Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.09.09 - sak 85/09 - Markering av jubileum Levanger - muligheter og utfordringer

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivref. 2009/7682
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 23.09.09 85/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Rådmannen får mandat til å nedsette en gruppe for planlegging og gjennomføring av markeringer i 2010 og 2011 innenfor begrensede økonomiske rammer.
 2. Rådmannen får mandat til å iverksette planlegging av mulig tusenårsjubileum i 2012 i samarbeid med næringslivet og frivillig kunst- og kulturliv.
 3. Midler for gjennomføring av aktiviteter i 2010 og planlegging av aktiviteter i 2011 og 2012 avklares i forbindelse med budsjettet for 2010 høsten 2009 og økonomiplanbehandlingen 2011-2014 våren 2010. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Orientering fra en gruppe frivillige i formannskapet 17.6.2009 og spørsmål i formannskapet 26.8.2009.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Flere byer i Norge har en godt dokumentert middelalderhistorie og en tusenårig bosetting: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tønsberg, Hamar og Sarpsborg. Noen byer har en sannsynlig middelalderhistorie. En av disse er Levanger.

Flere middelalderbyer i Norge har gjennomført 1000-årsfeiring – med ulike motiver og med ulik innsats. En ting har de hatt til felles – jubileene har vært godt planlagt,  i god tid i forveien og med betydelig menneskelig og økonomisk innsats. Og jubileene har vært en suksess. Resultat: Bidrag til å styrke identitet til stedet, løfte fram og bli stolt over historien, styrke fellesskap, positiv omdømmebygging, grunnlag for nyskapende virksomhet ikke minst på kultursida men også byplansida, næringssida mv.

Men hvordan er det mulig å tidfeste et 1000-årsjubileum?

Tidfestingen for bydanning har blitt fastslått via usikre kilder som Snorre Sturlasons Kongesagaer. Her oppgis årstall for grunnlegging av flere byer: Tønsberg i 871, Trondheim i 997 og Sarpsborg i 1016. Oslo ”vedtok” grunnlegging av byen i år 1000 via  usikre C14 dateringer ved St. Clemenskirken. 1000-årsjubileene  har dermed blitt feiret slik:

 • Tønsberg: 1871
 • Trondheim: 1997
 • Oslo: 2000
 • Sarpsborg: planlagt i 2016 (planlegging startet 2008)


De tre første byene har en godt dokumentert middelalderhistorie via arkeologiske undersøkelser i kombinasjon med skriftlige kilder. For Sarpborg sin del bygger årstallet på Snorre Sturlason der det står at Sarpsborg ble grunnlagt av Olav Haraldson (senere Olav den Hellige) i 1016.

I Levanger er situasjonen litt annerledes i og med at det er et noe mindre geografisk område vi snakker om – området rundt den første steinkirka som ble på begynt i 1140-åra og ferdigstilt ca 1160. Den tilhørte samme generasjon som steinkirkene på Stiklestad, Sakshaug og Mære. Gamle Levanger kirke ble revet i 1868. Det må ha vært en betydelig aktivitet på stedet over lengre tid for å legitimere at en slik bygning ble satt opp. Samtidig må grunnforholdene ha vært stabile og området tilstrekkelig stort til at det var mulig å sette opp en bygning av denne formidable størrelsen. Vi må dermed anta at havnivået ikke kan ha vært så mye høyere enn i dag. Arkeologer antyder 1- 2 m høyere flomål enn i dag, ikke 3- 5 m som noen tidligere har hevdet. Skriftlige kilder daterer islendingen Gunlaug Ormstunges besøk på Levanger til 1008 eller 1009. I denne sagaen refereres til en prest, en tidlig kirke og et apparat for å ta seg av sårede.

Fra Soga om Gunlaug Ormstunge:

”Sidan stelte dei med dei falne, sette så Gunnlaug på hesten hans, og nådde heilt ned til Levanger med han. Der låg han i tre dagar og fekk all teneste av presten. Så døydde han, og vart gravlagd ved kyrkja. Alle tykte det var stor skade dette med Gunnlaug og Ravn, at dei skulle late livet sitt på denne måten”.

Det er usikkert om det har vært et kirkebygg på Levanger på begynnelsen av 1000-tallet

I Arne Sivertsens artikkel ”Kor gammal er Levanger” står det:

”Gunlaug døyr i Levanger og blir gravlagt ved kjerka der. Handlinga er lagt til 1012.” (s.14)

Dermed er det skriftlige kilder som peker mot at Gunlaug Ormstunge skal ha vært på Levanger en gang mellom 1008 og 1012.

