Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 25.11.09

Møtested: Levanger videregående skole
Dato: 25.11.2009, kl. 13:00-16:00 (kl. 12:00 omvisning)

Sakliste som PDF - word (brukerveiledning PDF) - ODT  -  protokoll som PDF - word

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 112/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16. november 2009 protokoll vedtak
PS 113/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 utredning vedtak
PS 114/09 Evaluering av gågate i deler av Håkongata - 1.juni til 1. september 2009 utredning vedtak
PS 115/09 Div. endringer på skjenkebevillingsfronten utredning vedtak
PS 116/09 Skogn Pizza v/ Safin Ali Ahmed - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 utredning vedtak
PS 117/09 Søknader om økonomisk støtte utredning vedtak
PS 118/09 Budsjett 2010 - Levanger kommune utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Arnstein Kjeldsen fagansvarlig budsjett
Rolf Baglo kemner
Åsmund Brygfjeld

 

PS 112/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16. november 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2009

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 16. november 2009 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 16. november 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 113/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 - oppnevning av evt arbeidsgrupper for å forberede besvarelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap – 25.11.2009

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Hans Heieraas, SP:
Ordvalget ”Gruppen” erstattes av Kommunestyret”

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling med foreslått endring enstemmig tiltrådt.

Innstilling:
Levanger kommune avgir slik uttalelse i KS styrategikonferanse:

