Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 22.01.20 - sak 3/20 - Vurdering og prioritering av innkomne søknader på tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge 2020

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2019/6536
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 22.01.20 3/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Levanger kommune prioriterer innkomne søknader på tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, i følgende rekkefølge: 

 1. «BUA Levanger» fra Levanger kommune
 2. «Åpne fritidstilbud og fribilletter» fra Levanger kommune
 3. «SommerCamp 2020» fra Levanger Rotary
 4. «Inn på Tunet» fra Inn på tunet Trøndelag SA
 5. «Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
 6. «Utlån av brett-, rolle- og miniatyrspill» fra Innherred rolle- og miniatyrspillforening

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommune er pålagt å gjøre en vurdering og prioritering av innkomne søknader fra alle aktører i kommunen. 

Vedlegg:

1

BUA Levanger PDF

2

Åpne fritidstilbud og fribilletter PDF

3

SommerCamp 2020 PDF

4

Inn på tunet PDF

5

Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom PDF

6

Utlån av brett- rolle- og miniatyrspill PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Formålet med denne statlige tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av at mange barn og unge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekter og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at

a) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Majoriteten av barn og unge som vokser opp i Levanger kommer fra familier med god økonomi og gode levekår. I gjennomsnitt har Levangers befolkning høy utdannelse, og de aller fleste har god økonomi. Men bak gjennomsnittene skjuler det seg til dels store forskjeller mellom innbyggerne ned tanke på helse og levekår, inkludert muligheter for å delta i meningsfylte fritidstilbud og ferie. Slike sosiale ulikheter har store konsekvenser både for enkeltmennesker og for samfunnet; både med hensyn til etikk og menneskeverd, folkehelse, samfunnsøkonomi og sosial bærekraft.

Levanger har de siste seks årene blitt tildelt midler fra denne ordningen til ulike tiltak, blant annet til å etablere utstyrssentralen BUA Levanger. De fleste tiltakene har vært initiert av og delfinansiert av kommunen, men også Solhaug Rusforebygging har tidligere mottatt tilskuddsmidler.

Fra 2016 måtte kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen etablere en knutepunktsfunksjon. Denne funksjonen skal sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. Målet med knutepunktsfunksjonen er å skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å samle kunnskap og kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal beskrive hvordan de organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt.

Levanger Kommune ivaretar knutepunktfunksjonen ved at kontaktpersonen som er enhetsleder kultur koordinerer arbeidet sammen med leder for enhet barn og familie i kommunen. Disse har et særskilt ansvar for å samarbeide med NAV, barnevern, frivilligkoordinator, folkehelsekoordinator, kriminalitetsforebyggende koordinator, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ungdomskontaktene, ungdomshuset, innvandrertjenesten, rus- og psykiatritjenesten, skoler og barnehager om de ulike tilbudene som finnes. Det vil pålegges disse et ansvar for å sikre at barn og unge i levekårsutsatte familier får tilbud om å delta i fritids- og ferietilbud i kommunen. 

I følge rundskriv 01/2020 fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet er målgruppa definert til å være barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppa når tiltakene retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Formålet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvenser av fattigdom blant barn og unge. Tilbudene skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne. Det er også et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2020:

 • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
 • geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordeling av midlene
 • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
 • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
 • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
 • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

 
Det er en formidabel oppgave å bidra til utjevning av sosiale ulikheter i deltakelse, livsvilkår og positive opplevelser blant barn, unge og deres familier i Levanger. Tiltak det søkes om gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge» må sees i sammenheng med øvrige innsatser og tiltak i Levanger kommune.

Det er for søknadsåret 2020 kommet inn seks søknader på ulike tiltak i Levanger kommune. For tre av tiltakene er Levanger kommune søker, en søknad kommer fra Levanger Rotary, en fra Inn på tunet Trøndelag SA og en fra Innherred rolle- og miniatyrspillforening.

Vurderingene av årets søknader er gjort av en gruppe bestående av enhetsledere for Enhet barn og familie, Innvandrertjenesten og Kulturenheten, samt kriminalitetsforebyggende koordinator.

