Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 22.01.20

Møtested: 1045 (ved glassgården), Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 15.30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)  

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/20 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/20 Tilknytning til Værnes respons utredning vedtak
PS 3/20 Vurdering og prioritering av innkomne søknader på tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge 2020 utredning vedtak
PS 4/20 Statlig finansiering av omsorgstjenester - forsøksordning utredning vedtak
FO 1/20 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Valgfagtilbud ved Ytterøy skole tekst behandl
FO 2/20 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Valgfag ved ungdomsskolene - kompetansehevende tiltak tekst behandl
FO 3/20 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Omhjemling av omsorgsplasser tekst behandl

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 2 av 11. 

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Leder sp/h/frp/krf x  
Nina Egenæs Groven KRF Nestleder sp/h/frp/krf x  
Morten Langdal SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Kim Karim Nilssen H Medlem sp/h/frp/krf x  
Britt Tønne Haugan SP Medlem sp/h/frp/krf -  forfall
Geir Skjesol SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Vegard Austmo AP Medlem ap x  
Oda Okkenhaug AP Medlem ap -  Forfall
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem ap x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem mdg/r/v x  
Christer Lajord SV Medlem sv x  
Asbjørn Andre Dypdahl AP Varamedlem ap x Oda Okkenhaug
Marit Kristine Murås Fosså H Varamedlem h x Britt Tønne Haugan

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Kari Olafsen Aunet enhetsleder Barnehage  

 
Orienteringer:

 
Forespørsler

Forspørsel fra Vegard Austmo, AP

Jeg henviser til vedtak i  sak 3 fatta av formannskapet 15. januar 2020 angående Mølna Barnehage.

Jeg vil be kommunedirektøren redegjøre for konsekvensene og videre kommunal saksbehandling av denne saken, særlig med tanke på at det er opptaksfrist 1. mars 2020, beregning av tilskudd 1. april.

Utvalgsleder avviste forespørselen.

 

Karl Meinert Buchholdt,V;
Hvordan utvalgets leder/nestleder fører sak til behandling – hva er skille på prinsipiell/ikke prinsipiell sak.

Utvalgsleder besvarte forespørselen.

Til toppen av siden

 

PS 1/20 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.01.2020

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges:

Karl Meinert Buchholdt og Kim Karim Nilssen

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges

Karl Meinert Buchholdt og Kim Karim Nilssen

Til toppen av siden 

 

PS 2/20 Tilknytning til Værnes respons

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.01.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tilrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune. 
Til toppen av siden 

 

PS 3/20 Vurdering og prioritering av innkomne søknader på tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge 2020

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.01.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune prioriterer innkomne søknader på tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, i følgende rekkefølge: 

  1. «BUA Levanger» fra Levanger kommune
  2. «Åpne fritidstilbud og fribilletter» fra Levanger kommune
  3. «SommerCamp 2020» fra Levanger Rotary
  4. «Inn på Tunet» fra Inn på tunet Trøndelag SA
  5. «Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
  6. «Utlån av brett-, rolle- og miniatyrspill» fra Innherred rolle- og miniatyrspillforening
    Til toppen av siden 

 

 

PS 4/20 Statlig finansiering av omsorgstjenester - forsøksordning

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.01.2020

Forslag i møte:

Janne Kathrine Jørstad Larsen, FRP, fremmet på vegne av FRP følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune søker om deltakelse i helsedirektoratets forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester 

Avstemning:

Ved alternativ avstemming mellom Kommunedirektørens forslag til innstilling og forslag fremmet i møtet ble kommunedirektørens forslag tiltrådt med 10 mot 1 stemme (Janne Kathrine Jørstad Larsen)

INNSTILLING:

Levanger kommune søker ikke om deltakelse i helsedirektoratets forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Til toppen av siden 

 

 

FO 1/20 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Valgfagtilbud ved Ytterøy skole

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.01.2020

Behandling i møte:

Det vises til spørsmål 10/19 vedrørende valgfag i driftsutvalgets møte 11. desember 2019.