 1. Hvordan kan KS synliggjøre verdien av at kommunesektoren sørger for lokal tilpasning av tjenestetilbudet?
  Viktige forutsetninger for at KS kan synliggjøre verdien av kommunesektoren sørger for lokal tilpasning av tjenestetilbudet er at KS er synlig gjennom tilstedeværelse på de arena som omhandler aktuelle saker slik at kommunene derigjennom føler både eierskap og delaktighet.
 2. Hvilken eventuelle systemendringer bør fortas for få en større forutsigbarhet om økonomiske rammebetingelser?
  Kommunestyret foreslår følgende mulige systemendringer for å oppnå en bedre forutsigbarhet knyttet til økonomiske rammebetingelser: Større grad av kontinuitet i sektor, dette kan oppnås gjennom eksempelvis redusert reformhyppighet, da det i dag er en utstrakt oppfatning av at man ikke rekker å fullføre en påbegynt reform før denne blir avløst av en ny i en ny retning.
  Et annet virkemiddel vi mener bør vurderes er innføring av 4-årig økonomiplanperiode også fra stortingshold, det oppleves utfordrende at kommunene utarbeider 4-årige økonomiplaner men samtidig må forholde seg til nye statsbudsjett hvert år, dette har redusert de siste år i økonomiplanperioden til i beste fall kvalifisert gjetning.
  Samme distriktspolitiske virkemiddeltilgjengelighet i samme region.
 3. Hvilke synspunkter har dere på kostnadsberegninger av statlige reformer?
  Synspunkter knyttet til kostnadsberegninger av statlige reformer:
  -bygger opp organisasjoner og aktivitetsnivå i forhold til en ”spesialsituasjon”, og ved reformperiodens slutt sitter kommunen igjen med en ”overkapasitet” som søkes opprettholdt og legitimert gjennom nye prosjekt.
  -kostnadsdekningen har ofte for lavt presisjonsnivå som da resulterer i at kommunen sitter igjen med en større kostnad enn hva som var forutsatt i utgangspunktet.
 4. Hvilke vurderinger har dere av utgiftsutjevningen i inntektssystemet?
  Vurdering av utgiftsutjevningen i inntektssystemet:
  -for lite forutsigbar og ikke i tilstrekkelig grad samkjørt med kommunens økonomiplan og budsjetthjul.
  -manglende samsvar imellom de faktiske utgiftene som påløper kommunen som følge av lønnsoppgjør og det estimerte og forventede kommunale handlingsrom.
 5. Hvilke andre utfordringer kan bli sentrale for kommunene i Samhandlingsreformen?
  Vi ser at det er behov for en reform for å utnytte økonomi og kompetanse best mulig innenfor området helse.
  Utfordring: Fastlegeordningen, må vi auke antall fastleger? Hva med forskjellene sjukehusleger / fastleger (kompetanse, inntekt)? Hvis det skal settes en grense for antall pasienter pr fastlege, må det ansettes flere fastleger, dette vil ha store økonomiske konsekvenser. Hvem skal betale? Økonomien blir uansett en stor – kanskje den største – utfordringen i samhandlingsreformen, kommunene har pr i dag – med en presset økonomi – ingen mulighet til å finansiere store deler av økte kostnader.
  Hvem skal bestemme når pasientene er ”utskrivningsklare”? Sjukehusene? Kommunen? Pasientene kan føle seg utrygge, når de ulike parter ikke blir enige. Innsatsstyrt finansiering må ikke bli for dominerende. En utfordring å finne ”rett” finansiering.
  Politisk styring, og hvordan det skal ivaretas blir en utfordring, her må KS ha en sentral rolle opp mot ulike grupper og legge føringer Det kan bli en utfordring å kombinere lokaldemokratiet med samarbeidsordninger mellom flere kommuner. Hvem skal bestemme hva? Her må KS komme med noen forslag til løsninger.
 6. Hvordan kan KS best legge til rette for at Samhandlingsreformen skal lykkes?
  KS må snakke kommunenes sak. Det er forskjell på kommunene, og regionene er ulike, KS må vektlegge de ulike geografiske forskjellene – fleksibilitet blir nødvendig.
  Levanger har samarbeidsorganene på plass allerede (Samkommune, Felles legevakt) Samarbeid med sykehuset må utredes.
  Erfaringene fra NAV – reformen viser at det er fornuftig å kjøre politprosjekt, og ta seg tid til å høste av erfaringer som gjøres. Derfor bør ikke tidspunktet for i gangsetting være fastlåst til 2012. KS kan samle inn erfaringer fra ulike hold og formidle det videre. Eksempel: Negative og positive erfaringer med distriktsmedisinske senter / forsterkede sjukeheimer.
  KS bør bidra til kompetanseheving blant ansatte og beslutningstakere på de ulike nivå.
  Vi gjentar: Finansiering må vektlegges sterkt – reformen må fullfinansieres fra staten. Dette må KS legge stor vekt på.
 7. Er det tiltak eller områder KS bør prioritere i tariffoppgjøret 2010 for å styrke     kommunesektoren i arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft?
  - Godtgjøring for særskilt arbeidstid - heve ulempelønn for turnuspersonell
  - Like bestemmelse i HTA mellom undervisningspersonell og øvrige ansatte.
 8. Hvilke lønnstiltak kan bidra til å realisere målsettingen om likelønn?
  Det er lik lønn for menn og kvinner i samme yrkesgruppe i dag. Nøkkelen vil være å få flere menn til å velge kvinnedominerte yrker og vise versa.
  En likelønnspott finansiert av ekstra midler fra Stortinget kan ha effekt, men en spesiell prioritering av kvinnedominerte yrker på bekostning av mannsdominerte yrker i kommuneoppgjøret kan vanskeliggjøre rekruttering av annet personell, f.eks ingeniører.
 9. Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse deltidsdilemmaet?
  Utvikle alternative arbeidstidsordninger for turnuspersonell. Tilstrebe at en får større stillinger. Det bør være mulig å kombinere turnusstilling med annen stilling uten at turnusstillingen skal dimensjonere arbeidstiden.
 10. På hvilken måte og på hvilke områder kan KS bidra og tilrettelegge for å utvikle prosesser og verktøy for det lokale lønnsarbeidet?
  Det er viktig at kommunene har god tilgang på statistikk.
  Tariffperiodene bør endres til 4 år. En må uansett unngå forhandlinger i kap 4 i mellomoppgjørene.
  Det bør lages retningslinjer/føringer på særavtaler (f.eks klegodtgjørelse)
 11. Hvordan kan KS generelt og tariffoppgjøret spesielt bidra til god samhandling, robuste fagmiljøer og synliggjøring av kommunesektorens attraktivitet som arbeidsgiver?
  KS må bidra til å synliggjøre de mange spennende jobbmulighetene i kommunesektoret, og bidra til å tone ned betydningen av lønn alene som rekrutteringsverktøy. Innhold i jobben, pesnsjonsordninger osv er viktige å ha fokus på.
 12. Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med styring og ledelse på tjenesteområder hvor det er et partnerskap mellom stat og kommune? 
  - Klare ansvars og ledelseslinjer
  - harmonisering av lønn og arbeidsvilkår.
  - felles forståelse av de mål oppgaver og tjenester som skal ytes
  - avklaring av balanse på utgiftsdekning.
 13. Hvordan kan KS bidra til bedre samarbeid for utvikling av teknologiske løsninger og slik at slik teknologi blir tatt i bruk?
  Bidra til forenklinger av lov- og regelverk. Være pådrivere i forhold til statlige myndigheter og bidra til at gode eksempler blir kjent.
 14. Hva kan KS bidra med for at innvandrerbefolkningen i større grad kan dekke kommunenes behov for kompetent arbeidskraft?
  - Enklere godkjenning av kompetanse fra hjemlandet. Det må gis mulighet for eventuell påbygging på utdanningen fra hjemlandet for å få norsk kompetanse.     Til toppen av siden