Vurderingene knyttet til prioritering av søknader baserer seg på føringer gitt av Bufdir, kommunale planer vedtatt for Levanger kommune og kunnskapsgrunnlag for Levanger kommune, inkludert lokale data om levekår og sosioøkonomisk fordeling av ressurser og problemer blant innbyggere i kommunen. 

Vurdering:

Vurdering av søknad «Utlån av brett-, rolle- og miniatyrspill» #189212

Søker: Innherred rolle- og miniatyrspillforening

Søknadssum: 40 000  

Det søkes om støtte til aktivitet i ferier (påske, vinter, sommer, høst og jul), samt mulighet til å utvide ordinært åpningstid med 1 dag i fellesferie. Tiltaket skal nå barn og unge voksne på 13-25 år og søker stipulerer at de vil nå 35 ungdommer og unge voksne med tiltaket. Det konkrete tiltaket er å fremme ikke-digitale spill for barn og unge voksen gjennom åpent tilbud en kveld per uke, og en rollespillgruppe som møtes en annen dag i uken. Som en del av den helhetlige satsingen på forebygging i Levanger kommune, der vi har fokus på tverrfaglig samhandling og inkludering på tvers i ungdomsgruppen, er dette et tiltak som når en svært liten prosent i ungdomsgruppen. Det er heller ingen indikasjoner på at ungdommer i målgruppen for tiltaket i større grad kommer fra familier som faller innenfor tilskuddsmidlene sin målgruppe. Det beskrives rekruttering gjennom bibliotekturne, kontakt med videregående skole og avtaler om spill-demonstrasjoner på ungdomsklubben. Det beskrives ingen konkrete tiltak for å nå den aktuelle gruppen tiltaksmidlene skal avhjelpes og det vurderes som utfordrende for dette tiltaket og både nå og rekruttere i det omfang de oppgir. Det vurderes også at aldersspennet i tiltaket ikke samsvarer med kommunes ønske om tidlig innsats og tidlig intervensjon til utsatte barn og unge.

Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 6 av innkomne søknader.


Vurdering av søknad «Ferie- og aktivitetstilbud for barn og ungdom» #189331

Søker: Levanger kommune
Søknadssum: 580 000

Søknaden er en videreutvikling av tidligere tiltak som har fått tilskudd gjennom nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom. Det er ferie og aktivitetstilbud rettet mot ungdom som organiseres av ungdomshuset og aktivitetstilbud for barn som organiseres av biblioteket. Biblioteket planlegger aktiviteter hver dag i høst og vinterferier og hver uke i sommerferier. Ungdomshuset planlegger 2-3 aktivitetsdager i vinter- og høstferie og 3-4 aktivitetstilbud i sommerferie. Evaluering av tidligere gjennomførte tiltak viser at de har hatt stor grad av måloppnåelse. Tiltakene er i hovedsak rettet mot alle, men erfaring viser at de treffer målgruppen for tilskuddsordningen svært godt, og dette gjelder også andel flyktninger og asylsøkere som deltar i tiltakene. Det er likevel slik at kommunen vil prioritere de to øvrige kommunale søknadene i tillegg til to søknader fra andre aktører foran denne.

Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 5 av innkomne søknader.


Vurdering av søknad «Inn på tunet» #187005

Søker: Inn på tunet Trøndelag SA

Søknadssum: 55 000

Tiltaket er å tilby 20 barn i målgruppen meningsfulle aktiviteter på gårdsbruk, med aktivitetsuke på gård fra mandag til torsdag i skolens ferie (4 dager i sommerferien og 4 dager i høstferien). Tilbudene tilpasses alle nivå og alder, og tiltaket retter seg mot aldersgruppen 6-12 år og 13-19 år. Tiltaket vil etablere samarbeid mellom Inn på tunet Trøndelag Sa med Lykkens prøve og Holme gård som vil være gårdene hvor tilbudet er med Lykkens prøve som hovedarrangør. Det beskrives flere ulike dyr som er tilstede på gårdene, og at målet er å gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Tiltaket har lagt inn transport for deltagerne til og fra gårdene. Der får man øve på egenskaper som utholdenhet, tålmodighet (bla i kontakt med dyrene) samarbeide, medfølelse og gjennomføringsevne. Det vil bli servert mat i løpet av aktivitetsdagene. Søknaden mangler en konkret plan i rekrutteringsprosessen og utvelgelsen, og her må relevante etater i kommunen involveres.

Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 4 av innkomne søknader.


Vurdering av søknad «SommerCamp 2020» #187992

Søknaden beskriver aktivitet én uke i sommerferien, 3-4 døgn, dvs. at det er overnatting. Tiltaket retter seg mot 25 deltakere, der 15 er i målgruppen. Tiltaket innebærer å gi et tilbud om gratis aktivitetsleir for inntil 25 barn som går i 6.-7. klasse i Levanger kommune. De vil jobbe spesielt med å rekruttere ungdommer med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier. Det søkes om midler til transport, mat/drikke, leie av leirsted og lønn til aktivitetsleder, kjøkkenpersonell og renholdere på leirstedet.

Tiltaket ser ut til å være godt egnet til å styrke en helhetlig og samordnet innsats for å utjevne sosiale forskjeller i meningsfylt fritid og ferietilbud for barn, unge og deres familier. Samtidig så foregår rekrutteringen slik at det ikke bare er barn fra innvandrer- eller lavinntektsfamilier som er med, og det er en styrke.

Vi vurderer derfor at dette tiltaket bør prioriteres som nr. 3 av innkomne søknader.


Vurdering av søknad «Åpne fritidstilbud og fribilletter» #189240

Søker: Levanger kommune
Søknadssum: 270 000

Et av deltiltakene er en videreføring av et tidligere tiltak som har hatt god måloppnåelse, fribilletter til ulike kultur- og aktivitetstilbud. De tre andre deltiltakene er tiltak som har vært etterlyst av de som jobber direkte med målgruppen. Tiltakene åpen hall og åpen svømmehall startet opp i 2019. Tilbudene er åpne for alle i aldersgruppen, men det jobbes spesielt med rekruttering fra målgruppen for tilskuddsmidlene. Åpen svømmehall har vært svært populært siden det startet, mens bruk av tilbudet åpen hall for ungdom har tatt mer tid å forankre hos målgruppen enn forventet. Det begynner nå å bli bedre kjent som et tilbud på fredagskveldene, og det er derfor viktig å kunne fortsette dette tiltaket.

Vi vurderer derfor at dette tiltaket bør prioriteres som nr. 2 av innkomne søknader.


Vurdering av søknad «BUA Levanger» #189417

Søker: Levanger kommune
Søknadssum: 380 000

BUA Levanger er et tilbud om å låne sports- og fritidsutstyr gratis. Dette tiltaket har vært en stor suksess etter at det kom i gang i januar 2015, og utlånet øker stadig. Tiltaket er forankret i Vekstbedriften Leva-Fro, og prosjektet er et partnerskap mellom Levanger kommune, NAV Levanger, Levanger Frivilligsentral, Levanger Idrettsråd og Leva-Fro AS. I desember 2019 flyttet BUA Levanger inn i nye og større lokaler. Tiltaket er grunnfinansiert i kommunens driftsbudsjett, men dette dekker kun det som er minimum for å kunne opprettholde driften, og uten tilskudd vil man måtte justere ned tilbudet kraftig. Det søkes om tilskudd til å dekke husleie for nødvendig økning av arealet, økt åpningstid i ferier og styrket bemanning i perioder med mye bruk, samt innkjøp av nytt utstyr. Tiltaket når en svært stor del av målgruppen, og har potensiale for å nå enda flere.

Det vurderes derfor at tiltakene må prioriteres øverst av innkomne søknader. 


Kommunedirektørens vurdering er at Levanger kommune prioriterer innkomne søknader på tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, i følgende rekkefølge: 

 1. «BUA Levanger» fra Levanger kommune
 2. «Åpne fritidstilbud og fribilletter» fra Levanger kommune
 3. «SommerCamp 2020» fra Levanger Rotary
 4. «Inn på Tunet» fra Inn på tunet Trøndelag SA
 5. «Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
 6. «Utlån av brett-, rolle- og miniatyrspill» fra Innherred rolle- og miniatyrspillforening

Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 22.01.2020 16:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051