I svaret på spørsmålet kommer det frem at det er et variert tilbud innen valgfag blant ungdomsskolene i Levanger. Tre av våre fire ungdomsskoler gjennomfører minst tre valgfag per skoleår, mens en av våre ungdomsskoler, Ytterøy, tilbyr to valgfag, men prøver å få det til slik at alle elevene velger samme valgfag. Det vil si at man gjennomfører bare et valgfag, og alle elevene på ungdomstrinnet må ha dette valgfaget.

Fra Venstres side synes vi ikke det er heldig at en av våre ungdomsskoler gjennomfører bare et valgfag per skoleår. Hensikten med valgfagene da de ble innført i 2012, var å gjøre ungdomsskolen mer praktisk, motiverende og variert; noe som også må reflekteres i kommunens tilbud ved alle våre skoler. Et reelt valgtilbud innen fag krever at man gjennomfører mer enn bare et valgfagtilbud per skoleår, noe som også må gjenspeiles i det kommunale tilbudet ved Ytterøy barne- og ungdomsskole.

Spørsmål til utvalgslederen:

Er utvalgslederen enig i at alle ungdomsskolene / ungdomstrinnene skal gjennomføre flere enn ett valgfag per skoleår?

Forslag til vedtak:

  1. Alle skoler skal ha et reelt valgfagtilbud, og alle skoler skal gjennomføre minst to valgfag per skoleår.

  2. Ressursfordelingsmodellen mellom skolene endres slik at vedtaket i punkt en ivaretas.

 


Svar fra utvalgsleder Janne Kathrine Jørstad Larsen:

Det vises til spørsmål i Driftsutvalget 11. desember 2019 vedr valgfag i levangerskolen.

I svar fra utvalgsleder ble det blant annet opplyst at alle elever på ungdomstrinnet ifølge opplæringsloven skal ha 57 timer valgfag hvert år, totalt 171 timer over tre år, og at det er skoleeier som bestemmer hvilke valgfag den enkelte skole skal tilby.

Skoleeier plikter å sette i gang to ulike valgfag per skoleår ved hver skole. Dette videreføres i ny opplæringslov som skal behandles i stortinget våren 2019. I overordnet plan for grunnskolen heter det at Valgfagene skal fortsatt være praktiske fag, som skal bidra til økt motivasjon og mer variert opplæring for elevene.   

Det ble videre i svaret fra utvalgsleder vist til hvilke valgfag skolene tilbyr innværende skoleår. Ytterøy skal også tilby to valgfag, men elevene har valgt kun ett, så skolen tilbyr bare ett valgfag inneværende år. Elevenes valg er påvirket av skolens økonomi ifølge rektor.

Valgfag var egen linje i ressursfordelingsmodellen tom. skoleåret 17-18. Ytterøy fikk da 115 365 for valgfag. Tildelingen var knyttet til antall klasser, ikke antall valgfag eller antall grupper i valgfag.

Samtidig som vi tok bort valgfag i ressursfordelingsmodellen, tok vi også bort fysisk aktivitet 5-7 og forsterket 1-4. Når disse linjene ble tatt bort ble det mer på «beløp til elevfordeling». Netto virkning for Ytterøy var reduksjon i budsjettet på kr 84.457. Dette er nok bakgrunnen for rektors svar.

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt, V fremmet følgende forslag til vedtak:

Alle ungdomsskoler skal gjennomføre minst to valgfag per skoleår.

Avstemming:

Buchholdts forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alle ungdomsskoler skal gjennomføre minst to valgfag per skoleår.
Til toppen av siden 

 

FO 2/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - valgfag ved ungdomsskolene - kompetansehevende tiltak

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.01.2020

Behandling i møte:

Det vises til spørsmål 10/19 om valgfagtilbud ved ungdomsskolene i driftsutvalgets møte 11. desember, og svar på spørsmålet i samme møte.  Jeg har følgende oppfølgingsspørsmål til spørsmålet tatt opp i møtet 11. desember:

Hvilke kompetansehevende tiltak har blitt iverksatt for å styrke fagkompetansen innen valgfagene i skoleårene 2018-2019 og 2019-2020?


