Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 13.11.19

YMøtested: 1045 (gamle kantina 1. etg), Levanger rådhus
Kl.: 13.00 - 16.05

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)  

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 28/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 29/19 Høring - forslag til endringer i barnehageloven, -regler om barnehagemiljø utredning vedtak
PS 30/19 Kathrines Minde, nytt vegnavn utredning vedtak
PS 31/19 Omhjemling av omsorgsbolig til institusjonsplass utredning vedtak
PS 32/19 Arbeidsutvalg for kulturpris, ildsjelpris, frivilligpris og kulturstipend utredning vedtak
PS 33/19 Driftsutvalgets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgutvalg utredning vedtak
FO 8/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - kampen mot barnefattigdom tekst behandl.
FO 9/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - sykefravær tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11. 

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Leder sp/h/frp/krf x  
Nina Egenæs Groven KRF Nestleder sp/h/frp/krf x  
Morten Langdal SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Kim Karim Nilssen H Medlem sp/h/frp/krf x  
Britt Tønne Haugan SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Geir Skjesol SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Vegard Austmo AP Medlem ap x  
Oda Okkenhaug AP Medlem ap x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem ap x  
Karl Meinert Buchholdt V Medlem mdg/r/v - forfall
Christer Lajord SV Medlem sv x  
Gunn Oline Lyngsmo Rødt Varamedlem mdg/r/v x Karl Meinert Buchholdt

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Marit E. Aksnes Kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås Formannskapssekretær
Guri Sivertsen Enhetsleder Kultur
Hartvik Eliasson Seniorrådgiver barnehage

 
Orienteringer:

Til toppen av siden

 

 

PS 28/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Kim Karim Nilssen og Oda Okkenhaug

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Kim Karim Nilssen og Oda Okkenhaug
Til toppen av siden 

 

 

PS 29/19 Høring-forslag til endringer i barnehageloven,-regler om barnehagemiljø

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune støtter departementets forslag til lovendringer. Vi ser likevel behov for å kommentere høringsnotatets kapittel 13 Økonomiske og administrative konsekvenser.

Levanger kommune ser at det blir et større krav til barnehagene ved innføring av lovforslaget. Bemanningsnormen bør utvides til å gjelde hele åpningstida. Bemanningen vil da kunne sikre et godt og trygt psykososialt miljø, følge opp aktivitetsplikten og internkontrollen slik lovforslaget tar høyde for. Dersom endringene medfører utvidet bemanningsnorm, så forutsettes det at dette kompenseres med økt rammeoverføring til kommunene.
Til toppen av siden 

 

PS 30/19 Kathrines Minde, nytt vegnavn

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Navn på veg fra Sørvegen til boligområdet Kathrines Minde vedtas kalt Katrines Minde, i medhold av lov om stedsnavn § 5.
Til toppen av siden 

 

PS 31/19 Omgjøring av omsorgsbolig til institusjonsplass

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Omsorgsbolig nr. 9 i første etg.i hovedhuset ved Ytterøy Helsetun omgjøres fra omsorgsbolig til institusjonsplass.
Til toppen av siden 

 

PS 32/19 Arbeidsutvalg for kulturpris, ildsjelpris, frivilligpris og kulturstipend

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende forslag:

Disse velges for inneværende valgperiode: Janne Kathrine Jørstad Larsen, Geir Skjesol

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag:

Disse velges for inneværende valgperiode: Oda Okkenhaug

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av 3 representanter fra driftsutvalget for forberedelse av årlig sak om tildeling av kulturpris, kulturstipend, ildsjelpris og frivilligpris. 
Disse velges for inneværende valgperiode: Janne Kathrine Jørstad Larsen, Geir Skjesol og Oda Okkenhaug
Til toppen av siden 

 

 

PS 33/19 Driftsutvalgets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgutvalg

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende forslag: Nina Egenæs Groven, Kim Karim Nilssen

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag: Vegard Austmo

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftsutvalget, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i driftsutvalget.

Følgende representanter velges til valgutvalg: Nina Egenæs Groven, Kim Karim Nilssen og Vegard Austmo 
Til toppen av siden 

 

FO 8/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - kampen mot barnefattigdom

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 13.11.2019

Behandling:

Levanger kommune har vedtatt «Fritidserklæringen» som sier at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. Saken fra 2018 gir en retning, men den er nok ikke bred nok.  Det legges også opp til ulike tilskudd jamfør Kultur- og idrettstilskudd.

