Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 18.05.11

Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. rådhuset
Dato: 18.05.2011, kl. 12:00-14:15 - (administrasjonsutvalget - valgstyret)

Sakliste som PDFword  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 34/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. mai 2011 protokoll vedtak
PS 35/11 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet utredning vedtak
PS 36/11 Nordisk Musikkfestival 2011 – søknad om medfinansiering og iverksetting utredning vedtak
PS 37/11 Utvalgfor for etablering av et  samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - Anbefaling utredning vedtak
PS 38/11 Aksjeutvidelse - LevaFro AS utredning vedtak
PS 39/11 Årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 40/11 Næringsbygget Røstad. Bygningsteknisk oppdatering utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x


 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi
Terje Wist ass. revisjonssjef


Orienteringer:

 

 

 

PS 34/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. mai 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 4. mai 2011.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 4. mai 2011.      Til toppen av siden

 

 

PS 35/11 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
 3. Museene organiseres som vist i rådmannens forslag til organisering. Dette innebærer bl.a. at:
  • Dannelse av et organ Museene i Levanger – MiL
  • Styret i MiL danner Levanger Museumsråd som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen.
  • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger.
 4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
 5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011.


Avstemning:
Driftskomiteens innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til innstilling.

INNSTILLING:

 1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
 3.  
  A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet ”Museumsvirksomheten i Levanger” (figur 2 på side 20 i rapporten datert 29.09.10) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen 15.02.11, danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen.
  B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling.
  C. Organisasjonsutviklingen innebærer også:
  • Dannelse av et organ ”Museene i Levanger”  MiL (lik rådmannens innst.)
  • Styret i MiL danner ”Levanger Museumsråd” som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.)
  • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.)
 4. Dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
 5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011.      Til toppen av siden

 

 

PS 36/11 Nordisk Musikkfestival 2011 – søknad om medfinansiering og iverksetting

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Nordisk Musikkfestival 2011 gis et tilskudd på kr. 80.000.
Beløpet belastes formannskapets konto for diverse tilskudd.      Til toppen av siden

 

 

PS 37/11 Utvalgfor for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - Anbefaling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
For å sikre næringslivets eierskap til det nye samarbeidsutvalget foreslås det at dette utvalget ikke ledes av Ordfører men at leder velges av næringslivet.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Svarvas endringsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder sin anbefaling vedtas slik som vist i dette saksframlegg.

For å sikre næringslivets eierskap til det nye samarbeidsutvalget foreslås det at dette utvalget ikke ledes av Ordfører men at leder velges av næringslivet.      Til toppen av siden

 

 

PS 38/11 Aksjeutvidelse - LevaFro AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune gjennomfører ikke en aksjeutvidelse for selskapet Leva-Fro AS.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune er positiv til å gjennomføre en aksjeutvidelse for selskapet Leva-Fro AS med totalt kr. 800.000.
 2. Aksjeutvidelsen gjennomføres ved omklassifisering av deler av selskapets egenkapital.      Til toppen av siden


 

 

PS 39/11 Årsregnskap / årsberetning 2010 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Rådmannen trakk pkt. 3 i sitt forslag til innstilling. Pkt. 4 blir pkt. 3.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 9.476.384,08
 2. Rådmannens årsberetning tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige resultatet for 2010 disponeres slik:
  Avsetning enhetsfond  kr. 2.000.000,-
  Avsetning IA-fond   kr. 1.000.000,-
  Avsetning kompetansefond  kr. 1.000.000,-
  Eldresatsingen   kr. 3.500.000,-
  Avsetning disposisjonsfond kr. 1.976.384,08      Til toppen av siden


 

 

PS 40/11 Næringsbygget Røstad. Bygningsteknisk oppdatering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.05.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Det avsettes kr. 2.200.000,- over investeringsbudsjettet til oppgradering av den tekniske delen av Næringsbygget Røstad
 2. Det avsettes kr. 2.000.000,- over investeringsbudsjettet til bygningsmessige endringer på Næringsbygget Røstad 
 3. Det vil ikke være aktuelt å gjennomføre de bygningsmessige arbeidene før en har leietakere som kan bære kostnadene med ombygging.
 4. Investeringene finansieres gjennom ubrukte lånemidler.      Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 20.05.2011 10:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051