Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 13.11.19 - sak 29/19 - Høring - forslag til endringer i barnehageloven, - regler om barnehagemiljø

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2019/6521
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 13.11.19 29/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter departementets forslag til lovendringer. Vi ser likevel behov for å kommentere høringsnotatets kapittel 13 Økonomiske og administrative konsekvenser.

Levanger kommune ser at det blir et større krav til barnehagene ved innføring av lovforslaget. Bemanningsnormen bør utvides til å gjelde hele åpningstida. Bemanningen vil da kunne sikre et godt og trygt psykososialt miljø, følge opp aktivitetsplikten og internkontrollen slik lovforslaget tar høyde for. Dersom endringene medfører utvidet bemanningsnorm, så forutsettes det at dette kompenseres med økt rammeoverføring til kommunene. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på høring. I høringen foreslås det nye regler om barnehagemiljø. Høringsfrist er 13.11.2019. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 21.8 at Levanger kommune skal avgi høringsuttalelse i saken.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Formålet med nye lovregler er å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. Forslagene skal også sikre at de som driver barnehager har internkontroll med barnehagens virksomhet. Videre skal forslagene sikre at kommunen som barnehagemyndighet likebehandler kommunale og private barnehager. Det er også foreslått regelendringer som henger sammen med og skal understøtte tidligere forslag om at hver barnehage skal være et eget rettssubjekt.

Begrepet barnehagemiljø

Departementet foreslår å lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Begrepet barnehagemiljø omfatter vanligvis både det psykososiale og det fysiske miljøet. Fordi dette høringsnotatet primært omhandler det psykososiale miljøet, brukes begrepet barnehagemiljø om det psykososiale miljøet. 

Systematisk arbeid

Departementet foreslår å lovfeste at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barna, og for å forebygge tilfeller der barn opplever at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø. Departementet foreslår å lovfeste at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og at alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn ved slike krenkelser. I høringsnotatet (side 14 og15) gjøres en grundig drøfting av hvorvidt det bør lovfestes en individuell rett med håndhevingsordning i tråd med Opplæringslovens § 9A (elevens skolemiljø) 2 med dokumentasjonsplikt, enkeltvedtak og klageadgang. Det er bekymring for at en slik rettighetsfesting vil rette oppmerksomhet mot enkeltbarn og enkeltforeldre framfor barnehagens systematiske arbeid for å skape et godt miljø gjennom forebyggende og gruppeorientert arbeid. Det foreslås derfor at det i stedet for lovfesting av individuell rett, innføres tydelige plikter til hva barnehagen skal gjøre for å sikre at barna har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene vil rette oppmerksomheten mot barnehagens systematiske arbeid med miljøet i barnegruppene og derigjennom sikre det enkelte barns helse, trivsel, læring og trygghet.

Nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, voldsbruk og andre krenkelser.

Dagens regelverk sikrer indirekte en nulltoleranse mot ulike former for krenkelser av barn, men det ønskes nå å tydeliggjøre nulltoleransen med et uttrykkelig krav i barnehageloven. Det foreslås at alle som arbeider i barnehagen har en lovfestet plikt til å gripe inn og stoppe krenkende adferd fra andre barn eller voksne.

Aktivitetsplikten

Departementet ønsker å lovfeste en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Alle som arbeider i en barnehage, også midlertidige ansatte, omfattes av aktivitetsplikten som består av flere delplikter:

  • Plikt til å følge med
  • Plikt til å varsle barnehagens styrer
  • Plikt til å varsle barnehagens eier
  • Plikt til å undersøke
  • Plikt til å sette inn tiltak
  • Plikt til å utarbeide en skriftlig plan

 
Departementet foreslår en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der en voksen i barnehagen krenker barn. 

Medvirkning

Barnehagens arbeid med barnehagemiljøet omfattes av bestemmelsene om medvirkning for barnehagebarna, foreldrerådet og samarbeidsutvalget i dagens regelverk. Departementet foreslår likevel å lovfeste at hva som er barnas beste, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet (samlet barnehageanlegg)

Departementet foreslår å innføre et krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet. Det innebærer at barnehager som i dag består av flere enheter eller avdelinger som er lokalisert på ulike steder, må gjøre hver enkelt enhet eller avdeling om til selvstendig barnehage med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Departementet åpner for unntaksbestemmelser og ber om innspill på hvilke forhold som kan være «særlige hensyn» når det gjelder å gi unntak.

Internkontroll

Departementet foreslår også å innføre et krav om at barnehagen skal ha internkontroll for å oppfylle kravene i barnehageloven med forskrifter. Ved internkontroll etter den foreslåtte bestemmelsen skal den som er ansvarlig for barnehagen

  • utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering - ha nødvendige rutiner og prosedyrer
  • avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
  • evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

 
Organisering av barnehagemyndigheten

Departementet foreslår å lovfeste at kommunen skal organisere oppgavene som barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene som barnehageeier. Videre foreslår departementet å lovfeste at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet legger til grunn at ingen av lovendringene vil ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunesektoren samlet sett. 

Vurdering:

Kommunedirektøren vurderer det som positivt at det foreslås å lovfeste regler som bidrar til å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø og vil vektlegge spesielt at det gis lovstøtte for barnehagens relasjons- og antimobbearbeid.

Kommunedirektøren støtter departementets forslag til lovendringer. Vi ser likevel behov for å kommentere høringsnotatets kapittel 13 Økonomiske og administrative konsekvenser

Levanger kommune ser at det blir et større krav til barnehagene ved innføring av lovforslaget. Bemanningsnormen bør utvides til å gjelde hele åpningstida. Bemanningen vil da kunne sikre et godt og trygt psykososialt miljø, følge opp aktivitetsplikten og internkontrollen slik lovforslaget tar høyde for. Dersom endringene medfører utvidet bemanningsnorm, så forutsettes det at dette kompenseres med økt rammeoverføring til kommunene. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.11.2019 19:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051