Svar fra Utvalgsleder Janne Kathrine Jørstad Larsen

Skolene og skoleeiers representant har ikke hatt en egen strategi for å styrke kompetansen i valgfagene i nevnte periode. Årsaken til dette er at alle kommuner i landet har et pålegg om å følge opp «kompetanseløftet» i grunnskolen (Kompetanse for kvalitet) med videreutdanning for lærere som har mindre enn henholdsvis 30 stp (barnetrinn) og 60 stp(ungdomstrinn) innen skoleåret 2025/2026. Det er flest lærere som har behov for videreutdanning i fagene. matematikk, naturfag, engelsk og norsk Videreutdanning i disse fagene er høyest prioritert både av Utdanningsdirektoratet og av Levanger kommune, og er fullfinansierte av staten.

Levangerskolen prioriterer deretter begynneropplæringen og grunnleggende ferdigheter (egne studier), digital kompetanse og praktisk-estetiske fag. Lærerne kan likevel søke på mange flere fag, og flere har kommet inn på og fullført studium i kunst og håndverk, drama og musikk, men disse fagene har en egenandel på kr 55 000 per lærer som kommunen må betale, Det er satt av ca 500 000 hvert år til ordningen i Levanger kommune, og siden 2015 har anslagsvis 100 lærere fått løftet sin kompetanse i ett eller flere fag. Det gjenstår anslagsvis 75 lærere som har behov for påfyll av kompetanse i disse fagene, ifølge GSI 2019.

Hvorvidt, og i hvilken grad denne kompetanseutviklingen har påvirket valgfagene vites ikke, men mange av valgfagene drives av lærere som har spesiell interesse for de emnene som valgfagene representerer. Ved store skoler vil det være flere valgfag å velge mellom, og det vil være enklere å få til flere ulike grupper. Derfor ser vi i dag at Levanger U og Skogn U har mange valgfagtilbud, mens Åsen og Ytterøy har færre. Det understrekes imidlertid at alle skoler skal tilby minst to valgfag, og elevenes valg må være reelle.
Til toppen av siden 

 

 

FO 3/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - omhjemling av omsorgsplasser

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.01.2020

Behandling i møte:

Begrunnelse

Mye tyder på at Levanger har en betydelig underdekning i antallet institusjonsplasser i kommunen, da kommunen har prioritert oppbygging av omsorgsboliger med ulik grad av heldøgns omsorg. Noe som har blitt nevnt som en langsiktig løsning på problemet med for å få institusjonsplasser, er en omhjemling av omsorgsboliger til institusjonsplasser ved Stokkbakken omsorgssenter i Åsen

At en slik omhjemling ikke har blitt iverksatt, reiser spørsmål om det er noen praktiske eller formelle hindringer i veien for en slik løsning.

Spørsmål:

Hvilke formelle hindringer er i veien for en omhjemling av omsorgsboliger til institusjonsplasser ved Stokkbakken omsorgssenter?


Kommunalsjef Helse og Velferd Kristin Bratseth svarte:

Det er ingen formelle hindringer i veien for omhjemling av omsorgsboliger til institusjonsplasser ved Stokkbakken omsorgssenter. Det må imidlertid påregnes store kostnader med å bygge om og tilpasse disse omsorgsboligene til institusjonsplasser.

Boenhetene på Stokkbakken er bygd etter krav til omsorgsboliger. Omsorgsbolig og institusjon har blant annet ulike krav til universell utforming og sikkerhet. Dørene er en av utfordringene, de er for smale ift krav til institusjonsplasser. På Stokkbakken er også adgangskontroll og velferdsteknologi tilkoplet, så det er en relativt omfattende sak å endre størrelsen på dørene mot gangen.  Det er usikkerhet vedrørende om badene og dører til bad tilfredsstiller institusjonskrav, det samme gjelder evt. sikkerhetsglass. Dersom det blir aktuelt å omhjemle ved Stokkbakken omsorgssenter, må en ha en gjennomgang av forskjellene i forskriftene for de aktuelle rommene.

En evt omhjemling ved Brediablikktunet omsorgssenter er mye enklere da det er bygd slik at det i stor grad tilfredsstiller kravene til institusjonsplasser. Det kan derfor være klokt å heller vurdere en omhjemling av en del leiligheter ved Breidablikktunet dersom kommunen skal søke om omhjemling fra omsorgsboliger til institusjonsplasser.

Publisert: 22.10.2019 10:34 Sist endret: 23.01.2020 07:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051