Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 26.08.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 26.08.2009, kl. 13:15-14:15
Sakliste som PDF  -  hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 76/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 77/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. august 2008 protokoll vedtak
PS 78/09 Innføring av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter utredning vedtak
PS 79/09 Innherred Seniorforum BA - Søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen utredning vedtak
PS 80/09 Gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement - oppnevning av arbeidsgruppe utredning vedtak
PS 81/09 Milano Pizzeria Levanger AS - Søknad om flytting av skjenkebevilling utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Robert Svarva

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst fungerende rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær

 

Før formannskapets møte ble det holdt orienteringsmøte angående valget, for stemmestyrenes ledere og nestledere.

Orienteringer:

  • ”Elektronisk formannskap”? v/enhetsleder ikt Torbjørn Olsen
  • Økonomisk status og arbeidet med økonomiplanen v/enhetsleder økonomi Meier Hallan.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående Levanger kommunes planer for et 1000-års jubileum:

Formannskapet fikk tidligere en orientering fra en gruppe frivillige som planlegger 1000-årsjubileum for Levanger. Det kom da tydelige signaler fra formannskapet om at Levanger kommune skulle støtte opp og delta i det videre arbeidet med dette.

Det går fram av Levangeravisa 18/8-09 at de som frivillig arbeider for denne markeringa av 1000-årsjubileet ikke har fått noen reaksjon fra kommunen, og at dette bl.a. fører til at de blir for sein til å søke støtte fra stat og fylke.

Vil ordføreren ta initiativ til at kommunen engasjerer seg, slik at vi kan få et jubileum som styrker markedsføring, historiekunnskap og identitet i kommunen og slik at vi ikke går glipp av mulige tilskudd på grunn av sein saksbehandling?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Nina Bakken Bye (H) stilte spørsmål angående presseoppslag 26.08.09 om svineinfluensa.

Anne-Grethe Hojem (DNA) stilte spørsmål angående status for arbeidet med Tinbuen fritidsområde i Lofjorden.

Før formannskapets møte ble det holdt orienteringsmøte angående valget, for stemmestyrenes ledere og nestledere PDF | powerpoint     Til toppen av siden 

 

PS 76/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.08.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden 

 

PS 77/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. august 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.08.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 12.08.09 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 12.08.09 godkjennes.     Til toppen av siden 

 

PS 78/09 Innføring av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune skal ved alle innkjøp av tjenester forholde seg til de krav som stilles i ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter”
Dersom en leverandør ikke etterlever klausulen har levanger kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som tilbakeholdes skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Ved uenighet fastsetter kommunen beløpets størrelse.
Rådmannen utarbeider en veileder i offentlige innkjøp for Levanger kommune. Denne skal innholde retningslinjer for etisk handel.     Til toppen av siden 
 

 

PS 79/09 Innherred Seniorforum BA - Søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Innherred Seniorforum BA  innvilges kr. 35.000,- i tilskudd som er øremerket kartlegging av behov for seniorgruppen, jfr. søknad med prosjektbeskrivelse datert den 26.06.2009.  

2. Beløpet stort kr. 35.000,- belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – div. overføringer og tilskudd.     Til toppen av siden 

 

PS 80/09 Gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement - oppnevning av arbeidsgruppe

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.08.2009

Forslag i møte:

Gunnhild Ø. Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag:

Hans Heieraas oppnevnes som medlem og leder av arbeidsgruppa.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:

Jostein Trøite og Jorunn Skogstad oppnevnes som medlem av arbeidsgruppa.

Avstemning:

Forslagene fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende 3 personer oppnevnes som arbeidsgruppe til å gjennomgå kommunens delegasjonsreglement og fremme forslag til nytt delegasjonsreglement:


Rådmannen anmodes om å stille med sekretariat for arbeidsgruppen.     Til toppen av siden 

 

PS 81/09 Milano Pizzeria Levanger AS - Sølknad om flytting av skjenkebevilling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Foretaksnummer 993 358 312 Milano Pizzeria Levanger AS gis tillatelse til å flytte sin virksomhet fra Kirkegt. 15 til nye lokaler i Sjøgt. 1 og da slik at alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 kan utøves der, jfr. vedtak i F-sak nr. 15/09 av den 04.02.2009.     Til toppen av siden

Publisert: 23.04.2009 12:24 Sist endret: 23.12.2009 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051