Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 12.02.20

Møtested: 1045 (ved glassgården), Levanger rådhus
Tid: 12.00 - 15.35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)  

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 5/20 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 6/20 Prioritering av spillemiddelsøknader til idrettsanlegg 2020 utredning vedtak
PS 7/20 Kjøp av sykehjemsplasser utredning vedtak
PS 8/20 Opprettelse av inkluderingstilskudd i Levanger kommune utredning vedtak
PS 9/20 Barnetrygd - beregning av økonomisk sosialhjelp utredning vedtak 
FO 4/20 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Ungdomsskolen i Levanger - fremmedspråk tekst behandl

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 2 av 11. 

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Janne Kathrine Jørstad Larsen FRP Leder sp/h/frp/krf x  
Nina Egenæs Groven KRF Nestleder sp/h/frp/krf x  
Morten Langdal SP Medlem sp/h/frp/krf - Forfall
Kim Karim Nilssen H Medlem sp/h/frp/krf x  
Britt Tønne Haugan SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Geir Skjesol SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Vegard Austmo AP Medlem ap x  
Oda Okkenhaug AP Medlem ap x  
Gaute Børstad Skjervø AP Medlem ap - Forfall 
Karl Meinert Buchholdt V Medlem mdg/r/v x  
Christer Lajord SV Medlem sv x  
Marit Kristine Murås Fosså SP Varamedlem sp/h/frp/krf x Morten Langdal
Siri Marie Øvrum Nesgård AP varamedlem ap x Gaute Børstad Skjervø

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Marit Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  

 
Før møtet ble satt: «Hvordan skape gode politiske arbeidsprosesser i politiske utvalg?» v/Espen Leirset, stipendiat Nord universitet Faglig seminar. Lukke presentasjon, jfr. NOU 2016: 4 side 178

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.50, etter behandling av ordinære saker. Vararepresentant Knut-Erik Henrikø (H) tiltrådte da møtet.

Kim Karim Nilssen (H) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.55, etter behandling av ordinære saker.

Merknader:

Vegard Austmo (AP) etterlyste sak angående mandat for jobbing med spesialundervisning.

Karl Meinert Buchholdt (V) ba om å få opprettet sak i møtet «Gjennomgang av Levanger kommunes kapasitetsplanlegging for å kunne motta utskrivningsklare pasienter». Dette ble avvist av møtelederen, jfr. reglement for driftsutvalget, pkt. 9.

Spørsmål fremmet i møtet:

Geir Skjesol (SP) stilte spørsmål angående samarbeidsutvalg og regnskapsoversikt over gaver til institusjonene, og om hvordan samarbeidsutvalgene har oversikt over hvilke midler som er tilgjengelig på hver enhet.

Kommunalsjef helse besvarte spørsmålet.

Orienteringer/tema:

Til toppen av siden

 

PS 5/20 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Britt Tønne Haugan og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Britt Tønne Haugan og Karl Meinert Buchholdt
Til toppen av siden 

 

 

PS 6/20 Prioritering av spillemiddelsøknader til idrettsanlegg 2020

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2019/2020:

Ordinære idrettsanlegg:

1          Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)

2          Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

3          Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

4          Ekne IL - Rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)

5           Levanger fritidspark AS - Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

6          Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (fornyet)

7          Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (fornyet)

8           Levanger fritidspark AS - rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion   (fornyet)

9           Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (fornyet)

10       Levanger kommune - Åsen flerbrukshall (fornyet)

11       Ronglan IL - lager gressbane Ronglan IL (fornyet)

12       Levanger kommune - sanitæranlegg Åsen stadion (fornyet)

13       Ekne IL - Sønningen dagsturhytte (ny)

14       Frol IL - sprintløype og traseutbedring Frolfjellet skisenter (ny)

15       Skogn IL - klubbhus Reemyra stadion (ny)

16       Levanger kommune - Falstadskogen sanitæranlegg (ny)

17       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 1 (ny)

18       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 2 (ny)

19       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 3 (ny)

20       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 4 (ny)

21       Skogn IL - Torsbustaden snøproduksjon - del 5 (ny) 

Nærmiljøanlegg:

1          Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

2          Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

3          Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

4          Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

5          Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

6          Levanger kommune - Gottås lekeplass (ny)
Til toppen av siden 

 

PS 7/20 Kjøp av sykehjemsplasser

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Vegard Austmo (AP) fremmet på vegne av SV og AP følgende tilleggsforslag:

Det jobbast aktivt for å så snart som råd opne fleire sjukeheimsplassar i kommunal regi.

En egen sak om rekruttering av nødvendig helsepersonell fremmes for driftsutvalget i løpet av våren 2020.

Kommunedirektøren bes om å legge fram en kostnadsoversikt over plasser på Staup og Breidablikk. Utredningen fremmes for driftsutvalget i junimøtet.

Driftsutvalget ber kommunedirektøren om å legge frem en opptrappingsplan for å kunne motta utskrivningsklare pasienter i egen regi fra sykehuset.

Det stilles krav om tariffavtale og at tilbyder følger kommunens innkjøpsrutiner ved tanke på etikk og annet relevant avtaleverk.

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet på vegne av SP, H, FrP og KrF følgende tilleggsforslag:

Kommunen skal jobbe aktivt for å åpne opp institusjonsplasser i kommunen.

Kommunen skal jobbe aktivt for å rekruttere helsearbeidere.

