifter kommunen har.

Kommunen imøtekommer forslaget om rask bosetting premieres.

Kommunen er av den oppfatning av at rask premiert bosetting ikke må gå på bekostning av god og planlagt bosetting. Tilgang på personalressurs i flyktningetjenesten er vesentlig for å imøtekomme krav om bosetting innen 30 dager.

De fleste kommuner har et forbedringspotensial både i forhold til planlegging og kreativ tenkning. Skal en rask bosetting realiseres må de økonomiske virkemidler foreligge slik at kommunen settes i stand til å imøtekomme kravene. Rask bosetting vil krevet stor fleksibilitet i hele tjenesteapparatet som er knyttet til bosetting av flyktninger.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051