Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.10.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 07.10.2009

Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 93/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 94/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30. september 2009 protokoll vedtak
PS 95/09 Levanger kommune - møteplan 2010 utredning vedtak
PS 96/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 - oppnevning av evt arbeidsgrupper for å forberede besvarelse utredning vedtak
PS 97/09 Alliance UniChem Norge AS - Opprettelse av apotek i Levanger kommune utredning vedtak
PS 98/09 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune utredning vedtak
PS 99/09 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 unntatt off. vedtak

 

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf - forfall
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Jann Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Arnstein Kjeldsen fagansvarlig budsjett
Lars Kverkild enhetsleder Distrikt Sentrum/Ytterøy
Åsmund Brygfjeld

 Merknader

Gerd Haugberg orienterte om TV-aksjonen 2009.

Jostein Trøite, SV, stilte spørsmål vedrørende bruk av Ecopro AS.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Som deltaker på RUP-møte deltar fra formannskapet Nina Bakken Bye, H, og ordføreren.

 

 

PS 93/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

  

PS 94/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30. september 2009.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 30. september 2009 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 30. september 2009 godkjennes.       Til toppen av siden

 

PS 95/09 Levanger kommune - møteplan 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnhild Ø. Nesgård, DNA:

Det anmodes om at samkommunestyremøtene ikke legges til samme uke som formannskapsmøtene.

Avstemning:

Tilleggsforslag fra Nesgård enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegget vedtatt i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2010.

Det anmodes om at samkommunestyremøtene ikke legges til samme uke som formannskapsmøtene.     Til toppen av siden

  

 

PS 96/09 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 - oppnevning av evt arbeidsgrupper for å forberede besvarelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Anne-Grethe Hojem:

Samme grupper som sist opprettholdes, jfr. FOR-sak 4/09

Gruppe 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2:

Hans Heieraas, Gunnhild M. Ø. Nesgård, Anne-Grethe Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein Trøite.

Gruppe 1 tar del 1 og gruppe 2 tar del 2.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med Hojems tillegg, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 1 og 2 til formannskapets møte før møte 11. november slik at saken kan behandles av kommunestyret 18. november.

Samme grupper som sist opprettholdes, jfr. FOR-sak 4/09

Gruppe 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2:

Hans Heieraas, Gunnhild M. Ø. Nesgård, Anne-Grethe Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein Trøite.

Gruppe 1 tar del 1 og gruppe 2 tar del 2.

2. Uttalelse til del 3 av debattheftet forberedes administrativt til møtet 11. november.     Til toppen av siden

 

  

PS 97/09 Alliance UniChem Norge AS - Opprettelse av apotek i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune har ingen merknader til at Alliance UniChem Norge AS oppretter apotek ved Magneten Kjøpesenter i Levanger.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 98/09 Tertialrapport 2. tertial – Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2009

Forslag i møte:

Forslag til tillegg til pkt. 4 fra Jostein Trøite, SV:

Det inngås avtale med Innherred Motorsportklubb om nedbetaling av lån.

Avstemning:

Trøites tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.09 til orientering
  2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.
  3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:
    Økt ramme Distrikt Sentrum – Ytterøy 1.000.000,-
    Reserverte bevilgninger reduseres med 1.000.000,-
  4. Forskudd på lån til Innhetter Motorsportklubb finansieres via kommunens Disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.      Til toppen av siden 

 

 

PS 99/09 Regulering av festeavgift - Gymnastomta og Moan-området

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2009

Forslag til forhandlingsutvalg fra Gunnhild Ø. Nesgård, DNA:
Robert Svarva, DNA
Jann Karlsen, KRF

Forslag til vedtak fra Jostein Trøite, SV:
Formannskapet ber om at følgende vurderes:

  • leieavtalen tar utgangspunkt i NIBOR-renta
  • kommunen kjøper området


Forslag fra Nina Bakken Bye, H, til medlem fra opposisjonspartiene:
Hans Aalberg, FRP

Avstemning:
Forslag framsatt i møtet på medlemmer til forhandlingsutvalg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet oppnevner et forhandlingsutvalg på 3 medlemmer som får fullmakt til å forhandle med grunneier Eilif Due om ny festeavgift for Moanområdet og Gymnastomta.

Som medlemmer av forhandlingsutvalget oppnevnes:
Robert Svarva, DNA
Jann Karlsen, KRF
Hans Aalberg, FRP      Til toppen av siden

Publisert: 23.04.2009 12:25 Sist endret: 28.04.2010 13:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051