Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 17.11.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 17.11.2010, kl. 13:00-14:40

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 104/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 3. november 2010 protokoll vedtak
PS 105/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 106/10 Valg av 17.mai komiteer 2011 utredning vedtak
PS 107/10 Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred utredning vedtak
PS 108/10 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011 utredning vedtak
PS 109/10 Pleie og omsorgsplan-videreføring 2010 utredning vedtak
PS 110/10 Søknad om Kommunal  garanti - Ekne vassverk A/L utredning vedtak
PS 111/10 Vann og Avløpsgebyr 2011 utredning vedtak
PS 112/10 Retningslinjer for anleggsleie kommunale anlegg Levanger utredning vedtak
PS 113/10 Trønderhallen KF - budsjett 2011 utredning vedtak
PS 114/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Hanne Ihler Toldnes sv varamedlem 1 sv x Jostein Trøite


 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi
Gunvor Galaaen enhetsleder innvandrertjenesten
Odd Håpnes enhetsleder kultur

 

 

PS 104/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 3. november 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 3. november 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 3. november 2010 godkjennes.    Til toppen av siden

 

 

PS 105/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tatt til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 106/10 Valg av 17.mai komiteer 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det fremlagte forslag til 17.mai –komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Som ny leder for hovedkomiteen velges Grethe Friedrich.  Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.    Til toppen av siden

 

 

PS 107/10 Organisering av destinasjonssamarbeid på Innherred

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Forslag til person i styringsgruppa, fra Anne-Grethe Hojem, DNA:
Robert Svarva, DNA

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Forslag i møtet til vedtak, person i styringsgruppa, enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune vil fortsatt samarbeide om destinasjonsarbeid på Innherred, og kjøp av destinasjonstjenester skal samordnes og legges ut på anbud for en periode på 5 år med oppstart 1.1.12.  Arbeidet skal organiseres som et prosjekt. Det opprettes en styringsgruppe med en representant fra hver kommune oppnevnt av formannskapene.
 2. Som konsekvens av pkt 1 må avtalen med Innherred Reiseliv forlenges med ett år.
 3. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe bestående av 4 personer (en fra hver kommune) som får mandat til å utarbeide konkurransegrunnlag for et 5-årig destinasjonssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.  Arbeidsgruppas mandat utarbeides av styringsgruppa i løpet av første halvdel januar 2011.  Konkurransegrunnlaget skal behandles og godkjennes av styringsgruppe før kunngjøring senest 1.3.11.
  Rådmannen peker ut arbeidsgruppemedlem fra Levanger kommune.
  Arbeidsgruppa er ansvarlig for gjennomføring av anbudskonkurranse i april-juni 2011. Arbeidsgruppa innstiller på valg av leverandør til styringsgruppa.   Valg av leverandør gjøres av styringsgruppa.
 4. Kommunen forutsetter at destinasjonssamarbeidet dekkes av midler fra Innherredsprogrammet, men kommunen må stå økonomisk ansvar dersom Innherredsprogrammet legges ned eller endrer innhold
  Levanger kommune forutsetter at de andre kommunene i Innherredsprogrammet gjør likelydende vedtak.
  Frosta, Snåsa og Verran kommuner forespørres også om å delta i destinasjonssamarbeidet.


VEDTAK:
Levanger kommune oppnevner Robert Svarva, DNA, til å sitte i prosjektets styringsgruppe.    Til toppen av siden

 

 

PS 108/10 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Hans Aalberg, FRP:
Som rådmannens forslag med følgende endring: antallet reduseres fra 45 til 30 personer.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Aalbergs forslag:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:
Levanger kommune er positiv til å bosette 45 personer i 2011. Av disse kan 15 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.    Til toppen av siden

 

 

PS 109/10 Pleie og omsorgsplan-videreføring 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Rådmannen får i oppdrag å starte planlegging av 1. byggetrinn med 20 heldøgns plasser og dagsenter på Staup med sikte på bygging i 2013.    Til toppen av siden

