Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 01.12.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 01.12.2010, kl. 13:30-16:00 etter Valgstyret

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 115/10 Trønderhallen KF - budsjett 2011 utredning vedtak
PS 116/10 Marsimartnan 2011 - Budsjett utredning vedtak
PS 117/10 Søknader om økonomisk støtte utredning vedtak
PS 118/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 9

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Heidi Flaten v varamedlem 1 h/v x Nina Bakken Bye

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi
Sturla Lorås daglig leder Trønderhallen

 

Orienteringer (før møtet ble satt):


Etter behandling av de ordinære saker ble det fra barnevernet gitt en orientering til formannskapet, i lukket møte.

Protokolltilførsel fra Jostein Trøite (SV):
Ved avstemning av sak 118/10 avga ikke alle formannskapsmedlemmene stemme. Dette er i strid med kommuneloven.    Til toppen av siden
 

 

PS 115/10 Trønderhallen KF - budsjett 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.12.2010

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til innstilling:
Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas med følgende endring:
Det settes av totalt 5,875,450 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.

Avstemning:
Heieraas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Budsjett 2011 for Trønderhallen KF vedtas med følgende endring:
Det settes av totalt 5,875,450 MNOK i kommuneregnskapet 2011 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.    Til toppen av siden

 

 

PS 116/10 Marsimartnan 2011 - Budsjett

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Budsjett for Marsimartnan 2011 godkjennes.    Til toppen av siden

 

 

PS 117/10 Søknader om økonomisk støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.12.2010

Forslag i møte:
Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Følgende søknader innvilges:

Følgende søknader innvilges
 
2. Samlet beløp, kr. 300.000,- belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 –
    div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08,    skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.

Avstemning:
Skogstads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Følgende søknader innvilges:

Følgende søknader innvilges
 
2. Samlet beløp, kr. 300.000,- belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.    Til toppen av siden


 

 

PS 118/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 01.12.2010

 Utdelt i møte:


Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til innstilling:
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer for 2011:

 • Økte utgifter
  Svømmehall Lysaker, drift ut året 800.000
  Stilling SLT koordinator 200.000
  Tilskudd til ”Allidrett” (hall - leie)   50.000
  Tilskudd til samfunnshus / grendehus o. l.  150.000 (fordeles etter søknad)
  Veivedlikehold 600.000
  1000 års markering 200.000
  - Sum 2.000.000.
 • Reduserte utgifter
  Felleskostnader 300.000
  Barn – familie (PPT skjermes) 300.000
  Lønnsauke / økt pensjon 400.000
  Overføring investeringsbudsjett 500.000
  Redusert margin / driftsresultat 500.000
  - Sum 2.000.000.


Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende tilleggsforslag:
Enhetene i Levanger kommune utfordres på å utprøve alternative turnusordninger med en målsetting om å redusere bruken av uønsket deltid i kommunen. Dette må ses i sammenheng med de avsatte midler i budsjettet.
 
Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av FRP og H følgende forslag:
Det politiske flertallet i Levanger med AP,SP og KrF hart ført en politikk som har pådratt kommunen unødvendige utgifter sett i forhold til de tjenester som skal produseres. Vi ser konsekvensen av en tradisjonell rød/grønn politikk når det gjelder eiendomsskatten; først en reduksjon i promillen og et utvidet skattegrunnlag. Deretter en trinnvis heving av promillen. I løpet av økonomiplanperioden er eiendomsskatten igjen tilbake på 4,5 promille i Levanger – og nå med et høyt grunnlag. Dette fører til en doblet eiendomsskatt for innbyggerne og næringslivet i Levanger. En mer moderat tilnærming til kostnader, bedre planlegging av store investeringer og samspill med fylkeskommunen ville hindret denne utviklingen. Dette er dessverre irreversible vedtak og vi fremmer nå forslag som vil styrke handlingsrommet, gjennom konkurranseutsetting av tjenester og reduksjon av gjeld.

