Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.11.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 03.11.2010, kl. 15:00-15:45 (etter administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 99/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. oktober 2010 protokoll vedtak
PS 100/10 Møteplan 2011 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 101/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven utredning vedtak
PS 102/10 Etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - mandat utredning vedtak
PS 103/10 Ferjetilbudet Levanger-Ytterøy - uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Einar Bangstad h varamedlem 3 h/v x Nina Bakken Bye
Geir Tore Persøy frp varamedlem 2 frp x Hans Aalberg

  
 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef

  

Spørsmål fra Jostein Trøite (SV):
Vil ordføreren ta initiativ til et informasjonsmøte der frivillige lag og organisasjoner får møte kommune/fylke og bli orientert om muligheten for å søke om spillemidler og andre former for støtte.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående hogst av trær i Levanger sentrum., jfr. dagens presseoppslag.
Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Ordføreren refererte fra møte i rådet for Indre Trondheimsfjorden Havn.
Ordføreren refererte fra møte med idrettslaget Sverre angående Levanger stadion.    Til toppen av siden

 

 

PS 99/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. oktober 2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.11.2010

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 6. oktober 2010 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 6. oktober 2010 godkjennes.


 

PS 100/10 Møteplan 2011 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2011.    Til toppen av siden


 

PS 101/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.11.2010

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – 2. avsnitt:
Levanger kommune avviser forslaget om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler.
Levanger kommune støtter forslaget om innføring av kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyre/fylkesting-representanter i en kommune/fylkeskommune.

Avstemning:
Rådmannens innstilling, 1. avsnitt, enstemmig tiltrådt.
Trøites endringsforslag, 2. avsnitt, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag 2. avsnitt.

INNSTILLING:
Levanger kommune slutter seg til forslaget om å lovfeste at det enkelte kommunestyre og fylkesting i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement for sin kommune/fylkeskommune og til forslaget om å lovfeste en alternativ regel om danning av kommuneråd i kommuner med parlamentarisk styringsform.

Levanger kommune avviser forslaget om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler.
Levanger kommune støtter forslaget om innføring av kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyre/fylkestingsrepresentanter i en kommune/fylkeskommune.    Til toppen av siden


 

PS 102/10 Etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - Mandat

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.11.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Foreslått mandat for å utrede et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder vedtas.
  2. Arbeidet skal være ferdigstilt 1. februar 2011.     Til toppen av siden
PS 103/10 Ferjetilbudet Levanger-Ytterøy - uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.11.2010

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det vil være svært uheldig å avbryte prøveperioden nå, ikke minst på bakgrunn av at Ytterøysamfunnet er inne i en omstillingsperiode på 10 år p.g.a. store endringer i næringslivet på øya.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune støtter forslaget til henvendelse til Nord-Trøndelag fylkeskommune, og peker på at 7 mnd prøvedrift er for kort periode til at man bør foreta så drastiske endringer.

Det vil være svært uheldig å avbryte prøveperioden nå, ikke minst på bakgrunn av at Ytterøysamfunnet er inne i en omstillingsperiode på 10 år p.g.a. store endringer i næringslivet på øya.    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 09.02.2011 13:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051