Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 13.11.19 - sak 31/19 - Omgjøring av omsorgsbolig til institusjonsplass

Merete Folmoe Rønningen - klikk for personkort - klikk for personkort
Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen
Arkivref. 2019/6446
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 13.11.19 31/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Omsorgsbolig nr. 9 i første etg. i hovedhuset ved Ytterøy Helsetun omgjøres fra omsorgsbolig til institusjonsplass.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommune utfordres med å dekke behovet for avlastning spesielt for yngre demente som trenger et tilpasset tilbud. I dag gis dette ved Staup Helsehus, noe som gir færre korttidsplasser, eksempel uttak av pasienter fra sykehus. Å kunne gi tilbud om avlastning ved ulike typer institusjoner i kommunen vil kunne gi mulighet for å gi et mer tilpasset behov for den enkelte pasient. Det er i Levanger kommune et stort behov for avlastningstilbud til yngre demente som trenger et tilpasset og variert tilbud.

Vedlegg:

Plantegninger av Ytterøy Helsetun er vedlagt PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Ved Ytterøy Helsetun (hovedhuset) er det i dag 10 sykehjemsplasser og 2 omsorgsboliger med mulighet for heldøgns pleie og omsorgstjenester. De 2 omsorgsboligene ligger i 1. etg. Hovedhuset ble i 1995 ble ombygd og renovert, og noe av arealet i 1 etg. ble ombygd til 2 omsorgsboliger. Omsorgsbolig nr. 9 er utformet med en standard som tilfredsstiller krav til sykehjemsplass. Besiktelse og oppmåling m.m er utført av avdelingsingeniør ved bygg og eiendom. Saken er drøftet med Husbanken som sier det er greit å søke om omgjøring. Det er ingen økonomiske forpliktelser knyttet til å gjøre om omsorgsboligen til institusjonsplass. 

Sykehjemsplassene ved Ytterøy Helsetun benyttes i hovedsak til langtidsopphold, men tilbyr også korttidsopphold om det er hensiktsmessig og mulig. Avlastning er en tjeneste som også tilbys. De ansatte ved institusjonen har over tid opparbeidet god kompetanse på tjenester som skal ytes til ulike pasientgrupper, spesielt pasienter med ulike demenssykdommer, også hos personer med tidlig sykdomsdebut. For å gi et bedre tilbud om tjenester til yngre demente, pasienter med ulik demenssykdom ønsker Helse og velferd å omgjøre den ene omsorgsboligen om til institusjon. Ved å omgjøre omsorgsbolig 9 til institusjonsplass kan det om nødvendig fattes vedtak om tilbakeholdelse i institusjon ved tvang.

Vurdering:

Dersom Driftsutvalget fatter vedtak om ønsket omgjøring, sendes dokumentene til Fylkesmannen for godkjenning. Når vi har mottatt godkjenningen fra Fylkesmannen blir alle dokumenter sendt Husbanken for omgjøring av omsorgsbolig nr. 9 ved Ytterøy Helsetun.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.11.2019 19:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051