 

PS 114/09 Evaluering av gågate i deler av Håkongata - 1.juni til 1. september 2009

Rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av positiv evaluering innføres fast gågate for månedene juni–juli-august og september.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2009

Forslag i møte:
Oversendelsesforslag fra Nina Bakken Bye, H:
I forbindelse med 1000-årsjubileumet i 2011, innføres det helårlig gågate.
Åpning kan skje i forbindelse med f.eks. julegateåpning i 2010.
Tiltaket evalueres innen utgangen av november 2011. Dersom evalueringen er positiv, videreføres helårlig gågate.

Forslag til endring fra Jorunn Skogstad, SP:
”...fast gågate for månedene mai-juli-august og september”

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og rådmannens forslag med Skogstads forslag til endring:

Rådmannens forslag med Skogstad endring enstemmig vedtatt.

Byes oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:
På bakgrunn av positiv evaluering innføres fast gågate for månedene mai-juni–juli-august og september.

Oversendelsesforslag:
I forbindelse med 1000-årsjubileumet i 2011, innføres det helårlig gågate.
Åpning kan skje i forbindelse med f.eks. julegateåpning i 2010.
Tiltaket evalueres innen utgangen av november 2011. Dersom evalueringen er positiv, videreføres helårlig gågate.     Til toppen av siden

 

PS 115/09 Div. endringer på skjenkebevillingsfronten

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknadene innvilges, og da slik at de respektive skjenkebevillinger løper ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknadene innvilges, og da slik at de respektive skjenkebevillinger løper ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.     Til toppen av siden

 

PS 116/09 Skogn Pizza v/ Safin Ali Ahmed - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Foretaksnummer 986 338 565, Skogn Pizza v/ Safin Ali Ahmed, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i forbindelse med oppstart av restaurant med beliggenhet Servicesenteret, Åsvegen 13, Skogn ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 01.07.70, Safin Ali Ahmed, og f.nr. 10.11.75, Soran Gafoor Ridha, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 986 338 565, Skogn Pizza v/ Safin Ali Ahmed, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i forbindelse med oppstart av restaurant med beliggenhet Servicesenteret, Åsvegen 13, Skogn ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 01.07.70, Safin Ali Ahmed, og f.nr. 10.11.75, Soran Gafoor Ridha, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.     Til toppen av siden

 


PS 117/09 Søknader om økonomisk støtte

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende søknader innvilges:

Søker nr. 01 – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon NT     kr. 10.000,-
Søker nr. 03 – Grønningen Hytte – og Turlag                          kr.   2.000,-
Søker nr. 04 – Mental Helse Levanger                                     kr.  15.000,-
Søker nr. 06 – Stiklestadmusea avd. Levanger                         kr.  20.000,-
Søker nr. 08 – Norges Blindeforbund NT                                kr.    3.500,-
Søker nr. 11 – Ekne skolekorps                                               kr.    5.000,-
Søker nr. 12 – Veteranan Innherred Turlag                               kr.    5.000,-
Søker nr. 13 – Levanger Cup, Levanger                                   kr.   15.000,-
Søker nr. 15 -  Ungdomssymfonikerne NT                               kr.     5.000,-
Søker nr. 16 – Kulturarv etter Paul Okkenhaug                        kr.   50.000,-
Søker nr. 17 – Nordenget Museum, Markabygda                     kr.   10.000,-
Søker nr. 18 – Levanger Bowlingklubb                                     kr.     2.000,-
Søker nr. 20 – Ekne Maritime Forening                                     kr.    30.000,-
Søker nr. 21 -  Marsimartnan                                                    kr.    10.000,-
Søker nr. 22 – Levanger videreg. sk.                                        kr.    15.000,-

2. Samlet beløp, kr. 197.500,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, Skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2009

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Hans Heieraas, SP:
Nr 6 Stiklestadmusea kr 0
Nr 8 Norges Blindeforbund kr 0
Samlet beløp kr 174.000.- belastes konto……………

Forslag til endring fra Hans Aalberg, FRP:
Søknad nr. 1 kr. 15.000,-
Søkna nr. 13 kr. 20.000,-
Sum totalt økes med 10.000,-

Forslag til endring fra Jann Karlsen, KRF:
Søknad nr. 21 kr. 47.500,-
Sum totalt økes med 37.500,-