Organisasjonen Press har lansert 10 tiltak mot barnefattigdom, noen av disse har Levanger innført, og regjeringa har lagt frem flere tiltak for å bekjempe barnefattigdom i kommunen. Jeg antar kanskje at dette legges inn i det budsjettet som nå kommer til kommunestyret, men om det ikke gjør det så ønskes tallgrunnlaget for dette.

Vi vet at det er foreldre, og ikke minst enslige foreldre i Levanger som er fattige. I Levanger bor cirka 7% av barna i lavinntektsfamilier, og dette tallet er økt fra cirka 5 % på 10 år. Vi vet noe om bakgrunnen for disse tallene, men samtidig vedtok kommunestyret 19.12.2012 i saken om «Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune» blant annet at

«Barnetrygd og bidrag tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet.», konsekvensene av dette rammer de som er fattigst fra før, og det er ikke slik barnetrygda i utgangspunktet var tiltenkt. Dette er nå varsla endra i statsbudsjettet, jeg forutsetter da at Kommunedirektøren følger opp dette i sitt forslag til budsjett.

Dette må sees i en videre sammenheng med fattigdom i Levanger, og jeg vil gjerne be kommunedirektøren om å svare på følgende spørsmål.


Spørsmål:
Hva slags tiltak har Levanger kommune for å motvirke fattigdom i lavinntektsfamilier?

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag til vedtak
Driftsutvalget ber kommunedirektøren om å fremme saken om «Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune» på nytt for kommunestyret i forbindelse med behandling av førstkommende budsjett.

Driftsutvalget ber at det ved søknader fra frivillige lag og organisasjoner så skal bekjempelse av fattigdom prioriteres først. Vi ber videre om alle slike tilskudd delegeres til driftsutvalget for endelig vedtak.

Driftsutvalget ber kommunedirektøren fremme nye tiltak med fremdriftsplan for å redusere barnefattigdom med en prosent per år.

Driftsutvalget ber om at 100 000 kr av dagens aktivitetstilskudd (formannskapsmidler + kulturmidler) øremerkes inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier.

SVAR v/Kommunalsjef Marit E. Aksnes:

Hva slags tiltak har Levanger kommune for å motvirke fattigdom i lavinntektsfamilier?

To enheter i kommunen er særlig involvert i arbeidet for å motvirke fattigdom i lavinntektsfamilier: både enhet kultur og enhet NAV kommune jobber med tiltak for å motvirke konsekvensene av fattigdom for barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt.

Tiltak i regi av enhet kultur som skal motvirke konsekvenser, nevnes fortløpende:

Ungdomshuset, gratis ferie- og fritidsaktiviteter, friplasser i kulturskolen, BUA - gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, gratis billetter til Ti på topp, bowling og svømmehall, åpen hall i Trønderhallen, åpen svømmehall for barn og unge. Videre bevisstgjøring om kostnader i idretten, tildeling av aktivitetstilskudd, dekking av husleie til Kafé verden, julegaveinnsamling til barn og unge og Sofakampen aktivitetsdag

Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. Vadsø og Arendal er valgt ut som pilotkommuner. Det åpnes for flere pilotkommuner i 2020 – Levanger kommune vil vurdere å søke om å bli pilot.

Levanger kommune jobber for å finne en god digital løsning som kan gi både innbyggere og ansatte i kommunen oversikt over både aktiviteter de kan delta i og frivillighet de kan engasjere seg i.  Et digitalt fritidskort ses også på i denne sammenheng. Dette er løsninger som både innbyggere og ansatte i kommunen er tydelige på at det er behov for.  Kommunen har vært i kontakt med flere leverandører og snakket med kommuner som har utviklet egen løsning, samt at vi også har vurdert å utvikle en løsning selv. Foreløpig har vi ikke landet.

Det er gode erfaringer med «Inkluderingstilskudd» fra 2018 der potten var på 100 000 kr. Erfaringene herfra er tidligere presentert for DK.

Lenke: https://levanger.kommune.no/PageFiles/417734/inkluderingstilskudd_dk_150519.pdf

Det er vedtatt kriterier for aktivitetstilskuddet. Se: https://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Kultur-og-fritid/Fritid/Lag-og-foreninger/Lag-og-foreninger/Kultur--og-idrettstilskudd/

Tiltak i regi NAV kommune

NAV sitt hovedoppdrag er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid, særlig de som kan trenge ekstra hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet. Når foreldre er i jobb bidrar det til å motvirke barnefattigdom. Bistanden som gis er uavhengig av brukernes inntektsgrunnlag. (dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger, økonomisk sosialhjelp).