Kommunedirektøren bes om å legge fram en kostnadsoversikt over plasser på Staup og Breidablikk. Utredningen fremmes for driftsutvalget i junimøtet.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag: Nytt punkt 4:

Driftsutvalget ber kommunedirektøren om å legge frem en opptrappingsplan for å kunne motta utskrivningsklare pasienter i egen regi fra sykehuset.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak, pkt. 3, vedtatt 7 mot 4 stemmer (AP,SV)

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Larsens tilleggsforslag vedtatt med 7 mot 4 (AP, SV) som ble avgitt for Austmos alternative forslag.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune inngår en tidsbegrenset avtale om kjøp av sykehjemsplasser av Lucasstiftelsens Betania Sparbu for å prøve ut ordningen i 4-5 mnd eller til utgiftstaket på kr. 100.000,-
 2. Utgiftene til kjøp av sykehjemsplasser finansieres med midler avsatt til kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter ved sykehus
 3. Etter prøveperioden kan det i tråd med innkjøpsreglementet vurderes å inngå rammeavtale med leverandør
 4. Driftsutvalget ber kommunedirektøren om å legge frem en opptrappingsplan for å kunne motta utskrivningsklare pasienter i egen regi fra sykehuset.
 5. Kommunen skal jobbe aktivt for å åpne opp institusjonsplasser i kommunen.
 6. Kommunen skal jobbe aktivt for å rekruttere helsearbeidere.
 7. Kommunedirektøren bes om å legge fram en kostnadsoversikt over plasser på Staup og Breidablikk. Utredningen fremmes for driftsutvalget i junimøtet.
  Til toppen av siden 

 

PS 8/20 Opprettelse av inkluderingstilskudd i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det opprettes et fast inkluderingstilskudd i Levanger kommune
 2. Vedlagte retningslinjer og kriterier legges til grunn for tildelinger
 3. Av økt ramme for «aktivitetsmidler kultur», blir kr. 100 000 satt av til et søkbart inkluderingstilskudd, og kr. 200 000 til fritidskorttilskudd til utsatte grupper av barn og unge med lav deltakelse i fritidsaktiviteter i dag.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 9/20 Barnetrygd - beregning av økonomisk sosialhjelp

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.02.2020

Forslag i møte:

Christer Lajord (SV) fremmet følgende forslag - alternativt:

Barnetrygda holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp fra dag 1 og det skilles derfor ikke mellom korttidsbehov og langtidsbehov. Retningslinjene trår i kraft 01.01.2020.

Vegard Austmo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Driftsutvalget ber kommunedirektøren fremme nye tiltak med fremdriftsplan for å redusere barnefattigdom med et prosentpoeng per år.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling vedtatt med 7 mot 4 (SV, AP, V)  som ble avgitt for Lajordsforslag.

Austmos tilleggsforslag avvist med 7 mot 4 stemmer (AP, V, SV)

INNSTILLING:

Retningslinjer vedtas, og effektueres fra 01.04.20.
Til toppen av siden 

 

FO 4/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Ungdomsskolen i Levanger - fremmedspråk

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.02.2020

Behandling:

Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V):

1. Hvilke fremmedspråk blir tilbudt ved ungdomsskolene i Levanger?

2. Hvilke fordypningsfag blir tilbudt som alternativ til fremmedspråk?


Utvalgsleder besvarte spørsmålet:

Vedr krav til fremmedspråk og fordypning:

Elever på 8.–10. årstrinn skal enten ha fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk, matematikk eller samisk eller arbeidslivsfag. 

Minst ett at språkene skal være fransk, tysk, spansk og russisk tilbys. 

Levanger ungdomsskole tilbyr:

Tysk, fransk og spansk (grupper på alle trinn)

Vi tilby engelsk fordypning (grupper på alle trinn). Vi vurderer å tilby arbeidslivsfag * til høsten ( det har vi ikke hatt tidligere)

Skogn b/u tilbyr:

Vi har tysk og spansk som fremmedspråk.

Alternativer er engelsk fordypning og arbeidslivsfaget.

Åsen b/u tilbyr:

Tysk (spansk ble kuttet ut fra høsten 2019 for 8. trinn grunnet nedskjæringer)

Fordypning: engelsk. og arbeidslivsfag* Åsen)

Vårtun Kristne Oppvekstsenter tilbyr:

Spansk som fremmedspråk

Engelsk fordypning som alternativ til fremmedspråket

Ytterøy

Vi tilbyr Tysk som fremmedspråk, og vi har lærer med betydelig formalkompetanse i dette faget.

I tillegg tilbyr vi fordypning i engelsk eller fordypning i norsk. Her hører vi med elever og foreldre hva som er aktuelt, og ut fra dette setter vi opp tilbudet. Pga få elever er dette en mulig framgangsmåte.

Oppsummert: 5 skoler med ungdomstrinn

Tysk: 5 skoler (LUSK, Skogn, Åsen, Yttetrøy, Vårtun)

Spansk: 3 skoler (LUSK, Skogn, Vårtun)

Fransk: 1 skole (LUSK)

Fordypning engelsk: Alle

Fordypning arbeidslivsfag: Åsen og Skogn

Fordypning norsk: Ytterøy

https://www.udir.no/arbeidslivsfag

*Kunnskapsdepartementet har bestemt at arbeidslivsfag er et permanent fag i fag- og timefordelingen på ungdomstrinnet fra skoleåret 2015/2016. Alle skoler vil da kunne velge å tilby arbeidslivsfag som et alternativ til fremmedspråk eller språklig fordypning. 
Til toppen av siden 

Publisert: 22.10.2019 10:34 Sist endret: 25.02.2020 08:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051