Snorre Sturlason bruker Vågsbru i stedet for Lifangr (Levanger). I Håkon Håkonssens saga er Levanger nevnt to gonger, da med namnet Vågsbru. Det antas at Vågsbru må ha vært en tidlig Brusvebru. Dette området var militært viktig, muligens knyttet til en tidlig martnadshandel med Jämtland. Det var et slag der i 1217 - slaget ved Vågsbru - der Hertug Skule seiret.

Det har i flere år vært drøftet muligheten til å feire et 1000-årsjubileum for Levanger. Bakgrunnen har i hovedsak vært kunnskap fra soga om Gunlaug Ormstunge, kunnskap om kirkestedet Levanger og andre kilder. Det er ikke gjennomført systematiske arkeologiske undersøkelser av middelalderbyen Levanger. Det er gjort en enkelt sjaktgraving som gjennom C14-datering tidfestet et jordlag til fra 1020-1080 e. Kr. Dette kan peke mot en kontinuerlig tusenårig bosetting i nærheten av det gamle kirkestedet. Dermed kan det være et forsiktig grunnlag for en tusenårsfeiring.

Flere innbyggere har etterlyst en tusenårsfeiring av Levanger som sted.

Kommunestyrerepresentant Heidi Flaten uttrykker seg slik i spørsmål til ordføreren i kommunestyret 1. april 2009 :

Det er få byer i landet som har en slik type kontinuerlig virksomhet som Levanger. Dette er en fantastisk mulighet for Levanger til å markedsføre seg, skape entusiasme og samle oss om noe felles.

En gruppe frivillige har tatt til orde for å gjennomføre et tusenårsjubileum i 2010 og fikk møte formannskapet 17.6 uten at det ble fattet noe vedtak. I ettertid har enkelte etterlyst kommunens oppfølging.

Jostein Trøite stilte spørsmål angående Levanger kommunes planer for et 1000-års jubileum i formannskapsmøtet 26.8.2009:

Formannskapet fikk tidligere en orientering fra en gruppe frivillige som planlegger 1000-årsjubileum for Levanger. Det kom da tydelige signaler fra formannskapet om at Levanger kommune skulle støtte opp og delta i det videre arbeidet med dette. Det går fram av Levangeravisa 18/8-09 at de som frivillig arbeider for denne markeringa av 1000-årsjubileet ikke har fått noen reaksjon fra kommunen, og at dette bl.a. fører til at de blir for sein til å søke støtte fra stat og fylke. Vil ordføreren ta initiativ til at kommunen engasjerer seg, slik at vi kan få et jubileum som styrker markedsføring, historiekunnskap og identitet i kommunen og slik at vi ikke går glipp av mulige tilskudd på grunn av sein saksbehandling?

Ut fra dette ble det enighet om at rådmannen legger fram egen sak i formannskapet i neste møte, dvs denne saken.

Vurdering:

Hvordan skal dette arbeides gripes an?

Det er mulig å skissere 4 ulike løsninger – noen løsninger kan sees i sammenheng:

1: Tusenårsfeiring i 2010.

Fordeler:

 • Imøtekommer ønsket hos innbyggere om å feire tusenårsjubileum i 2010. Som eksempel planlegger Bymuseet og Levangeroktetten egne ”tusenårsfeiringer”.
 • Bidra til å forsterke eksisterende arrangement .
 • Frol Oppvekstsenter planlegger en større teater- og musikksatsning høsten 2010 med utgangspunkt i Levanger som martnadsby.
 • Kan ennå være tid å sette inn operaen om Gunlaug Ormstunge i sept 2010, som tematisk knytter samtidsteater og historie sammen. Kan bidra til å bli mer klar over våre fortrinn, investering i verdiskaping. Bedre å gjøre noe på kort varsel, enn ingenting.


Ulemper:

 • Svært kort planleggingstid.
 • Umulig å fylle de forventninger som ligger i feiring av et 1000-årsjubileum.
 • For kort frist mhp søknad på fylkeskommunale og statlige midler, noe som svekker det økonomiske grunnlaget for et slikt jubileum.
 • Vil utad neppe bli oppfattet som en seriøs tusenårsfeiring. Kan skade Levangers omdømme.
 • At en ”historisk” person har besøkt Levanger kan være en noe tynn begrunnelse for et tusenårsjubileum.


2:    175-årsjubileum for bystatus i 2011.

Det gjennomføres en enkel markering av Levanger som by 1836-2011.

Det er ikke så vanlig med 175-årsjubileer for byer. Det mest utbredte er 100-årsjubileer, 150- årsjubileer og 200-årsjubileer. Bodø ferier 200 år i 2016, og startet planarbeidet i 2008.

