Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 19.05.10

Møtested: Levanger frivilligsentral (Kirkegt. 11) 
Dato: 19.05.2010, kl. 13:00-15:55 OBS! Oppmøte Trønderhallen (befaring) kl. 12:00

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 41/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mai 2010 protokoll vedtak
PS 42/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 43/10 Årsregnskap / årsberetning 2009 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 44/10 Kloakkanlegg 2003-2009 - Avslutning av regnskap utredning vedtak
PS 45/10 VA-norm for Levanger kommune utredning vedtak
PS 46/10 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010 utredning vedtak
PS 47/10 Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger utredning vedtak
PS 48/10 Staup Natur og Aktivitetsbarnehage- søknad om kommunal overtakelse utredning vedtak
PS 49/10 Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting digitalisering utredning vedtak
PS 50/10 Kunstnerisk utsmykking – Trønderhallen utredning vedtak
PS 51/10 Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010 utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem dna/sp/krf x Hans Heieraas
Arne Solem sp varamedlem dna/sp/krf x Gunnhild Ø. Nesgård


 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Odd Håpnes enhetsleder kultur
Arnstein Kjeldsen fagansvarlig budsjett/analyse


Jorunn Skogstad (SP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 50/10.

Orienteringer:

 

PS 41/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mai 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 5. mai 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 5. mai 2010 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 42/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 43/10 Årsregnskap / årsberetning 2009 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Orientering i møte:
Regnskap 2009 PDF v/rådmann Ola Stene

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 4.356.914,78.
 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering.
 3. Ikke finansierte investeringer i 2009 foreslås dekket i 2010 ved økt låneopptak. Endelig beløp vil bli lagt fram ved behandling av regnskap etter 1. tertial 2010.
 4. Det regnskapsmessige resultatet for 2009 disponeres slik:
  Avsetning IA-fond     kr. 2.356.914,78
  Avsetning kompetansehevingsfond  kr. 1.000.000,-
  Avsetning enhetsfond    kr. 1.000.000,-     Til toppen av siden

 


PS 44/10 Kloakkanlegg 2003-2009 - Avslutning av regnskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
1. Regnskapet fra følgende kloakkanlegg
     -  Utslippsledning havna
     -  Utslippsledning Hopla
     -  Skarpenget-Havna
     -  Byborgvegen
     -  Håkon den godes gate
     -  Åsen-Hoklingen
     -  Gunlaug Ormtunges gate
     -  Kirkegata 3.etappe
     -  Sjøgata
     -  Sjøgata II
     -  Gårdsvegen
     -  Sykehuset pumpestasjon
   avsluttes med utgifter på kr. 18.462.652 og et samlet tilgodebeløp på kr. 997.347.
2. Tilgodebeløpet overføres til Ekne avløpsrenseanlegg med kr. 997.347.     Til toppen av siden

 

PS 45/10 VA-norm for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til VA- norm for Levanger kommune legges ut til høring og offentlig ettersyn.     Til toppen av siden

 

PS 46/10 Levanger Boligforvaltning KF - Revidert Budsjett 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Kommunestyret godkjenner det reviderte budsjettet for Levanger boligforvaltning KF.
Dekningen tas opp i forbindelse med behandling av regnskap for 1. tertial.

Avstemning:
Aalbergs forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Kommunestyret godkjenner det reviderte budsjettet for Levanger boligforvaltning KF.
Dekningen tas opp i forbindelse med behandling av regnskap for 1. tertial.      Til toppen av siden

 

PS 47/10 Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
1. Forprosjekt med kostnadsoverslag  på kr. 627.000 til VA ledninger Ekne og   kr. 8.870.000 til rensanlegg Ekne godkjennes.

2. Anleggene finansieres som følger:
2001     6630  Ekne RA                                                Kr.   1.500.000,-
2009     6630  Ekne RA                                                Kr.   4.000.000,-
2010     Ombygning (Ekne RA)                                     Kr.   3.000.000,-
2010     Overskudd fra avslutning  av regnskap avløp.     Kr.     997.000,-
Sum                                                                               Kr.   9.497.000,-     Til toppen av siden

 

PS 48/10 Staup Natur og Aktivitetsbarnehage- søknad om kommunal overtakelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunen tar kontakt med private barnehager for å høre om det er noen som er interessert i å overta Staup Natur og Aktivtetsbarnehage.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bye sitt tilleggsforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med Levanger håndballklubb om overtakelse av Staup Natur og Aktivitetsbarnehage med virkning fra 01.08.10.     Til toppen av siden

 

PS 49/10 Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting digitalisering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Den vedtatte digitaliseringen av Festiviteten kino og kulturhus iverksettes innenfor en kostnad på kr 260.000.-
 2. Det investeres i et nytt 3D-lerret innenfor en kostnad på kr 210. 000.-
 3. Investeringene finansieres med bruk av ubundet investeringsfond     Til toppen av siden


 

PS 50/10 Kunstnerisk utsmykking - Trønderhallen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endring/tilleggsforslag, nytt pkt. 3 og nytt pkt. 6:
Pkt. 3. Beløpet finansieres/belastes byggeregnskapet.
Pkt. 6. Det bør tilstrebes å benytte lokale, sekundært regionale kunstnere.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 3, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.
Aalbergs forslag til nytt pkt. 6 tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Rådmannen får mandat til å nedsette et kunstutvalg for utsmykking av Trønderhallen.
 2. Det avsettes kr 800.000 som kommunal andel til utsmykkingsprosjektet
 3. Beløpet finansieres fra ubundet investeringsfond.
 4. Rådmannen får myndighet til å arbeide med oppfinansiering av prosjektet for kunstnerisk utsmykking av Trønderhallen.
 5. I løpet av 2011 utarbeides lokal plan for kunstnerisk utsmykning av det offentlige rom i Levanger kommune
 6. Det bør tilstrebes å benytte lokale, sekundært regionale kunstnere.     Til toppen av siden

 


PS 51/10 Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Det bevilges 5 mill kroner til følgende arbeider ved Nesheim skole-trafikksikkerhetstiltak, skolepaviljong og sprinkling av gammelskolen.
 2. Beløpet dekkes ved salg av eiendommene Leira sjefsgård og Skogn herredshus.      Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 19.05.2010 16:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051