Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 12.08.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 12.08.2009, kl. 13:00-14:00
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 67/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 68/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17. juni 2009 protokoll vedtak
PS 69/09 TV-aksjonen Care 2009 - anmodning om opprettelse av kommunekomitè utredning vedtak
PS 70/09 Bjørn Steinar Holten - søknad om fritak fra politiske verv utredning vedtak
PS 71/09 Folkevalgtopplæringen resten av valgperioden utredning vedtak
PS 72/09 Oversendelsesforslag fra kommunestyret i Levanger om utredning av kompetanseår for lærere utredning vedtak
PS 73/09 KS Nord-Trøndelag - søknad om bidrag til utredning av utgiftsutjevningstilskudd utredning vedtak
PS 74/09 Div. endringer på salgsbevillingsfronten for alkoholholdig drikk i gruppe 1 utredning vedtak
PS 75/09 Torhaugen - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt utredning vedtak

 

 

Foreløpig oppmøte 7+2 av 9.


Send -post vedr. oppmøteSend e-post om oppmøte/forfall 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf - 31.07.09
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - 05.08.09
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Arne Solem sp varamedlem 3 dna/sp/krf x Jann Karlsen
Heidi Flaten v varamedlem 1 h/v x Nina Bakken Bye

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Øystein Sende fungerende rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær

 

Orientering:

 • Lensmannen v/Anne Ulvin 

 


PS 67/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 68/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17. juni 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 17. juni 2009 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 17. juni 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 69/09 TV-aksjonen Care 2009 - anmodning om opprettelse av kommunekomitè

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Gunhild Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunal komité for TV-aksjon 2009:

 • Gerd Haugberg, leder
 • Ordfører Robert Svarva, nestleder
 • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
 • Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.


Avstemning:

Nesgårds forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunal komité for TV-aksjon 2009:

 • Gerd Haugberg, leder
 • Ordfører Robert Svarva, nestleder
 • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
 • Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.     Til toppen av siden

 

 

PS 70/09 Bjørn Steinar Holten - søknad om fritak fra politiske verv

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til skatteutvalget velges: Odd-Einar Langø

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Bjørn Steinar Holten innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til skatteutvalget velges: Odd-Einar Langø      Til toppen av siden

 

 

PS 71/09 Folkevalgtopplæringen resten av valgperioden

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Folkevalgtopplæringen den 2. og 3. november 2009 går ut.  Ny dato for folkevalgtopplæringsdag settes til torsdag 5. november 2009. Administrasjonen får fullmakt til å finne lokale for opplæringen.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ved eventuelle forfall kalles det inn vararepresentanter.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Folkevalgtopplæringen den 2. og 3. november 2009 går ut.  Ny dato for folkevalgtopplæringsdag settes til torsdag 5. november 2009. Administrasjonen får fullmakt til å finne lokale for opplæringen.

Ved eventuelle forfall kalles det inn vararepresentanter.     Til toppen av siden

 

 

PS 72/09 Oversendelsesforslag fra kommunestyret i Levanger om utredning av kompetanseår for lærere

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Heidi Flaten (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune utreder et kompetanseår for lærere, følgende alternativ utredes:

- Et kompetanseår for lærere hver 10. år med 50% permisjon med lønn.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Flatens forslag.

VEDTAK:

Kompetanseår for lærere i Levanger kommune utredes ikke.     Til toppen av siden

 

 

PS 73/09 KS Nord-Trøndelag - søknad om bidrag til utredning av utgiftsutjevningstilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune synes det er viktig at KS bidrar til å utrede et så godt inntektssystem som mulig for kommunene og ønsker å delta i prosjektet "Kommunenes inntektssystem, samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet" og bevilger kr 19 200 til KS.

Tilskuddet belastes formannskapets konto for tilskudd.     Til toppen av siden

 

 

PS 74/09 Div. endringer på salgsbevillingsfronten for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, gjeldende til den 30.06.2012, overføres fra foretaksnummer 989 917 692, NG Meny Midt Norge AS, til foretaksnummer 988 041 866, NG Kiwi Midt-Norge AS.
 2. Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, gjeldende til den 30.06.2012, overføres fra foretaksnummer 963 132 794, ICA Detalj AS, til foretaksnummer 931 186 744, ICA Norge AS.     Til toppen av siden

 

 


PS 75/09 Torhaugen - Utskifting av VA-ledninger - Forprosjekt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av VA-ledninger Torhaugen med en kostnadsramme på kr. 2.300.000 godkjennes.

2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

      6620  Utskifting Åsen 2007                        kr.   1.000.000

      6620  Utskifting Åsen 2008                        kr.      350.000

      6620  Nyanlegg utvidelse nett 2009            kr.      200.000

      6630  Elberg 2009                                     kr.       650.000

      6630  Utslippsledninger 2009                      kr.      100.000     Til toppen av siden 

Publisert: 23.04.2009 12:20 Sist endret: 30.04.2010 09:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051