Økonomisk sosialhjelp er en av tjenestene som inngår i Lov om sosiale tjenester i NAV. NAV Levanger jobber målrettet mot at sosialhjelpsmottakere raskest mulig skal bli økonomisk selvhjulpen gjennom arbeidsinntekt eller andre offentlige stønadsordninger. I alle saker om økonomisk sosialhjelp foretar NAV Levanger skjønnsmessige, individuelle og konkrete vurderinger av brukers hjelpebehov. Fokus på barns situasjon står klart i formålsparagrafen, og skal vektlegges i våre vurderinger. Det tas særlig hensyn til barn og unges situasjon med mål om at barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og at de skal kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi.

Etter NAV Levanger sin vurdering bidrar øremerkede tiltak til at barn og unge får muligheten til deltagelse i aktiviteter og derigjennom inkluderes. Dette vil være et mer målrettet og effektivt tiltak for å forebygge og motvirke konsekvensene av fattigdom, for barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt, enn å ta ut barnebidrag og barnetrygd fra beregningsgrunnlaget/endre satsene.

Se også eget ark (utdelt) for detaljer vedrørende de konkrete tiltakene PDF

Avstemning:

Austmos forslag til vedtak avvist med 6 mot 5 (Vegard Austmo, Oda Okkenhaug, Gaute Børstad Skjervø, Gunn Oline Lyngsmo, Christer Lajord) stemmer.

Til toppen av siden 

 

 

FO 9/19 Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - sykefravær

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 13.11.2019

Behandling:

Kommunestyret bestilte i sak 43/17 en rapport som analyserer årsakene til noe høyt sykefravær i enkelte enheter. Det ble også bedt om beskrivelser av tiltak for å redusere fraværet, noe av dette beskrives i årsmeldinga som kommunestyret behandla 30. mai 2018

Arbeiderpartiet har i både driftskomiteen/utvalget og i kommunestyret vært opptatt av å få ned sykefraværet. Rapporten for første kvartal i 2019 viser dessverre at sykefraværet er økende, og at vi for første gang på mange år passerer 10 % igjen. Målsettinga for sykefraværet henta fra årsberetning for 2018 er 5,6 %. Avviket mellom mål og resultat så langt virker stort. Dette er noe vi ikke kan godta. Levanger kommune må ha en arbeidsgiverpolitikk som sikrer ansattes helse, og det er sterkt bekymringsfullt at vi på nytt stiger i sykefravær.


Spørsmål:
Kan kommunedirektøren redegjøre for hvorfor sykefraværet stiger, og om hvilke tiltak som er satt inn for å redusere fraværet?
Er det slik at det er mangler politiske vedtak for å redusere sykefraværet?
Hvor mye vil kommunen spare per prosent redusert sykefravær?

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende forslag til vedtak
Kommunedirektøren rapporterer kvartalsvis til driftsutvalget på utviklinga av sykefraværet.
Kommunedirektøren bes om å redusere sykefraværet med minst 1 % per år de neste 4 åra

SVAR v/Kommunalsjef Marit E. Aksnes:

Kan kommunedirektøren redegjøre for hvorfor sykefraværet stiger, og om hvilke tiltak som er satt inn for å redusere fraværet? 

Å forklare årsaker til sykefravær er en kompleks øvelse, og nivået på fraværet vil alltid variere både i tid og rom. Årsakene til økning i fravær i Levanger er derfor mangfoldige og handler om flere faktorer. Generelt kan man si at kommunesektoren er en sektor som gjennomgående har høyere fravær enn privat sektor. Beregninger fra KS viser at dette i hovedsak skyldes sammensetningen av ansatte i sektoren. Det er forskjeller mellom kommunal og privat sektor i blant annet kjønn, alder, yrke og utdanning, og det er kjent at disse faktorene påvirker sykefraværet. Kommunal sektor er kvinnedominert med mange ansatte innen barnehage og helse – som statistisk sett har høyere sykefravær enn andre sektorer i arbeidslivet. Vi vet at også at sykefraværet stiger med alder og synker med utdanningsnivå.

Det kan være verdt å nevne at sykefraværet samlet sett og over tid i Levanger kommune ikke er mye høyere enn fraværet for kommune-Norge i sin helhet. Riktignok hadde vi i 2018 et noe høyere fravær enn vi har hatt på mange år, og dette fortsatte også 1. kvartal 2019. Vi ser nå at fraværstallene har stabilisert seg noe, og ikke er urovekkende høyere enn tidligere år/kvartal. Det er særskilt enhetene innen helse og velferd, samt renholdstjenesten i enhet bygg og eiendom som trekker fraværstallene opp.

