Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 22.09.10

Møtested: Åsen helsetun
Dato: 22.09.2010, kl. 13:00-13:45, befaring fra kl. 09:00

Sakliste som PDF  -  word (5MB)  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 85/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25. august 2010 protokoll vedtak
PS 86/10 Søknad om permisjon fra politiske verv - Gunhild Øvrum Nesgård utredning vedtak
PS 87/10 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2009 utredning vedtak
PS 88/10 Nær Engros Levanger AS - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utredning vedtak
PS 89/10 Alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 - Orion Levanger utredning vedtak
PS 90/10 Bygging av ny bru Jeteen utredning vedtak
PS 91/10 Søknad om regulering av vegavgift for bomveger i Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - 06.09.10
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Kristin Aas dna varamedlem 5 dna/sp/krf x Gunnhild Ø. Nesgård

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef


Orienteringer:


Før møtet ble satt ble det foretatt befaring.
Program for formannskapets befaring:
0900 Buss fra Levanger rådhus
0915 Til Munkeby kloster, omvisning / info.
1000 Fra Munkeby – om Langåsdammen / Halsan
1020 Til Torsbustaden
1030 Fra Torsbustaden – om Finne / Hoklingen
1100 Til Åsen – Spis / Grilstad, omvisning m.m.
1200 Til Åsen Helsetun – lunch / info om helsetunet.
1300 Formannskapsmøte
Etter formannskapsmøte, retur til Levanger

Rådmannen orienterte angående spørsmål stilt av Jostein Trøite i møte 25. august – angående eventuelle heftelser ved salg av Herredshuset på Skogn.    Til toppen av siden

 


PS 85/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 25. august 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 25. august 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 25. august 2010 godkjennes.    Til toppen av siden

 


PS 86/10 Søknad om permisjon fra politiske verv - Gunhild Øvrum Nesgård

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til formannskapet i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad

Som nytt medlem til samkommunestyret i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad

Avstemning:
Hojems forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Gunnhild Ø. Nesgård innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1.1.2011.

Vegard Granaune rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Som nytt medlem til formannskapet i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad

Som nytt medlem til samkommunestyret i permisjonsperioden velges: Anne Grete Krogstad

For disse utvalgene kalles inn vararepresentant for Nesgård i permisjonsperioden (fram til 1.1.2011):

  • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
  • Einar Borgsøs stiftelse
  • Levanger kommunes representanter til KS-organer    Til toppen av siden


 

PS 87/10 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2009 tas til orientering.    Til toppen av siden

 


PS 88/10 Nær Engros Levanger AS - Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
  1. Foretaksnummer 977 056 721, Nær Engos Levanger AS, Gråmyra, innvilges bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
  2. F.nr. 26.03.52, Bjørn Hallem, og f.nr. 29.04.74, Stein Gunnar Hallem, godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.    Til toppen av siden

 


PS 89/10 Alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3 - Orion Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Flytting av Orion`s alminnelige skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3, gjeldende til den 30.06.2012 fra kjelleretasjen i Kirkegt.48 til nyinnkjøpt seksjon nr. 1 i Kirkegt. 43 (”Oskarsbygget”) godkjennes.
  2. Virksomhetsoverdragelse fra foretaksnummer 989 347 322, Orion Pizzeria og Restaurant AS, til foretaksnummer 995 839 652, Orion Levanger AS, godkjennes.    Til toppen av siden


 


PS 90/10 Bygging av ny bru Jeteen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Ny bru over Jeteen planlegges som vist i alternativ 2 (skråstagbru).
  2. Detaljplanlegging og utarbeidelse av anbudsgrunnlag igangsettes med sikte på utsendelse av anbud i løpet av 2010. Det tas forbehold om finansiering av prosjektet.
  3. Finansiering avklares ved behandling av budsjettet for 2011 og da innenfor en kostnadsramme på 4,9 mill. kr. eks. mva    Til toppen av siden

 


 

PS 91/10 Søknad om regulering av vegavgift for bomveger i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.09.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
 
INNSTILLING:
Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:
Turkort
personbil - buss/lastebil - årskort:

Vulusjøvegen   kr. 40,-  kr. 80,-  kr. 400,-
Skogn og Grønningen All. kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-
Åsen bygdeallm.     kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-
Bulandsvegen  kr. 50,-  kr. 80,-  kr. 500,-    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 22.09.2010 14:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051