Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.05.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 05.05.2010, kl. 13:00-14:40
Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 33/10 Godkjenning av formannskapets protokoll fra møte 14. april 2010 protokoll vedtak
PS 34/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 35/10 Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger utredning vedtak
PS 36/10 Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune utredning vedtak
PS 37/10 Restaureringsfondet 2009 utredning vedtak
PS 38/10 Driftskomiteen - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 39/10 Søknad om fritak fra politiske verv - Anne Hagen Fevang utredning vedtak
PS 40/10 Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x Gunnhild Ø. Nesgård


 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef


Orienteringer:


Etter behandling av de ordinære saker ble møtet lukket for besvarelse av spørsmål underlagt taushetsplikt.      Til toppen av siden


 

PS 33/10 Godkjenning av formannskapets protokoll fra møte 14. april 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 14. april 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 14. april 2010 godkjennes.     Til toppen av siden

 

PS 34/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 35/10 Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Leksehjelpsordning for 1. – 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas.
 2. Ordningen evalueres etter 1 år.
 3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten.
 4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. – 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn.     Til toppen av siden

 


PS 36/10 Ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt under punkt 2.1 (før overskiften Salgs og skjenkebevillinger.)
FOKUS PÅ HOLDNINGER:
I det holdningsdannende rusforebyggingsarbeidet skal det rettes fokus på de skader nesteperson påføres gjennom rusbruk i nære relasjoner og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.(Passive russkader)
Dette kan bl.a. gjøres ved:

 • å skape gode holdninger til rusmidler
 • forbildeutvikling gjennom relasjonsbygging mellom ungdom og voksne
 • å skape tradisjoner og vaner som er bra
 • å videreføre arbeidet i MOT
 • å sette fokus på de fysiske og psykiske skader som skjer i nære relasjoner når noen ruser seg
 • å skape gode holdninger i voksen generasjonen
 • å innføre rusfrie soner eksempelvis i offentlige bygning , kjøpesenter o.l.
 • å gjøre aktuelle arrangement i kommunal regi, idretts- og kulturarrangement rusfrie


Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt.
Karlsens tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune vedtas med følgende tillegg:
  Nytt punkt under punkt 2.1 (før overskiften Salgs og skjenkebevillinger.)
  FOKUS PÅ HOLDNINGER:
  I det holdningsdannende rusforebyggingsarbeidet skal det rettes fokus på de skader nesteperson påføres gjennom rusbruk i nære relasjoner og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.(Passive russkader)
  Dette kan bl.a. gjøres ved:
  - å skape gode holdninger til rusmidler
  - forbildeutvikling gjennom relasjonsbygging mellom ungdom og voksne
  - å skape tradisjoner og vaner som er bra.
  - Å videreføre arbeidet i MOT.
  - å sette fokus på de fysiske og psykiske skader som skjer i nære relasjoner når noen ruser seg
  - å skape gode holdninger i voksen generasjonen
  - å innføre rusfrie soner eksempelvis i offentlige bygning , kjøpesenter o.l.
  - å gjøre aktuelle arrangement i kommunal regi, idretts- og kulturarrangement rusfrie. 
 2. Når det gjelder framtidige ressursmessige prioriteringer av foreslåtte tiltakene i planen, så vil tiltakene i planen satt opp som nr. 1 ”Kunsten å bo”, nr. 2 ”Dagsverket”, nr. 3 ”Miljøkontakt rus”, nr. 4 ”Helsestasjon rus” nr. 5 ”Homla” og nr. 6 ”Rusteam 0 – 18 år” bli sterkest prioritert i behandlingen av framtidige økonomiplaner og budsjetter for det enkelte år.
 3. Ruspolitisk handlingsplan har status som temaplan i kommunens plansystem, og rulleres hvert 4. år.      Til toppen av siden

 


PS 37/10 Restaureringsfondet 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kr. 78.432,- av årets tildelingsmidler overføres til 2010, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.     Til toppen av siden

 

PS 38/10 Driftskomiteen - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Som nytt varamedlem til driftskomiteen velges: Odd-Einar Langø

Avstemning:
Aalbergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som nytt varamedlem til driftskomiteen velges: Odd-Einar Langø     Til toppen av siden

 

PS 39/10 Søknad om fritak fra politiske verv - Anne Hagen Fevang

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet  følgende forslag:
Som nytt varamedlem til heimevernsnemnda velges: Kristin Aas

Som ny politisk representant i samarbeidsutvalget distrikt Sentrum/Ytterøy – LBAS velges: Randi Sunde Kvaløy

Som nytt varamedlem til driftskomiteen velges: Ingvill Berg Fordal

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Anne Hagen Fevang gis fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt varamedlem til heimevernsnemnda velges: Kristin Aas

Som ny politisk representant i samarbeidsutvalget distrikt Sentrum/Ytterøy – LBAS velges: Randi Sunde Kvaløy

Som nytt varamedlem til driftskomiteen velges: Ingvill Berg Fordal      Til toppen av siden

 

PS 40/10 Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune tar opp lån på 2,25 mill kr for videreutlån til Levanger fritidspark as. Fritidsparken kan ikke ta opp ytterligere lån uten godkjenning av Levanger kommune.
 2. Løpetid settes til 8 år.
 3. Fritidsparken betaler renter og avdrag på lånene til samme vilkår som kommunen oppnår.     Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 05.05.2010 15:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051