Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.11.09

Møtested: "Lynum gårdsmat", Skogn
Dato: 16.11.2009, kl. 09:00-11:45

Sakliste som PDF - word (9MB) - protokoll som PDF - word - ODT

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 105/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 106/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. oktober 2009 protokoll vedtak
PS 107/09 Budsjett 2010 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 108/09 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2010 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 109/09 Veganlegg 2000 - 2008 - Avslutning av regnskap utredning vedtak
PS 110/09 Omlegging av Fv.108 I Åsen/ny jernbanebru - Finansiering utredning vedtak
PS 111/09 Pilotprosjekt frivillighet- kommunal organisering utredning vedtak
FO 4/09 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) - vedrørende fremdrift på reguleringsplan for Levanger Stadion tekst PDF behand.

 

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x
Hanne E. Lilleberg sv varamedlem 1 sv x Jostein Trøite
Einar Bangstad h varamedlem 3 h/v x Nina Bakken Bye

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Trude Nøst kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen fagansvarlig budsjett

 

Spørsmål:
Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) - vedrørende fremdrift på reguleringsplan for Levanger Stadion.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Merknader:
Formannskapets faste medlemmer fikk utdelt pc’er.     Til toppen av siden

 


PS 105/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2009

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 106/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. oktober 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2009

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 28. oktober 2009 godkjennes.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 28. oktober 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 107/09 Budsjett 2010 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2009

Habilitet:
Einar Bangstad (H) ba om formannskapets vurdering av sin habilitet.
Bangstad ble av formannskapet enstemmig erklært inhabil.
Einar Bangstad fratrådte dermed møtet under behandling av denne saken.

Orientering i møte:
Rådmann Ola Stene orienterte - presentasjon PDF - powerpoint

Utdelt i møte:
1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 for Levanger kommune PDF - word - ODT
2. Gebyrer og betalingssatser 2010 PDF
3. Økonomireglement 2010 PDF - word - ODT
4. Søknad om økonomisk støtte for 2010 – Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter PDF

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreløpig forslag til budsjett 2010 legges ut til foreløpig høring med frist 23. november 2009 og behandles av formannskapet 25.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 09.12.2009.     Til toppen av siden


 

PS 108/09 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2010 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2009

Forslag i møte:
Gunnhild Ø. Nesgård (DNA) fremmet på vegne av SP, KRF og DNA følgende forslag til vedtak:
Vi er opptatt av at Levanger også i framtida skal være i front når det gjelder kvalitet på bosetting og integrering. Som følge av at vi foreslår å bosette et forholdsvis stort antall enslige mindreårige ønsker vi å sikre kvaliteten gjennom at Levanger kommune bosetter 60 flyktninger i 2010 inklusive familiegjenforening. Av disse kan 15 være enslige mindreårige.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
Viser til siste vedtak vedr. mottak av flyktninger, dvs. 50 personer.

Avstemning:
Aalbergs forslag avvist med 7 mot 2 stemmer.
Nesgårds forslag til innstilling fikk 8 stemmer.
Rådmannens forslag til innstilling fikk 1 stemme.
Nesgårds forslag er dermed tiltrådt.

INNSTILLING:
Vi er opptatt av at Levanger også i framtida skal være i front når det gjelder kvalitet på bosetting og integrering. Som følge av at vi foreslår å bosette et forholdsvis stort antall enslige mindreårige ønsker vi å sikre kvaliteten gjennom at Levanger kommune bosetter 60 flyktninger i 2010 inklusive familiegjenforening. Av disse kan 15 være enslige mindreårige.     Til toppen av siden

 

PS 109/09 Veganlegg 2000 - 2008 - Avslutning av regnskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
1. Regnskap fra veganleggene som framgår av saksutredning nedenfor avsluttes med totale utgifter på kr 69 123 051.

2. Tilgodehavende på kr 4 039 275,- fordeles som følger:
- kr.    500 000,- til omlegging av Fv.108/ny bru over jernbanen
- kr.    100 000,- til bunnundersøkelse/terskel Levangerelva
- kr. 3 439 275,- overføres fond vegformål      Til toppen av siden

 

PS 110/09 Omlegging av Fv.108 I Åsen/ny jernbanebru - Finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.11.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Levanger kommune betaler inn sin andel på kr. 4,0 mill for ny jernbanebru på Fv. 108     til Nord Trøndelag fylkeskommune og belastes:
 - Kr. 3,5 mill. budsjettert i 2006, 2007 og 2008
 - Kr. 0,5 mill benyttes av tilgodehavende regnskapsavslutning 2000 – 2008.     Til toppen av siden

 

PS 111/09 Pilotprosjekt frivillighet - kommunal organisering

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tilbud om medvirkning: - En representant fra Den Norske Kirke

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Karlsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune følger opp deltakelsen i prosjektet ”Fra pilot til Skvadron” på følgende måte:

 1. Det etableres en lokal prosjektorganisasjon som settes sammen slik:
  Lokal styringsgruppe er rådmannens ledergruppe
  Lokal prosjektleder er enhetsleder Kultur eller den han utpeker i sitt sted.

  Prosjektgruppe:
  En medarbeider fra Helse- og rehabilitering.
  En medarbeider fra Innvandrertjenesten.
  En medarbeider fra Enhet Kultur

  Følgende organisasjoner får tilbud om medvirkning:
  En representant fra Levanger Frivilligsentral.
  En representant fra Levanger Idrettsråd
  En representant fra Levanger Ungdomsråd
  En representant fra Eldres råd
  En representant fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede.
  En representant for Levanger Sang og musikkråd.
  En representant fra Den Norske Kirke
 2. Av de 30 000 kr som årlig bevilges over budsjettet til ”Byer i Midt-Norge” skal kr. 20 000 disponeres til pilotprosjektet i prosjektperioden.
 3. Rådmannen får ansvar for å sørge for at prosjektorganisasjonen etableres. Den lokale prosjektgruppa rapporterer hvert halvår til rådmannen.     Til toppen av siden




Publisert: 23.04.2009 12:29 Sist endret: 06.01.2011 13:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051