 1. Konkurranseutsetting av sykehjem.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av ett av kommunens sykehjem.
 2. Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.
 3. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen.
 4. Salg av kommunal eiendom.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og legge til rette for salg av kommunal eiendom som kommunen ikke har bruk for i sin daglige drift. Det legges frem konkrete forslag om objekter for salg og tidsplan og prosess for gjennomføring av dette.
  Eks. Næringsbygget på Røstad, Kommuneskogene, næringsarealet på Rinnleiret og andre objekter. Frigjort kapital benyttes til reduksjon av gjeld.
 5. Tiltak mot småstillinger / uønsket deltid.
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og legge til rette for gjennomføring av prosjekt 3-3-turnus i helse og omsorgsenheten. Det legges frem konkrete forslag om finansiering,  tidsplan og prosess for gjennomføring av dette som et prøveprosjekt på 1-2 avdelinger.
  Denne turnusen går ”direkte” på småstillinger, og vil gi bedre helse / lavere sykefravær for ansatte, fjerner/reduserer behovet for småstillinger og vil gi en bedre opplevelse for brukerne.
 6. Reduksjon av konsulentbruk
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen om å redusere konsulentbruken i kommunen med min. 30%.
  Dette vil gi en besparelse på min. 1 mill.
  Frigjorte driftsmidler kan benyttes til nødvendige ressurser ift 3-3-turnus.
 7. Reduksjon av kulturenheten
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen om å redusere kulturenheten med 2 årsverk, og at idrettskonsulent (ny stilling) håndteres innenfor den nye rammen.
 8. Salg av Staup kommunale barnehage
  Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger og fremme konkret forslag om en tidsplan og prosess for salg av denne barnehagen.
  Dette vil tilføre kommunen 1 mill i driftsmidler, samt redusere investeringsbehovet i kommunale barnehager med 4-5 mill.


Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det settes ned et utvalg som skal vurdere sponsoravtaler med idrettslag. Utvalget legger fram en innstilling på budsjettmøtet i kommunestyret 15.12.2010. Til utvalget velges: Per Anker Johansen (leder), Britt Tønne Haugan, Ragnhild Skjerve

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling::
(alle tall i 1000 kr.)

Rådmannens forslag til innstilling vedtas med følgende endringer

Verbalforslag:

 1. Avtalen med Proneo evalueres, og legges fram for politisk behandling.
 2. Skolestrukturen endres ikke i planperioden.
 3. Svømmehallen på Skogn opprettholdes i planperioden.
 4. Kommunen innleder en dialog med de som arbeider for å få et kulturhus i kommunen.
 5. Vedlikehold i VA er mindre enn kapitalslitet. Det legges fram en sak som viser de langsiktige, økonomiske, miljømessige og helsemessige konsekvensene av dette.


Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling fikk 0 stemmer.
Heieraas forslag til innstilling fikk 6 stemmer.
Trøites forslag til innstilling fikk 1 stemme.
Aalbergs forslag til innstilling fikk 1 stemme.
Heieraas sitt forslag til innstilling er dermed tiltrådt.
Trøites forslag til vedtak avvist med 7 mot 2 stemmer.
Hojems tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas med følgende endringer:
  Økte utgifter
  Svømmehall Lysaker, drift ut året 800.000
  Stilling SLT koordinator 200.000
  Tilskudd til ”Allidrett” (hall - leie)   50.000
  Tilskudd til samfunnshus / grendehus o. l. 150.000 (fordeles etter søknad)
  Veivedlikehold 600.000
  1000 års markering 200.000
  Sum 2.000.000

  Reduserte utgifter
  Felleskostnader 300.000
  Barn – familie (PPT skjermes) 300.000
  Lønnsauke / økt pensjon 400.000
  Overføring investeringsbudsjett 500.000
  Redusert margin / driftsresultat 500.000
  Sum 2.000.000
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2011 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2011 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2011 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2011 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 132.450.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 8. Enhetene i Levanger kommune utfordres på å utprøve alternative turnusordninger med en målsetting om å redusere bruken av uønsket deltid i kommunen. Dette må ses i sammenheng med de avsatte midler i budsjettet.    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 09.02.2011 13:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051