Avstemning:
Søker nr. 01 – rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 4 (4 stemmer for Aalbergs forslag)
Søker nr. 03 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 04 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 06 – Heieraas sitt forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme
Søker nr. 08 – rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer
Søker nr. 11 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 12 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 13 – Aalbergs forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 15 -  rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 16 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 17 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 18 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 20 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Søker nr. 21 -  Karlsens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer
Søker nr. 22 – rådmannens forslag enstemmig vedtatt

VEDTAK:
1. Følgende søknader innvilges:
Søker nr. 01 – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon NT     kr. 10.000,-
Søker nr. 03 – Grønningen Hytte – og Turlag                          kr.   2.000,-
Søker nr. 04 – Mental Helse Levanger                                    kr.  15.000,-
Søker nr. 06 – Stiklestadmusea avd. Levanger                        kr.  0,-
Søker nr. 08 – Norges Blindeforbund NT                               kr.    3.500,-
Søker nr. 11 – Ekne skolekorps                                             kr.    5.000,-
Søker nr. 12 – Veteranan Innherred Turlag                             kr.    5.000,-
Søker nr. 13 – Levanger Cup, Levanger                                 kr.   20.000,-
Søker nr. 15 -  Ungdomssymfonikerne NT                             kr.     5.000,-
Søker nr. 16 – Kulturarv etter Paul Okkenhaug                       kr.   50.000,-
Søker nr. 17 – Nordenget Museum, Markabygda                   kr.   10.000,-
Søker nr. 18 – Levanger Bowlingklubb                                   kr.     2.000,-
Søker nr. 20 – Ekne Maritime Forening                                  kr.    30.000,-
Søker nr. 21 -  Marsimartnan                                                 kr.    47.500,-
Søker nr. 22 – Levanger videreg. sk.                                      kr.    15.000,-

2. Samlet beløp, kr. 220.000,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, Skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.     Til toppen av siden

 

PS 118/09 Budsjett 2010 - Levanger kommune

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2010 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2010 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2010 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2010 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 166.240.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til  rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2009

Utdelt i møtet:
Høringsuttalelse fra Fagforbundet PDF
Høringsuttalelse fra Eldres råd PDF
Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet PDF

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Hans Aalberg, FRP:
Tabell som PDF

Verbalforslag:
Innvandrertjenesten
Øremerkes inntil kr. 100’.ift lag og foreninger som har deltagelse fra innvandrere (barn/ungdom).
Må dokumentere reelle kostnader / tap av inntekt ift aktivitetsavgift/deltageravg/dugnader for å kunne motta tilskudd.

Forslag til endring fra Nina Bakken Bye, H:
Tabell som PDF 

Forslag til endringer fra Jostein Trøite, SV:
Tabell som PDF

Verbalforslag:

 1. Takstene for eiendomsskatt økes med 10 %.
  Ny taksering foretas, og gjøres ferdig før budsjettbehandling for 2011.
 2. MOT-arbeidet i skolen skal ikke nedprioriteres. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vurderes i revidert budsjett.
 3. Det tilsettes miljøvernsjef med tverrfaglig arbeidsområde, som skal være ansvarlig for oppfølging av klima- og energiplanen, og for tiltak på helse- og kulturområdet. Det forventes at stillingen i stor grad skal hente inn midler fra stat og fylke. Egne midler dekkes av kulturetaten som styrkes med 500.000.
 4. Alle grunnskoleelever skal ha samme tilbud om frukt i skolen.
 5. Det søkes Opplysningsvesenets fond om støtte til renovering på Alstadhaug.


Avstemning:
Alternativt forslag fra Aalberg, Frp, avvist med 8 mot 1 stemme
Alternativt forslag fra Bye, H, avvist med 8 mot 1 stemme
Alternativt forslag fra Trøite, SV, avvist med 8 mot 1 stemme
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.

Verbalforslag 1 fra Trøite avvist med 7 mot 2 stemmer
Verbalforslag 2 fra Trøite tiltrådt med 5 mot 4 stemmer
Verbalforslag 3 fra Trøite avvist med 8 mot 1 stemme.
Verbalforslag 4 fra Trøite avvist med 7 mot 2 stemmer
Verbalforslag 5 fra Trøite tiltrådt med 8 mot 1 stemme

Verbalforslag fra Aalberg avvist med 8 mot 1 stemme

INNSTILLING:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2010 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2010 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2010 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2010 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 166.240.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til  rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.


Verbalforslag:
1. MOT-arbeidet i skolen skal ikke nedprioriteres. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vurderes i revidert budsjett.
2. Det søkes Opplysningsvesenets fond om støtte til renovering på Alstadhaug.     Til toppen av siden

Publisert: 23.04.2009 12:29 Sist endret: 01.12.2010 16:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051