Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 25.08.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 25.08.2010, kl. 13:00 - 14:20

Sakliste som PDF  -  word  | protokoll som PDF - word

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 76/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 77/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30. juni 2010 protokoll vedtak
PS 78/10 Høring – Forslag til endringer i valgloven utredning vedtak
PS 79/10 Høring – Difi rapport 2010:3 – Utredning for etablering av en sentral valgenhet utredning vedtak
PS 80/10 Alternativ opplæring på ungdomstrinnet utredning vedtak
PS 81/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - stilling i PPT utredning vedtak
PS 82/10 Marsimartnan 2010 - rapport og regnskap utredning vedtak
PS 83/10 Spørsmål om kjøp av Norske Skogs aksjer i Innherred Produkter AS utredning vedtak
PS 84/10 Oppnevning av utvalg for utredning av etablering av samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder (bolig og næring) utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Alf Magnar Reberg sp varamedlem 8 dna/sp/krf x Gunnhild Ø. Nesgård

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Alf Birger Haugnes fungerende rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Marit E. Aksnes enhetsleder Barn og familie
Bjørg Holmen fagleder PPT
Arnstein Kjeldsen enhetsleder Økonomi
Trude Nøst kommunalsjef


Merknader:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende merknad til innkallinga:
”Høringsuttalelser legges fram for politisk behandling slik at de kan behandles i kommunestyret innen fastlagt frist”.

Hans Aalberg (FRP) etterspurte høringssak angående finansiering av ikke-kommunale barnehager.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående salg av Herredshuset på Skogn.
Svar vil bli gitt av rådmannen i neste formannskapsmøte, 22. september.

Hans Heieraas (SP) stilte spørsmål angående Norturas planer for bygging av fjørfeslakteri.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Ordføreren refererte fra ekstraordinær generalforsamling for Staup natur- og aktivitetsbarnehage.

Orienteringer: 

PS 76/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 77/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30. juni 2010.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 30. juni 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 30. juni 2010 godkjennes.    Til toppen av siden

 

PS 78/10 Høring – Forslag til endringer i valgloven

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Både posisjon og opposisjon bør være representert i hvert enkelt stemmestyre.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune vil slutte seg til Kommunal- og regionaldepartementets forslag til endringer i valgloven.

Levanger kommune vil gå imot et eventuelt lovendringsforslag om at listekandidater ikke kan sitte i stemmestyrene eller gjøre tjeneste som stemmemottaker i valglokalene.

Både posisjon og opposisjon bør være representert i hvert enkelt stemmestyre.    Til toppen av siden

 

PS 79/10 Høring – Difi rapport 2010:3 – Utredning for etablering av en sentral valgenhet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune er skeptisk til forslaget om opprettelse av en sentral valgenhet som direktorat. Vi ønsker ikke å opprette flere direktoratlignende institusjoner.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – nytt avsnitt 2:
Ut fra kriteriene for stedsvalg, vil Levanger være aktuell for lokalisering. Dette ut fra kommunikasjoner, fysisk og teknologisk, nærhet til fagmiljøer og muligheter for samlokalisering.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag – til rådmannen:
Formannskapet ber rådmannen legge fram en sak om eventuell lokalisering av sentral valgenhet i Levanger.

Avstemning:
Hojems forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.
Trøites oversendelsesforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Levanger kommune er skeptisk til forslaget om opprettelse av en sentral valgenhet som direktorat. Vi ønsker ikke å opprette flere direktoratlignende institusjoner.    Til toppen av siden

 

PS 80/10 Alternativ opplæring på ungdomstrinnet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det etableres et fagnettverk for ansatte i skole som har ansvar for undervisningen av elever som har behov for spesiell tilpasning av deler av sin undervisning på alternative arenaer.

Nettverket kan være organisert som et kommunalt nettverk eller en videreføring og videreutvikling av sos.ped.nettverket etablert som et samarbeid mellom HiNT, Levanger og Verdal kommuner samt de videregående skolene i Levanger og Verdal.

Avstemning:
Ved alternativ votering mellom driftskomiteens innstilling og Heieraas forslag til vedtak, ble Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det etableres et fagnettverk for ansatte i skole som har ansvar for undervisningen av elever som har behov for spesiell tilpasning av deler av sin undervisning på alternative arenaer.

Nettverket kan være organisert som et kommunalt nettverk eller en videreføring og videreutvikling av sos.ped.nettverket etablert som et samarbeid mellom HiNT, Levanger og Verdal kommuner samt de videregående skolene i Levanger og Verdal.    Til toppen av siden

 

PS 81/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - stilling i PPT

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannen bes om å vurdere å foreslå en økning i ressursen til enheten Barn- og familie tilsvarende 100 % stilling for pedagogisk-psykologisk-rådgiver i PPT i budsjettet for 2011.     Til toppen av siden

 

PS 82/10 Marsimartnan 2010 - rapport og regnskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Regnskapet for 2010 godkjennes. Årets underskudd, kr. 35.413,- dekkes over fond for Marsimartnan
 2. Som ny hovedkomite velges:
  1. Grete Ludvigsen, Leder, Velges for 2 år, Næringssjef L.K
  2. Turid Inderberg, Velges for 2 år, Kommunalteknikk L.K
  3. Eva Gunn Eide, Ikke på valg, Kultur L.K.
  4. Bente Anita Elden, Velges på 2 år, Servicekontoret
  5. John Helge Holmen, Ikke på valg, Næring L.K.
  6. Jann Karlsen, Ikke på valg, Medlem formannskapet
  7. Oppnevnes av Hovedsponsor
 3. Hovedkomité oppnevner egen komité for fakkeltoget
 4. Hovedkomiteen får fullmakt til å engasjere sekretariat    Til toppen av siden

 

PS 83/10 Spørsmål om kjøp av Norske Skogs aksjer i Innherred Produkter AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune overtar ikke Norske Skog sine aksjer i Innherred Produkter.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

INNSTILLING:
Levanger kommune overtar Norske Skog sine aksjer i Innherred Produkter for kr 80.000.-
Beløpet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.    Til toppen av siden

 

PS 84/10 Oppnevning av utvalg for utredning av etablering av samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder (bolig og næring)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.08.2010

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag:

 1. For å utrede etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder nedsettes følgende utvalg:
  Ordfører Robert Svarva
  Daglig leder av Næringsselskapet
  Styreleder av Tomteselskapet
  Jorunn Skogstad
  Jostein Trøite

  Som leder av utvalget oppnevnes: Ordfører Robert Svarva
   
 2. Rådmannen oppnevner sekretær for utvalget og utarbeider nærmere mandat for arbeidet. Mandatet legges fram for formannskapet i løpet av september 2010.


Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. For å utrede etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder nedsettes følgende utvalg:
  Ordfører Robert Svarva
  Daglig leder av Næringsselskapet
  Styreleder av Tomteselskapet
  Jorunn Skogstad
  Jostein Trøite

  Som leder av utvalget oppnevnes: Ordfører Robert Svarva
   
 2. Rådmannen oppnevner sekretær for utvalget og utarbeider nærmere mandat for arbeidet. Mandatet legges fram for formannskapet i løpet av september 2010.     Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 25.08.2010 15:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051