Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.01.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 14.01.2009
Tid: 13:00
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Utredning Vedtak
PS 01/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17.12.08 utredning vedtak
PS 02/09 Søknad om permisjon fra politiske verv - Flemming Rehtmar utredning vedtak
PS 03/09 Utsatt sak: Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn - prinsipiell drøfting utredning vedtak
PS 04/09 Innspill til KS Strategikonferanse - Arbeid med debatthefte. utredning vedtak
PS 05/09 Sundparken - redusert utbygging/finansiering utredning vedtak
PS 06/09 Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie utredning vedtak
PS 07/09 Utvikling og drift av Staup – Mandat og Organisering utredning vedtak
PS 08/09 Trønderhallen – Overtakelse av byggherreansvar utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 1 dna/sp/krf x (Gunnhild Ø. Nesgård)
Arne Solem sp varamedlem 2 dna/sp/krf x (Jorunn Skogstad)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Øystein Sende kommunalsjef
Odd Håpnes enhetsleder kultur
Magne Farstad enhetsleder kommunalteknikk
Roar Eriksen fagleder veg/parkering

  

Orienteringer:

  • Avtaler om midlertidige lokaler for Skogn barne- og ungdomskole v/rådmannen.
  • Møte med Riksantikvaren 8.1.09 v/ordføreren.
  • Parkaksen i Levanger - analyse og forstudie v/arkitekt Gunhild Kvistad


Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående marsimartnakomiteens oppfølging av tradisjon med invitasjon av forbønder. Ordføreren besvarte spørsmålet.     Til toppen av siden

 


 
 

PS 1/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17.12.08

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 17.12.08 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 17.12.08 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 2/09 Søknad om permisjon fra politiske verv - Flemming Rehtmar

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Flemming Rehtmar innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.09.

Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli     Til toppen av siden

 

 

PS 3/09 Utsatt sak: Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn - prinsipiell drøfting

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken avgjøres i kommunestyret.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

Levanger kommune beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for før 1980. Kommunen oppretter en billighetserstatning. Forslag til organisering legges fram som ny sak.

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune oppretter ikke en kommunal billighetserstatning. Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for. Dette er et statlig ansvar.

Avstemning:

Hojems forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Trøites forslag til innstilling avvist med 6 mot 3 stemmer.

Hojems forslag er dermed vedtatt.

Trøites forslag til vedtak avvist med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Levanger kommune oppretter ikke en kommunal billighetserstatning. Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for. Dette er et statlig ansvar.     Til toppen av siden

 

 

PS 4/09 Innspill til KS Strategikonferanse - Arbeid med debatthefte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem fremmet følgende tilleggsforslag:

Gruppe 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2:

Hans Heieraas, Gunnhild M. Ø. Nesgård, Anne-Grethe Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein Trøite.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Uttalelse til del 1 av debattheftet forberedes administrativt.

Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 2 før møtet 4.2.

Gruppe 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2:

Hans Heieraas, Gunnhild M. Ø. Nesgård, Anne-Grethe Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein Trøite.     Til toppen av siden

 

 

PS 5/09 Sundparken - redusert utbygging/finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Olav Strid (DNA) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 3:

Administrasjonen vurderer tre forhold som må vektlegges i vurdering om fjerning eller bevaring av poppel i Sjøgata:

- Forhold til gjennomføring av planen for Sundparken

- Risiko for skade på omgivelser ved eventuell vindfall eller rotvelt

- Økonomi

Avstemning:

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Strids forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Plan for utbygging av Sundparken godkjennes. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre utbyggingen innenfor de vedtatte rammer.
Kostnader og finansiering som vist godkjennes. Evt. reduserte/ økte tilskudd fra partnere medfører økt / redusert kommunal andel.
Administrasjonen vurderer tre forhold som må vektlegges i vurdering om fjerning eller bevaring av poppel i Sjøgata:

- Forhold til gjennomføring av planen for Sundparken

- Risiko for skade på omgivelser ved eventuell vindfall eller rotvelt

- Økonomi     Til toppen av siden

 

 

PS 6/09 Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Formannskapet tar rapporten ” Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie ” til orientering og ber om at den distribueres til aktuelle interessenter.

2.        Rapporten vurderinger og anbefalinger legges til grunn for utvikling av parkaksen.

3.        Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak og rammer for det videre arbeide.     Til toppen av siden

 

 

PS 7/09 Utvikling og drift av Staup – Mandat og Organisering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:

Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup.

Avstemning:

Trøites forslag til nytt pkt. 1 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup.

2.        Involvering av interessegrupper vektlegges sterkt både gjennom deltakelse i selve prosjektet og ved bruk av møter, kommunens hjemmeside etc.

3.        Rådmannen får fullmakt til å hente inn konsulentbistand/prosjektrådgiverbistand. Kostnadene belastes avsatte bevilgninger til kjøp av eiendommen.     Til toppen av siden

 

 

PS 8/09 Trønderhallen – Overtakelse av byggherreansvar

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Før kommunen tar stilling til å bygge og drive Trønderhallen, må følgende være avklart:

1.       Målsum (Forventet anbud) må være klar.

2.       Skriftlig tilbakemelding om SiNoTs garantiansvar må foreligge.

3.       HINTs antydninger om leiebehov må framkomme som en skriftlig garantiansvarserklæring.

4.       Nord-Trøndelag Fylkeskommunes leiebehov på kort og lang sikt må framkomme skriftlig og forpliktende.

5.       Levanger Handballklubbs leiebehov og betalingsevne må framkomme skriftlig.

6.       Det må klargjøres hvor mye av mva kommunen kan få refundert, det er ikke nok å hevde at ”kommunen sannsynligvis vil få igjen det meste”.

7.       Det må avklares hva kjøp/feste av tomt på Røstad vil koste.

8.       Det må avklares hva kommunen kan få av spillemidler.

9.       Det må avklares hva kommunen må betale av påløpte prosjektkostnader på 5,4 mill kr.

10.    Det må foreligge en oversikt over videre prosjektkostnader ved samspillmodellen.

11.    Prosjektrapporten drift/organisering må legges fram.

Saken utsettes til de nødvendige avklaringer foreligger.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunen tar kontakt med Fylkeskommunen og bidrar til ferdigstillelse av utredning på alternativ Moan.

Når begge alternativer er utredet vil kommunestyret i Levanger, mht til størrelsen på investeringen, ha et grunnlag som er godt nok til å gjøre en endelig beslutning på.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag.

INNSTILLING:

1.        Kommunen er villig til å overta byggherreansvaret fra Statsbygg og viderefører samspillsprosjektet med sikte på realisering av flerbrukshall med svømmehall – Trønderhallen under forutsetning til at det oppnås tilfredsstillende avtale med staten.

2.        Det legges fram en egen sak mht. igangsetting og finansiering av utbyggingsprosjektet.

3.        Formannskapet holdes løpende orientert om inngåelse av nødvendige avtaler med Statsbygg og prosjekteringen av utbyggingsprosjektet.     Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 08:55 Sist endret: 23.12.2009 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051