Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.10.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 06.10.2010, kl. 13:00 - 15:10

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 92/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22. september 2010 protokoll vedtak
PS 93/10 TV-aksjonen 2010 "På flukt fra krig" utredning vedtak
PS 94/10 Trønderhallen KF - Vedtekter utredning vedtak
PS 95/10 Trønderhallen - Klatrevegg utredning vedtak
PS 96/10 Regulering av festeavgift og kjøp av festet areal på Moanområdet utredning vedtak
PS 97/10 Nesset ungdomsskole - rehabilitering og tilbygg utredning vedtak
PS 98/10 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi


Hans Aalberg (FRP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av de ordinære saker.

Merknader/spørsmål:
Nina Bakken Bye (H) bemerket angående saklista, og at det ble kort tid til forberedelse for flere store saker.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående avlyst formannskapsmøte 27.10.10.
Ordføreren besvarte spørsmålet.


Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående pågående forhandlinger mellom Levanger kommune og Idrettslaget Sverre om Levanger stadion:
”Gjennom oppslag i pressa er jeg blitt kjent med at det foregår forhandlinger mellom Levanger kommune og idrettslaget Sverre om Levanger stadion. Det er også vist til et forhandlingsutvalg for kommunen.
Er det fattet noe politisk vedtak om Levanger stadion etter sak 36/07?
Hvem har pekt ut et forhandlingsutvalg?
Hva er mandatet til forhandlingsutvalget?
Hvilket politisk vedtak er forhandlingsutvalget basert på?
Er vedtak i sak 36/07 om intensjonsavtale med I.L. Sverre oppheva?”
Ordføreren besvarte spørsmålene.

Orienteringer:
Statsbudsjettforslaget 2010 (PDF) v/rådmann Ola Stene    Til toppen av siden


 

PS 92/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22. september 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 22. september 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 22. september 2010 godkjennes.    Til toppen av siden


 

PS 93/10 TV-aksjonen 2010 "På flukt fra krig"

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2010 innvilges et tilskudd på kr. 15.000,-.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000.     Til toppen av siden


 

PS 94/10 Trønderhallen KF - Vedtekter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Trønderhallen KF får ansvar for drift og finanskostnader vedrørende hallen.
 2. Under forutsetning av kulturdepartementets godkjenning vedtas alt. 1 som vedtekter for Trønderhallen KF.


Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag §9 – Styremøter -  nytt punkt 5:
Styrets møter holdes for åpne dører.
Dørene skal likevel lukkes dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Avstemning:
Heieraas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Aalbergs tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Trønderhallen KF får ansvar for drift og finanskostnader vedrørende hallen.
 2. Under forutsetning av kulturdepartementets godkjenning vedtas alt. 1 som vedtekter for Trønderhallen KF.


Tillegg §9 – Styremøter -  nytt punkt:
Styrets møter holdes for åpne dører.
Dørene skal likevel lukkes dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.     Til toppen av siden


 

PS 95/10 Trønderhallen - Klatrevegg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Det bygges en klatre-/buldrevegg innenfor en total kostnadsramme på 2,2 mill. kr. inkl. mva.
 2. Anlegget finansieres ved økt låneopptak på 1,45 mill.kr., 0,35 mill. kr. av tilsagnet på spillemidler og bruk av momskompensasjon.    Til toppen av siden 


PS 96/10 Regulering og kjøp av festet areal på Moanområdet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til avtale mellom Eilif Due og Levanger kommune datert den 7. september 2010 godkjennes.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å kjøpe arealet.     Til toppen av siden

   

PS 97/10 Nesset ungdomsskole - rehabilitering og tilbygg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Den foreliggende planløsning dat. 28.09. 2010 fra HUS arkitekter for utbygging og ombygging av skolelokaler og til dels utomhusområder for Nesset ungdomsskole godkjennes.
Brutto kostnadsramme for prosjektet settes til 57,5 mill kroner, og resterende del av finansieringen tas inn i investeringsbudsjettene for 2011/2012.
Innenfor den godkjente kostnadsramma får rådmannen fullmakt til å undertegne kontrakter med entreprenørene slik at prosjekteringen kan videreføres med henblikk på oppstart av byggearbeidene 3. januar 2011.    Til toppen av siden


 

PS 98/10 Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.10 til orientering.
 2. Kommunens låneopptak økes med 16,4 millioner kroner for å finansiere udekkede investeringer fra tidligere år.
 3. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det framkommer i rådmannens vurderinger.    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 09.02.2011 13:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051