Det betyr likevel ikke at kommunedirektøren ikke mener at fraværet er for høyt, og det arbeides aktivt for å få det redusert. Levanger kommune har nå kommet i gang med et mer målrettet, systematisk og helhetlig arbeid for å redusere sykefraværet. En partssammensatt styringsgruppe er etablert og følger opp dette arbeidet. I gruppa inngår 2 hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, 2 enhetsledere, HR/personalsjef og personalrådgiver. NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten bistår i arbeidet og deltar i styringsgruppa.

Tydeligere og oppdaterte rutiner for fraværsoppfølgingen er utarbeidet. På IA-fagdag i november 2019 vil det bli en grundig gjennomgang og informasjon om de oppdaterte rutinene. Dette vil også gjøres jevnlig på ulike opplæringsarenaer i 2020. Alle enheter skal i etterkant av IA-fagdag arbeide for at informasjon om plikter og rettigheter blir formidlet til alle ansatte, og enhetene arbeider også med arbeidsmiljøutvikling i et forebyggende og helsefremmende perspektiv i tråd med kommunens overordna HMS-målsettinger og enhetenes egne HMS-planer.

I tillegg starter det et særskilt arbeid på tre utvalgte enheter/avdelinger i helse og barnehage i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og med bedriftshelsetjenesten ANT. Dette arbeidet skal følges tett av styringsgruppa og av strategisk ledelse, slik at man sikrer at de erfaringene man gjør seg og metoder som benyttes i dette arbeidet også kan brukes i andre enheter.

Det arbeides videre med å styrke ledelse med å dele avdelinger der leder har hatt direkte personalansvar for opptil 100 ansatte. Dette skal bidra til å gi bedre forutsetninger for å styrke nærværskulturene og bevege arbeidet til et mer forebyggende fokus. Arbeidet med å operasjonalisere Ledelsesplattformen skal også bidra til å løfte arbeidet ytterligere. Det vil starte opp et utviklingsprogram for alle ledere med personalansvar 1. kvartal 2020. I dette programmet vil det legges betydelig vekt på hvordan lederne – sammen med tillitsvalgte, verneombud og alle medarbeidere – kan utvikle enda mer mestringsorienterte og inkluderende arbeidsplasser.

Er det slik at det er mangler politiske vedtak for å redusere sykefraværet?

Slik kommunedirektøren vurderer det, mangler det ikke politiske vedtak for å redusere sykefraværet. Det har over tid vært stort politisk og administrativt fokus på sykefraværsarbeidet, og alle parter er både kjent med og enig i at det er ønskelig å redusere sykefraværet. Politiske vedtak vil ikke i seg selv redusere fraværet. Det er målrettede og systematiske tiltak over tid – som gjerne også gir noen pukkelkostnader – som gir resultater. Det er likevel viktig å ha en nøktern og realistisk holdning til hvilket nivå et «sunt» sykevær bør ligge på. Levanger kommune har iht. økonomiplanen en målsetting om ikke å overstige en samlet fraværsprosent på 5,6 % innen 2022. Dette bør være en realistisk målsetting.

Hvor mye vil kommunen spare per prosent redusert sykefravær?

Det er vanskelig å si eksakt hvor mye kommunen vil spare per prosentpoeng redusert fravær. Enkelte enheter vil ikke spare noe om de reduserer fraværet på grunn av at de i dag ikke tar inn vikarer, mens andre vil kunne spare til dels store beløp.

Om vi tar utgangspunkt i de enhetene med størst netto kostnad knyttet til sykefravær (beregnet vikarlønn inkl. sosiale kostnader fratrukket sykelønnsrefusjon) vil en reduksjon i fraværet på 1 prosentpoeng på hver av disse gi anslagsvis 1,2 – 1,3 mill. kroner i besparelser. Her er det ikke tatt hensyn til at fravær i tillegg til vikarkostnader også ofte medfører økt bruk av overtid, og heller ikke at kommunen får refundert alle kostnader knyttet til et fravær (eks. pensjon). Den reelle besparelsen er derfor høyere enn om man bare vurderer sykevikarer og mottatt refusjon.

https://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/sykefravaret-i-kommunal-og-privat-sektor/

Avstemning:

Austmos forslag til vedtak avvist med 6 mot 5 (Vegard Austmo, Oda Okkenhaug, Gaute Børstad Skjervø, Gunn Oline Lyngsmo, Christer Lajord) stemmer.  

Til toppen av siden 

Publisert: 22.10.2019 10:34 Sist endret: 28.11.2019 08:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051