Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 10.03.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 10.03.2010, kl. 13:35-16:10
Sakliste som PDF - word (brukerveiledning PDF) - openoffice  -  protokoll som PDF - word

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 16/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 24. februar 2010 protokoll vedtak
PS 17/10 Kommunens delegasjonsreglement utredning vedtak
PS 18/10 Leva - Fro v/ Håkon den godes Kafe - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 utredning vedtak
PS 19/10 Gågate sommer 2010 - og oversendelsesforslag om gågate 2011 utredning vedtak
PS 20/10 Raud Vinter som del av Levanger 2011 - oppsetning 2011 utredning vedtak
PS 21/10 Trønderhallen - Organisering av drift utredning vedtak
FO 02/10 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) -  angående Trønderhallen og driftsselskap tekst PDF behandl.

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf - forfall
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna x Anne-Grethe HojemFra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Trude Nøst kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Odd Håpnes enhetsleder kultur
Grete Ludvigsen næringssjef


Merknader:
FO 2/10 og PS 21/10 ble behandlet før de øvrige ordinære saker.
Hans Aalberg (FRP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 19/10.

FO 2/10 Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) -  angående Trønderhallen og driftsselskap
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

 • Klatremiljøet i Levanger PDF v/Gudmund Grønhaug
 • Vennskapskommunesamarbeid med Island v/ordføreren og rådmannen - bildepresentasjon PDF (OBS! 9MB)
 • Orientering fra rådmannen i lukket møte. Dette av forretningsmessige forhold.     Til toppen av siden

 

 

PS 16/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 24. februar 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.03.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 24. februar 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 24. februar 2010 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 17/10 Kommunens delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.03.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste areal som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”
Endres til:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste eiendom som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”

Avstemning:
Heieraas endringsforslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, med endring i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas med den endring at punktet om revidering av klima og energiplanen tas ut, da dette ikke berører delegasjon av kommunestyrets myndighet.

I tillegg endres:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste areal som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”
Endres til:
”Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste eiendom som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.”      Til toppen av siden

 

PS 18/10 Leva - Fro v/ Håkon den godes Kafe - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.03.2010

Habilitet:
Gunnhild Ø. Nesgård fratrådte møtet under behandling av denne sak, pga. inhabilitet.

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:
Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS v/ Håkon den godes Kafe, innvilges IKKE alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 for virksomhet med beliggenhet Levanger Rådhus, 1. etg. ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
Begrunnelse: Rådhuset skal være et alkoholfritt område.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 4 stemmer. Ordføreren stemme avgjorde.

VEDTAK:
 1. Foretaksnummer 964 417 210, Leva-Fro AS v/ Håkon den godes Kafe, innvilges alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 for virksomhet med beliggenhet Levanger Rådhus, 1. etg. ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 14.07.66, Roger Storsve, og f.nr. 21.08.60, Sissel Fellmann, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.     Til toppen av siden

 


PS 19/10 Gågate sommer 2010 - og oversendelsesforslag om gågate 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.03.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Gågate for kvartalet Sverresgt – Brugata for sommer 2010 skal være fra 1. juni til 30. august 2010.
 2. Kvartalet Sverresgt –Torvet består som miljøgate hvor motorferdsel skal foregå på fotgjengernes premisser.
 3. Spørsmål reist i oversendelsesforslaget om videreføring for 2011 tas opp etter evaluering av gågata 2010.     Til toppen av siden

 


PS 20/10 Raud Vinter som del av Levanger 2011 - oppsetning 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.03.2010

Forslag i møte:
Rådmannens endret sitt forslag til vedtak – pkt. 2:
Det sikres medfinansiering av Raud Vinter 2011 gjennom bruk av tilskuddet til gjennomføring av Levanger 1000 år.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Raud Vinter settes opp i 2011 som en av bærebjelkene i ”Levanger 1000 år”
 2. Det sikres medfinansiering av Raud Vinter 2011 gjennom bruk av tilskuddet til gjennomføring av Levanger 1000 år.
 3. Endelig budsjett vedtas senest 1. juni 2010 og må da sees i sammenheng andre arrangement.
 4. Innspæll A/S engasjeres for produksjons- og kunstnerisk ansvar for oppsetningen i 2011 og Rådmannen får fullmakt til å ta kontakt med en sammenslutning av kulturaktører i Levanger for å be dem om å ta på seg ansvar som teknisk arrangør.      Til toppen av siden

 


PS 21/10 Trønderhallen - Organisering av drift

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.03.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Drift av Trønderhallen organiseres som et AS.
 2. I likhet med andre kommunale selskaper, skal alle kostnader knyttet til prosjektet legges inn i / til selskapet, gjelder både drifts- og kapitalkostnader.
 3. Kommunen aksepterer SiNoT’s tilbud om deltagelse i dette selskapet, med min. ansvar/eierandel som skissert i prosjektrapport vedrørende drift.


Ved å organisere dette på en slik måte med et eget styre, vil vi sikre best mulig fokus på denne oppgaven og samtidig ha mulighet til å velge inn styremedlemmer med riktig kompetanse som kan bidra.
Det vil også bidra til å sikre at det blir tydelige regnskap og budsjett i forhold til kostnader og inntekter, og behov for tilskudd til drift / egenkapitalbehov vil fremkomme på en ryddig og oversiktlig måte i kommunens regnskaper.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling ble tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

INNSTILLING: 

 1. Drift av Trønderhallen – svømme- og idrettshall, organiseres som en egen enhet i kommunen – Drift Trønderhallen.
 2. Det opprettes samarbeidsutvalg med representanter fra brukerne av anlegget – lag og foreninger, HiNT, SiNoT, Levanger/Verdal vgs og repr. for næringsliv/arrangører av større arrangement.
 3. Daglig leder ansettes så snart som mulig slik at denne kan følge sluttføringen av Trønderhallprosjektet og arbeide med driftsopplegg – utleie til lag og organisasjoner, messer, større arrangement, etc.
 4. Stillingen finansieres foreløpig innenfor prosjektbudsjettet for 2010.       Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 11.03.2010 11:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051