 

 

PS 110/10 Søknad om Kommunal  garanti - Ekne vassverk A/L

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.000.000,- som Ekne vassverk AL tar opp til  likviditetsstyrking og utskifting av ledningsnett
 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 1.000.000,- med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle  påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 1.000.000,- + 10%
 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.
 4. Saken går til fylkesmannen i Nord-Trøndelag  for endelig godkjenning    Til toppen av siden


 

 

PS 111/10 Vann og Avløpsgebyr 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2008 -2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2011.
 2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2011.    Til toppen av siden


 

 

PS 112/10 Retningslinjer for anleggsleie kommunale anlegg Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Hans Aalberg, FRP:
Forslag til endringer, ift pkt 1 i innstilling:
De enkelte anleggene, prissetting:

 • Skognhallen: Kr 220.- pr. time for hel flate
  Foreslås redusert til 200 kr for hel flate.
 • Frol Oppvekstsenter, treningshallen
  Innendørs anlegg som er større enn ordinær gymnastikksal men mindre enn hel innendørs anleggsflate.
  Kr 90.- pr time for hel flate. Kr 50.- pr timer for halv flate.
  Foreslås redusert til kr 0,- pr time, dvs gratis for barn og unge (opp til 16 år)
 • Levanger Fritidspark A/S.
  Makspris vinterleie for lag og foreninger med tilhørighet i Levanger kommune:
  Kr 400.- pr. time  - (Kr. 200,- pr. time ½ flate).
  Makspris sommerleie: kr 300.- pr time
  Foreslås redusert til kr 200.- pr time, både sommer og vinter.
  For lag og foreninger med tilhørighet utenfor Levanger kommune:
  kr 600.- pr time.
  Detaljerte leiepriser 2011 fastsettes av Levanger Fritidspark A/S innenfor rammer gitt av Kommunestyret i Levanger
 • Trønderhallen  Makspris: Kr 280.- pr enkeltflate.                     .
  Endelige leiepriser vedtas av Trønderhallen KF
 • Mindre kommunale anlegg (Gymnastikksalene ved Åsen barne- og ungdomsskole, Tuv skole, Ekne skole, Mule skole, Ytterøy skole, Halsan skole, Skogn barne- og ungdomsskole, Nesheim skole og Nesset ungdomsskole.)
  Kr 50.- pr time.
  Foreslås redusert til kr 0,- pr time, dvs gratis for barn og unge (opp til 16 år)
 • Svømmehaller:
  Lysaker: kr 520.- pr time.- for hele anlegget
  Foreslås redusert til kr 400,- pr time
 • Trønderhallen – svømmeanlegget
  Makspris: Kr 520.- pr time.- som inkluderer 3 av 6 baner i 25-metersbasseng samt adgang til bruk av opplæringsbasseng og stupebasseng.
  Detaljerte leiepriser vedtas av Trønderhallen KF


Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Aalbergs forslag:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:

 1. Retningslinjene for anleggsleie kommunale anlegg vedtas.
 2. Kommunestyret vedtar makspriser for leie ved de ulike anleggene i tråd med intensjonene i idrettspolitisk plan.
 3. Detaljerte leiepriser for anleggene på Levanger Fritidspark A/S og Trønderhallen med svømmehall vedtas av de respektive styrene innenfor de rammer som Kommunestyret vedtar.
 4. Prinsipper for prissetting og forslag til priser for 2011 leggs til grunn for budsjett 2011.    Til toppen av siden


 

 

PS 113/10 Trønderhallen KF - budsjett 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Representanten Hans Heieraas, SP, fremmet følgende forslag:
Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas med følgende endring:
Det settes av totalt 5,875,450 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.

Representanten Jann Karlsen, KRF, fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Avstemning:
Karlsens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.    Til toppen av siden

 

 

PS 114/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreløpig forslag til budsjett 2011 legges ut til foreløpig høring med frist 29. november 2010 og behandles av formannskapet 1. desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2010.    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 09.02.2011 13:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051