3. Det gjennomføres et tusenårsjubileum i 2012.

Fordeler:

 • Bedre tid til planlegging, innhenting av økonomiske ressurser fra regionale og nasjonale miljø. Kommunen kan engasjere seg i større grad.
 • Tid til å utvikle en strategi som binder sammen virksomhet gjennom 1000 år samtidig som arbeidet må peke framover (handelsby, kunnskapsby – HiNT , sykehuset, Norske Skog, det flerkulturelle mv).
 • Tid til god dialog med miljø som har gjennomført 1000-årsfeiring, feks Trondheim.
 • Vil være mulig å gjennomføre arkeologiske undersøkelser som kan presenteres jubileumsåret. Avdekke middelalderspor i Levanger
 • Kan mønstre bredt i hele kommunen– identitetsbyggende og vektlegging av mangfold.
 • Kan legges inn i en langsiktig strategi for by- og tettstedsutvikling med utgangspunkt i fredningsvedtaket – og som et samarbeid der kommunen, fylkeskommunen og Riksantikvaren samarbeider.
 • Selvforsterkende effekt mhp Cittaslow, omdømmebygging, turisme mv
 • Kan få opp elementer som gjør det forsvarlig å hente opp kulturminister/statsminister. (Minner om at kong Håkon åpnet 100-årsjubileet på Levanger i 1936 – et formidabelt jubileum)
                 

Ulemper:

 • Fortsatt behov for en noe sterkere begrunnelse for 1000-årsfeiring på Levanger.
 • Det er ikke avsatt midler til en slik feiring i vedtatt økonomiplan. Skal en slik feiring kunne gjennomføres på en forsvarlig måte, må det avsettes og innhentes betydelige beløp for å oppnå målbare resultater mht omdømmebygging og atraksjonsutvikling.


4: Det arrangeres ikke tusenårsjubileum i Levanger i nærmeste framtid

Kommunen vil likevel intensivere by- og tettstedsutvikling der kulturminner, kulturaktivitet og næring trekker veksler på hverandre. Dette er forankret i den nye kommuneplanen. Levanger by vil få økt oppmerksomhet gjennom videre arbeid opp mot fredningsvedtaket. Nedsetting av arbeidsgruppe der Riksantikvaren, fylkeskommunen, kommunen og frivillig kulturliv deltar. Videreutvikling av Parkaksen og Levanger Stadion.

Kommunen iverksetter et arbeid for å gjennomføre arkeologiske undersøkelser i Levanger sentrum for å avdekke en mulig middelalderby. Dette vil kunne løfte fram en ny og fram til nå ukjent byhistorie. Samtidig må det være rom for vitalisering av byen, for by- og næringsutvikling, nyskaping på kunst- og kulturområdet og bruk av ny teknologi.

Dersom det skal kunne forsvares å feire et tusenårsjubileum, må man være rimelig sikker på tusenårig kontinuerlig bosetning på stedet.

Bakgrunnen for tidfesting, har i hovedsak vært kunnskap fra soga om Gunlaug Ormstunge, kunnskap om kirkestedet Levanger og andre kilder. Det er ikke gjennomført systematiske arkeologiske undersøkelser av middelalderbyen Levanger. Det er gjort en enkelt sjaktgraving som gjennom C14-datering tidfestet et jordlag til fra 1020-1080 e. Kr. Dette kan peke mot en kontinuerlig tusenårig bosetting i nærheten av det gamle kirkestedet.

De gamle middelalderbyene Tønsberg og Trondheim brukte skriftlige utsagn fra Snorre Sturlasons Kongesagaer (nedskrevet på 1200-tallet) som grunnlag for sine tusenårsjubileer. Oslo benyttet arkeologiske undersøkelser med usikker C14-datering som grunnlag for sin 1000-årsfering i år 2000. Dermed skulle det ikke være noe formelt i veien for å kunne arrangere en tusenårsfeiring på Levanger.

Det kan dermed være grunnlag for en tusenårsfeiring i 2012 samtidig som 2010 og 2011 kan få større oppmerksomhet enn andre år.

Mulig løsning kan være:

 • 2009:  Planlegging av mulig tusenårsjubileum i 2012 starter sept 2009 inkl arrangement i 2010 og 2011
 • 2010:  Utprøving av aktivitet og tiltak knyttet til eksisterende arrangement som Marsimartnan, sommermartnan, Gågata mv. Åpning av Trønderhall og svømmehall vinter 2010/2011. Større idrettsarrangemet og utendørsteater dette år eller i 2012.
 • 2011: Begrenset markering av Levanger by sitt 175-årsjubileum-bystatus 1836
 • 2012: Gjennomføring av en større tusen-årsmarkering i Levanger dette året

En mulighet vil være at tusenårsmarkeringen i 2012 faller bort, men at de øvrige arrangement gjennomføres.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051