Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.05.09 - sak 47/09 - Bambergs legat - fellesarealer

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2005/5271 - /231
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 13.05.09 47/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Tilbud fra Bambergs legat v/ advokat Terje Hoven av den 03.04.2009  om erverv av fellesarealene for boligfeltene Bamberg 1 og Bamberg 2 avlås av budsjettmessige årsaker.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

K-sak nr. 44/07 av den 05.09.2007.  

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Bambergs legat v/ advokat Terje Hoven av den 03.04.2009 PDF

Saksopplysninger:

Boligfeltene Bamberg 1 og Bamberg 2 ble etablert på 60-tallet gjennom en hovedfesteavtale mellom Anna og Sverre Bambergs legat og Levanger Tomteselskap AS som igjen hadde en framfestekontrakt med de respektive huseiere i boligområdet.

Den forannevnte festeavtale ble gjennom kommunestyrevedtak i 1984 overført fra Levanger Tomteselskap AS til Levanger kommune. En overtok fra dette tidspunkt samtlige forpliktelser vedr. festeforholdene i området, både i forhold til grunneiere og huseiere.

Bamberg 1 og Bamberg 2 består av hhv 76 og 41 boligtomter. Innløsning av et 10-talls boligtomter har nå funnet sted og denne prosess har gått fullstendig smertefritt.

Forholdene rundt de respektive tomtefestene i Bambergområdet ble behandlet av kommunestyret den 05.09.2007 i sak nr. 44/07. Følgende vedtak ble fattet:

1.       Levanger kommune overtar forpliktelsene for fellesarealene i boligfeltene Bamberg 1 og Bamberg 2 f.o.m. den 07.07.2005.

2.       Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandlinger med Anna og Sverre Bambergs legat med henblikk på en overtakelse av fellesarealene i området.

3.       Saken legges fram for behandling i formannskapet etter at forhandlingene med legatet er avsluttet.

4.       Kommunen skal i det videre arbeid legge vekt på dialog/informasjon i forhold til Bamberg tomtefesteforening.

Det har vært visse utfordringer når det gjelder å finne de eksakte arealer med betegnelse fellesarealer. Etter en omfattende beregningsprosess har en i fellesskap kommet frem til følgende:

Fellesarealer Bamberg 1: 10.929 kvm. 

Fellesarealer Bamberg 2: 17.010 kvm.

Til sammen:                    27.933 kvm.

Festeavgiften for boligfeltet Bamberg 2 ble forhøyet pr. den 01.0.2003 og festeavgiften ble fastsatt til kr. 6.000,- pr. DA. Det betales årlig kr. 102.060,- for arealet med størrelse 17.010 kvm. Festeavgiften for Bamberg 1 ble forhøyet pr. den 01.01.2005 og festeavgiften ble fastsatt til kr. 6.270,- pr. DA. Det betales årlig kr. 68.525 for arealet med størrelse 10.929 kvm. Samlet utgjør således årlig leie for de to felters fellesarealer kr. 170.585,-.

Festeavgift kan kun forhøyes hvert 10. år, men ved innløsning har en rett til å beregne prisstigningen fra det tidspunkt festeavgiften ble forhøyet sist og fram til tidspunkt for når tinglyst skjøte foreligger.

Legatet har i forhandlingene vært helt tydelig på at den samme beregningsfaktor må legges til grunn ved en evt. innløsning av fellesarealer som ved avhendelse av de respektive hustomter. Hovedfestekontraktene mellom legatet og kommunen legitimerer dessuten dette. Etter div. rettsavgjørelser i innløsningssaker i det ganske land på bakgrunn av ny tomtefestelov har legatet lagt seg på en beregningsmodell tilsvarende 20 ganger årlig festeavgift, indeksregulert på overtagelsestidspunktet.

Ovennevnte vil gi følgende overtagelsessum hensynstatt indeks pr. februar 2009:

Bamberg 1 – 10.929 kvm. x kr. 6.8990 x 20  = kr. 1.507.983

Bamberg 2 -  17.010 kvm. x kr. 6.5500 x 20  = kr. 2.228.310

Til sammen:                                                      kr. 3.736.293

Med 5% årlig rente og 2% årlig avdrag vil et lån i denne størrelsesorden belaste kommuneregnskapet med 259 000 pr år.

Vurdering:

Forvaltingen av så vel fellesarealer som de respektive hustomter går helt problemfritt.

Vanlige prosedyrer i forbindelse med opparbeidelse av tomteområder er at infrastruktur og fellesområder overskjøtes til kommunen etter ferdigstillelse av feltene. Dette er ikke gjort her og de inngåtte hovedfesteavtaler må selvsagt respekteres. Det ligger fordeler i å ha råderetten over veger, lekeplasser m.v., men det er heller ingen problemer forbundet med dagens ordning. På bakgrunn av den økonomiske situasjon vil rådmannen ikke anbefale en kontantutbetaling på nærmere kr. 4. millioner og tilråder på bakgrunn av en totalvurdering fortsatt feste av fellesarealene i boligfeltene Bamberg 1 og Bamberg 2. 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051