Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.05.09 - sak 55/09 - Kollektivtransport i distriktene

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2005/10327 - /N01
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 27.05.09 55/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende ruter prioriteres i forbindelse med kollektivtransport i distriktene:

1.       To serviceruter onsdager og fredager kl. 17.00 og retur ca. 21.15.
Jernbanestasjonen-Mule-Bruborg-Nesset-Høgberget
Jernbanestasjonen/Fergeleiet

2.       Ekne-Ronglan-Skogn (hvor det også kommer transport fra Markabygda)-Jernbanestasjonen/Fergeleiet.

3.       Bussrute fra Levanger til Solhaug med retur på torsdager.

4.       Rute på Ytterøy hvor det blir transport etter nærmere angitt rute tilpasset ferjetidene.

5.       Buran-Okkenhaug-Halsan-Magneten-Sentrum.

6.       Hjelmen-Markabygda-Finne-Skogn-Magneten-Sentrum.

7.       Kristivika-Ekne-Ronglan-Skogn-Magneten-Sentrum.

8.       Åsenfjord-Åsen-Magneten-Sentrum.

9.       Nesset rundt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune av den 19.05.2008 PDF

2. Høringsuttalelser.

Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Levanger PDF

Eldres råd PDF

Levanger ungdomsråd PDF

Saksopplysninger:

Samferdselsdepartementet har bevilget midler til å prøve ut nye løsninger for å legge til rette for et kostnadseffektivt, fleksibelt og godt kollektivtilbud i distriktene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune er tildelt ca. 4 millioner kroner til prosjekt for videreutvikling og tilpasning av etablerte bestillingstransporter og bedre utnyttelse av offentlig betalte transporter.

Målsettingen med arbeidet er å utvikle et behovstilpasset og effektivt kollektivtilbud i områder som i dag mangler eller har svært dårlig kollektivtilbud, og etablere et transporttilbud til innbyggerne som er bosatt utenfor byene og hovedtransportaksene i Nord-Trøndelag.

Ved bestillingstransport ringer folk innen en bestemt tidsfrist og sier fra at de ønsker å benytte seg av en transportordning. De vil så bli hentet og kjørt til andre kollektivruter eller til bestemte steder som legekontor, handlesenter eller annet lokalt senter. Det betales kun bussbillett for reisen, fylkeskommune og departement betaler mellomlegget og opplegget er således gratis for de respektive kommuner. Kjøring til ungdomsklubber, samt å få sikret eldre uten bil et transporttilbud til og fra de ulike sentra i kommunen, er eksempler på hvordan ordningen er tenkt å fungere.

I første rekke vil hovedfokus være tilbringertransport til lokale ruter, men det vil også være av interesse å utvikle tilbud for lokale servicereiser til og fra kommunesenter. Transportbehov til ungdomsgruppen skal vektlegges i prosjektet.

Av forskjellige årsaker fremmes ikke denne sak før nå, men en har møtt velvilje fra de fylkeskommunale myndigheter på den måte at kommunen vil komme i betraktning ved fordelingen av disse midlene.

Saken ble den 03.03.2009 sendt ut til høring til berørte instanser som har avgitt uttalelse slik:

Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Levanger

Buran-Okkenhaug-Halsan-Magneten-Sentrum.

Hjelmen-Markabygda-Finne-Skogn-Magneten-Sentrum.

Kristivika-Ekne-Ronglan-Skogn-Magneten-Sentrum.

Ytterøy rundt-Fergekai.

Åsenfjord-Åsen-Magneten-Sentrum.

Nesset rundt.

Intensjonen med forannevnte tilrådning er å komme seg til butikk, lege og offentlige kontorer. De fleste ruter bør videre ende opp i Levanger sentrum-Rådhuset.

Eldres råd

Eldres råd vil sterkt anbefale at Levanger kommune deltar i utprøving av et godt kollektivtilbud i distriktene. For eldre i utkantene i kommunen vil spesielt servicetransport være aktuelt, bl.a. til legekontor og lokale handelssentra.

Levanger ungdomsråd

For ungdom er forslaget på to serviceruter onsdager og fredager kl. 17.00 og med retur ca. kl. 21.15, pluss en bussrute.

Den ene ruten er Jernbanestasjonen-Mule-Bruborg-Nesset-Høgberget-Jernbanestasjonen/Fergeleiet.

Den andre ruten er Ekne-Ronglan-Skogn (hvor det også kommer transport fra Markabygda) – Jernbanestasjonen/Fergeleiet.

Bussruten skal gå fra Levanger til Solhaug (m/retur) på torsdager.

Det foreslås også en rute på Ytterøy hvor det blir transport etter nærmere angitt rute og ankomst fergeleiet ca. 10. min. før avreise. Retur bør koordineres med det øvrige systemet.

Ruteforslagene er tilpasset aktiviteter på Ungdomshuset/Kjeller`n og Festiviteten/kinoen.

Det er ønskelig med samarbeid med Prosjektet ”Plænti”.

Fylkeskommunen har allerede sett gjennom de innkomne høringsuttalelser. På generelt grunnlag mener fylkeskommunen at dette er et godt grunnlag å gå videre på. I første omgang ønsker fylkeskommunen at det foretas en prioritering av de foreslåtte tiltak, slik at det blir klarlagt hvilke tiltak kommunen ønsker det skal gås videre med.

Vurdering:

Rådmannen setter stor pris på den velvillighet som fylkeskommunen har vist i denne sak.

Mange gode forslag er innsendt innen utløpet av høringsfristen, men det må nå foretas en prioritering av forslagene fra de respektive høringsinstanser.

Det er gitt føringer på at transportbehov til ungdomsgruppen skal vektlegges i prosjektet og dette har rådmann tatt hensyn til i sin prioriteringsliste.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051