Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 11.12.19 - sak 39/19 - Fra forprosjektering til gjennomføring av tiltak for Aldersvennlig by- og nærmiljø

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2019/7128
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 11.12.19 39/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Driftsutvalget tar sluttrapporten fra prosjektgruppa til etterretning
  2. Driftsutvalget slutter seg til vurderingen og ber kommunedirektøren gi et oppdrag til prosjektgruppa om å videreføre arbeidet mot et mer Aldersvennlig lokalmiljø i 2020.   

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

På bakgrunn av henvendelse fra Seniorrådet vedtok Formannskapet 27.04.16 at Levanger kommune skulle søke om å bli tatt opp i WHO sitt nettverk av byer og kommuner som ønsker å arbeide aktivt for et aldersvennlig lokalmiljø. Et forprosjekt ble startet ved årsskiftet 2018/-19 og det ble også søkt opptak i KS sitt regionale nettverk for et Aldersvennlig samfunn. Denne satsingen har sitt utspring i Meld.St.15 (017-2018) «Leve hele livet». Forprosjektet leverte en delrapport i august 2019, samtidig med et skifte av leder i prosjektgruppa. Prosjektgruppa leverte så en sluttrapport like før fristen som var 01.12.2019   

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Prosjektet «Aldersvennlige byer» er et internasjonalt tiltak som Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt i gang for å hjelpe byer til å forberede seg på en forholdsmessig stor økning i antallet eldre og økende urbaniseringen i gruppen. Prosjektet er opptatt av miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer som påvirker de eldre sin helse og trivsel. De har samlet byer i en rekke land i et praksisfellesskap og laget en veiledning som synliggjør faktorer av betydning for å skape en aldersvennlig by eller et aldersvennlig lokalmiljø. De områdene som er utpekt er:

  • utendørsområder og bebyggelse (universell utforming)
  • transport
  • bolig (tilrettelagte)
  • sosial deltakelse
  • respekt og sosial inkludering
  • deltakelse i samfunns- og arbeidsliv
  • kommunikasjon og informasjon
  • sosial- og helsetjenester

 
Demografisk endring og forskyvningen i fordelingen mellom unge yrkesaktive og «eldre» har vært tema i en rekke strategier og stortingsmeldinger de siste 10-15 årene, fra skiftende regjeringer. Dagens regjering har gjennom strategi for et aldersvennlig samfunn, «Flere år- flere muligheter», lansert en visjon hvor alle nordmenn skal kunne leve et langt og meningsfylt liv med aktiv og sunn aldring. Regjeringen lover derfor å modernisere regelverk, motarbeide negative holdninger, redusere aldersdiskriminering, ta i bruk ny teknologi og tilrettelegge bedre for aktivitet og deltakelse.  

Stortingsmelding «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» Meld.St. 15 (2017-2018), omhandler fem områder som regjeringen mener er viktige, hvor det ene omhandler «et aldersvennlig Norge». Denne er også grunnlaget for etableringen av lokale nettverksgrupper i regi av KS. Levanger kommune er en av kommunene i et midt-norsk nettverk. Det er delvis lange horisonter i regjeringens planer, men det som ligger fast er grunnlaget for det hele; - nemlig at demografien endres etter hvert som den store etterkrigsgenerasjonen blir eldre. Det betyr at vi i Levanger bare har noen få år på oss til å skape de endringene som er nødvendige for å nå målene om et aldersvennlig samfunn.

Dagens og morgendagens seniorer kan se fram imot mange aktive år etter at de har forlatt yrkeslivet. Økt levealder og bedre helse gjør at antall leveår etter pensjonsalder nå er noe over 20 år. For de aller fleste betyr dette friske år. Tiltakene innenfor rammen av aldersvennlig by- og lokalsamfunn må derfor mellom anna tilrettelegge for samfunns-deltakelse. Dette igjen krever mellom anna bedre informasjon/kommunikasjon, bedre framkommelighet og universell utforming av offentlige bygg og uteområder samt økt fokus på frivilligheten sine behov.

Vurdering:

Sluttrapporten med handlingsplanen for aldersvennlig by- og lokalsamfunn er i stor grad et resultat av medvirkningsaktiviteter som frokostmøter og folkemøter hvor kommunens innbyggere har gitt prioriterte innspill på utfordringer og løsninger i utviklingen av en aldersvennlig kommune. Medvirkning skal også stå sentralt når handlingsplanen implementeres, gjennomføres og utvikles videre.

Prosjektet anbefaler derfor at medvirkning fra eldre må sikres i disse prosessene. Det anbefales derfor at medvirkningen skal være personifisert, at eldre medvirker praktisk og personlig, ikke kun via høringer. Dette åpner også opp for at eldre kan hjelpe eldre der det er mulig.

Gjennom fortsatt arbeid i et tverretatlig team sammen med representanter fra seniorene i kommunen vil vi finne de områdene som fortsatt bør prioriteres i arbeidet med å skape en aldersvennlig kommune. Det er viktig å poengtere at arbeidet ikke vil ekskludere andre grupper, og at de unge er en viktig premiss for et livskraftig samfunn, både som bidragsytere til et mangfold og som stemmer i planleggingen av morgendagens aldersvennlige samfunn. Det ligger også inne en formell forventning fra mellom anna KS om konkrete bidrag fra nettverk kommunen deltar i. WHO sitt krav til kommunene er en årlig rapport på enkelttiltak. 

Gjennom det arbeidet prosjektgruppa har lagt ned så er det skapt forventninger og et genuint ønske om å bidra videre. Det er derfor vår vurdering og et ønske at prosjektgruppa får et oppdrag med å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen og videreføre arbeidet mot et mer Aldersvennlig samfunn.

Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.12.2019 09:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051