Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.10.09 - sak 96/09 - Debattheftet foran strategikonferansen 2010 - oppnevning av evt arbeidsgrupper for å forberede besvarelse

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2009/8244
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Formannskapet

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 07.10.09 96/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 1 og 2 til formannskapets møte før møte 11. november slik at saken kan behandles av kommunestyret 18. november.
  2. Uttalelse til del 3 av debattheftet forberedes administrativt til møtet 11. november.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

B-rundskriv fra KS med lenke til debatthefte

Vedlegg:

Debattheftet foran strategikonferansen 2010 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS.  Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS som igjen er en forberedelse til strategikonferansene 2010.   Strategikonferansene arrangeres fylkesvis og normalt i februar måned.

Det har tidligere vært kritikk fra medlemmene om at debattheftene kommer så seint at det umuliggjør kommunestyrebehandling. Dette har KS i år tatt konsekvensen av og debattheftene er nå lagt ut så tidlig at dette er mulig.

Årets debatthefte er delt inn i tre hovedtema:

utfordringer knyttet til kommunenes økonomi, som fullfinansiering av reformer

Samhandlingsreformen

arbeidsgiverpolitiske utfordringer, herunder hovedtariffoppgjøret 2010

Etter hvert tema er det stilt spørsmål fra KS – disse er gode utgangspunkt for diskusjon og konklusjon.

Vurdering:

Det er viktig at KS får innspill fra medlemmene før det utarbeides strategier. Dette gjelder både rene interessespørsmål/politiske spørsmål og arbeidsgiverspørsmål.

Slik arbeidsdelingen er mellom administrasjon og folkevalgte hos oss mener jeg det er rett å legge vekten på det politiske arbeidet med debattheftet på del 1 og 2, mens det vil være naturlig at administrasjonen forbereder uttalelse til del 3 som jo i stor grad omhandler spørsmål knyttet til tariffrevisjon som er delegert til rådmannen å ta standpunkt til.

Når det gjelder del 1 og 2 vil jeg foreslå at formannskapet som tidligere deler seg i to arbeidsgrupper og utarbeider svar som kan behandles på møtet 11.11. Dette muliggjør også kommunestyrebehandling av saken i november. Dersom det er ønskelig med politisk behandling av del 3 kan forslag fra administrasjonen til svar på dette også legges fram til formannskapets realitetsbehandling.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 30.10.2011 10:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051