Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.09.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 07.10.2009

Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 82/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 83/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 26. august 2009 protokoll vedtak
PS 84/09 Trønderhallen - status og låneopptak utredning vedtak
PS 85/09 Markering av jubileum Levanger - muligheter og utfordringer utredning vedtak
PS 86/09 Forsøk med "elektronisk formannskap" utredning vedtak
PS 87/09 Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner utredning vedtak
FO 2/09 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) – angående deltagelse i byggemøter for en repr. for rådet for likestilling av funksjonshemmede tekst PDF behandling
FO 3/09 Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - vedr 2 handicap-parkeringsplasser i Håkon den Godes gate tekst PDF behandling

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Heidi Flaten v varamedlem h/v x Nina Bakken Bye

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Håvard Heistad prosjektleder Staup
Jon Marius Vaag Iversen trainee

 

Spørsmål:

Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) – angående deltagelse i byggemøter for en repr. for rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Spørsmål fra Jorunn Skogstad (SP) - vedr 2 handicap-parkeringsplasser i Håkon den Godes gate. Skogstad trakk spørsmålet i møtet.

Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) – ang tilskudd til Nordenget Gårdsmuseum.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) – ang kommunens engasjement i prosjektet vedrørende oppstart av kraftfôrfabrikk på Innherred.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

 

 

PS 82/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden 

 

 

PS 83/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 26. august 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 26. august 2009 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 26. august 2009 godkjennes.     Til toppen av siden 

 

 

PS 84/09 Trønderhallen - status og låneopptak

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2009

Utdelt i møte:

Intensjonsavtale Trønderhallen, mellom Levanger kommune og 3T (rev 22.09.09) PDF

Merknad i møte:

Saken skal avgjøres av formannskapet. Jfr. kommunestyrets vedtak fattet i møte 24.06.09, sak 37/09, pkt. 6.

Forslag i møte:

Rådmannens endret sin innstilling - pkt. 4: 15 år endres til 10 år.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 2, 3 og 4 i rådmannens innstilling tas bort.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 1, vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 2, vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 3, vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 4, vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

 1. Trønderhallen finansieres med et låneopptak på kr. 139 000 000.-
 2. Bygging av treningsstudio igangsettes hvis tilfredsstillende leieavtale (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold) oppnås. Lånet kan i så fall økes med inntil kr 37 000 000.
 3. Ordfører gis fullmakt til å inngå leieavtale i tråd med beskrivelsen i dette saksframlegg og med en opsjon på kjøp med utgangspunkt i leieavtale.
 4. Det forutsettes inngått leieavtale på 10 år og at det stilles konserngaranti på 3 års husleie.     Til toppen av siden

 

 


PS 85/09 Markering av jubileum Levanger - muligheter og utfordringer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2009

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på  vegne av SP, DNA og KRF følgende forslag til vedtak:

 1. Rådmannen får mandat til å nedsette en gruppe for planlegging og gjennomføring av markeringer i 2011.
 2. 175-års jubileum for bystatus og 1000-års jubileet markeres sammen.
 3. Midler til gjennomføring avklares i forbindelse med økonomiplan og budsjett for 2011.


Avstemning:

Heieraas sitt forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

 1. Rådmannen får mandat til å nedsette en gruppe for planlegging og gjennomføring av markeringer i 2011.
 2. 175-års jubileum for bystatus og 1000-års jubileet markeres sammen.
 3. Midler til gjennomføring avklares i forbindelse med økonomiplan og budsjett for 2011.     Til toppen av siden 

 PS 86/09 Forsøk med "elektronisk formannskap"

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Enkeltmedlemmer kan reservere seg mot ordningen.

Avstemning:

Trøites tilleggsforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Som et prøveprosjekt i 2010 gjennomføres forsøk med ”elektronisk formannskap” som skissert i denne saken.
 2. Dette innebærer at det ikke sendes ut papirdokumenter til medlemmene i formannskapet.
 3. Rådmannen får fullmakt til å anskaffe nødvendig utstyr innenfor en kostnadsramme på 50 000.
 4. Kostnadene belastes ”reserverte bevilgninger” for 2009.     Til toppen av siden 

 PS 87/09 Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 23.09.2009

Orientering i møte:

Trainee Jon Marius Vaag Iversen orienterte PDF - powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Boliganalysen for Levanger og Verdal kommuner tas til orientering     Til toppen av siden  

Publisert: 23.04.2009 12:25 Sist endret: 23.12.2009 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051