Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.05.09 - sak 49/09 - Årsregnskap og Årsrapport 2008 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2009/4223
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 13.05.09 49/09

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med det regnskapsmessig resultat på kr. 0,-.
  2. Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering.
  3. Enheter med regnskapsmessig merforbruk i 2008 som har midler stående på enhetsfond, får sine respektive fond redusert med et beløp tilsvarende merforbruket. Rådmannen gis fullmakt til å overføre midlene til kommunens disposisjonsfond.
  4. Ikke finansierte investeringer, totalt kr. 9.678.403 kroner forslås dekket gjennom økt låneopptak.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Årsrapport 2008 - Levanger kommune PDF (Utdelt tidligere)
 
Årsregnskap 2008 - Levanger kommune PDF (Utdelt tidligere)
 
Revisjonsberetning 2008 - Levanger kommune PDF
 
Særutskrift av Kontrollutvalgssak 007/09 PDF
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommune 2008 PDF 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Levanger kommunes årsrapport og årsregnskap for 2008 fram til behandling. Det vises til tidligere utsendte/utdelte dokumenter i saken.

Kommunens regnskap for 2008 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-.

Som det framgår av investeringsregnskapet er kr. 9.678.403 av investeringene ikke finansiert. Dette foreslås finansiert gjennom økt låneopptak. Drøyt 3 millioner kroner av de ufinansierte investeringer er knyttet til VAR-området.

Det er ved avleggelsen av regnskapet for 2006 og 2007 satt av midler til enheter som har bidratt til kommunens regnskapsmessige mindreforbruk. Ettersom regnskapsresultatet for 2008 ikke viser et mindreforbruk, foreslås det ikke å avsette midler til såkalte enhetsfond nå.  Enkelte enheter hadde i 2008 et merforbruk som var tenkt finansiert med fondsmidler fra 2007. Grunnet kommunens regnskapsforskrifter kunne ikke disse midlene tas inn i regnskapet for 2008. Rådmannen ser det som naturlig at disse enhetenes fond reduseres i 2009, og at midlene overføres disposisjonsfondet.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av den vedlagte årsrapporten for 2008. Det er verdt å merke seg at i praksis gikk kommunen med underskudd i 2008 ettersom det ble brukt mer av fond enn hva en maktet å avsette. Dette kan ikke fortsette og det er behov for betydelige omstillinger i årene som kommer.

 

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051