Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 11.03.20 - sak 18/20 - Høring av NOU 2019:20 - En styrket familietjeneste

Gro-Eline Almo - klikk for personkort
Saksbehandler: Gro-Eline Almo
Arkivref. 2020/1400
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 11.03.20 18/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Levanger kommune fremmer med dette følgende innspill til NOU 2019:20 som omhandler styrking av familieverntjenesten:

  • Levanger kommune har lokalt familievernkontor og erfarer at behovet for samarbeid og samhandling er stort og helt nødvendig for å sikre at flere familier får den hjelpen de trenger. Det er viktig at familievernet har et fokus på familiens samlede støttebehov og at det etableres gode rutiner for samarbeid med barnehage, skole og andre aktuelle kommunale tjenester. Her er også tett kontakt og samarbeid med tjenesteområdene NAV og psykisk helse helt sentrale samarbeidspartnere.
  • Levanger kommune stiller seg bak utvalgets forlag om bredere involvering av barn i meklingsprosessen og deres individuelle rette til å medvirke i de løsninger som forhandles frem. Det påpekes at familier som er i bruddsituasjoner kan være preget at krise og konflikt og at det er viktig at barnets rette til medvirkning ivaretas på en måte som ikke gjør de til en part i eventuelle konflikter mellom foreldrene. Det er derfor viktig å sikre bred kompetanse på samtaler med barn og klare praksiser som skjermer barn fra partstatus i foreldrenes konflikter.
  • Levanger kommune støtter utvalgets forslag om økt tilgjengelighet og utvidete virkeområde, men påpeker at grenseoppgangene til de kommunale lavterskeltjenestene ikke fremkommer tydelig. Det er ikke behov for «konkurranse» mellom familievernet og kommunen og det er derfor viktig med klare retningslinjer for hvilken problematikk og utfordringer familievernet skal adressere og hvilket lavterskeltilbud kommune skal ha slik at det foreligger en helhetlig tiltakskjede, ikke en konkurrerende.
  • Levanger kommune anbefaler ikke at familievernet endrer navn til familietjenesten. Dette kan forveksles med de kommunale familietjenestene og det er igjen viktig med klare skillelinjer. De fleste kommuner har i dag organisert sine tilbud til barn, unge og familier i en familietjeneste og begrepet er av den grunn godt befestet i de kommunale tjenestene. Levanger kommune er ikke uenig i at familievern er et begrep som bør byttes ut, men det bør igjen være tydelig skiller mellom de kommunale tjenestetilbudene og familievernet, da også knyttet til valg av navn i fremtiden. Levanger kommune har ikke innspill til egnet navn, men støtter at begrepet «vern» bør tas ut av benevnelse av tiltaket i fremtiden.
  • Levanger kommune ser at det er behov for et spisset tilbud til foreldre som har mistet omsorgen for sine barn. Dette er en oppgave som i dag ligger hos familievernet (i tillegg til barneverntjenesten). I NOU 2019:20 foreslås det at oppgaven fortsatt skal ligge hos familievernet. Vi støtter dette forlaget, men vil fremheve at det da bør være et tydelig satsningsområde slik at familievernet kan imøtekomme foreldres behov for spisset veiledning med tanke på fremtidig tilbakeføring. Dette er også i tråd med kommende barnevernreform hvor det påpekes at plasseringer skal ha utgangspunkt som midlertidig tiltak.
  • Levanger kommune støtter forslaget om å styrke samarbeidet mellom barneverntjenesten og familievernet med samarbeidsavtale som sikrer at tjenestene har god kunnskap om hverandres tilbud og kompetanse og som bidrar til å sikre god samhandling på system-, tjeneste- og brukernivå. Videre må det vurderes samarbeidsavtaler også med NAV, psykiske helse og kommunepsykologer.
  • Levanger kommune mener videre at familieverntjenesten mandat bør inneha mulighet til å jobbe nettverksorientert med familier. Dette fordi vi ser at familier og barn kan etablere mer varig, trygg og nær støtte i eget nettverk. Slik nettverksstøtte kan ikke og skal ikke erstattes med offentlige tjenester. Vi mener det offentlige snarere skal være en pådriver for å bistå mennesker til å hjelpe seg selv og hverandre gjennom styrkebaserte tilnærminger.  
  • Levanger kommune mener støttet tilsyn fortsatt bør være familievernets oppgave. Dette for å sikre at slikt tilsyn kan skje i samarbeid med en nøytral tredjepart. Dette er også en struktur som etter vår mening vil bidra til å hjelpe foreldre i å kanalisere kraft og oppmerksomhet på barnet i samspillet, og ikke på eventuelle konflikter med barneverntjenesten. Gode rammer for samvær er også helt nødvendig for å sikre barnet et godt samvær, selv når situasjonen er vanskelig. I forlengelsen av denne argumentasjonen vil Levanger kommune fremme at det også bør vurderes/utredes om skjermet tilsyn også bør overføres til familievernet.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Formannskapets vedtak i sak 10/20

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Ved kongelig resolusjon 15.mai 2018 oppnevnte Regjeringen et utvalg som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget skulle gjennomgå dagens organisering, oppgaveløsning og lovmessig rammeverk for familievernet og drøfte hvilke utfordringer dette gir. I oppdaget inngikk også en drøfting av dagens ressursbruk og kvalitet i tjenesteutøvelsen. Formålet med utredningen har vært å fremme anbefalinger som styrker tjenesten slik at flere familier får den hjelpen de trenger.

Utvalget avga sin utredning den 21 november 2019 og er nå lagt ut på høring av Barne- og familiedepartementet med frist 1.april 2020.

Levanger kommune vedtok i Formannskapet 15.01.2020 (PS 10/20) å avgi høring på utvalgets utredning NOU 2019:20 En styrket familietjeneste – en gjennomgang av familieverntjenesten.

Utvalget har vektlagte at familievernet er en forebyggende lavterskeltjeneste med høy relasjonskompetanse og med en ikke-diagnostiserende tilnærming. Utvalget understreker at de mener det er viktig at tjenestens særpreg og særegne verdier videreføres.

Utvalget fremme videre forlag om navnebytte fra familieverntjenesten til familietjenesten da dette anses å være en mer presis benevnelse av tjenesten.

Utvalget mener videre at dagens oppgaver og målgruppe bør være de samme også i fremtiden. Utvalget peker på at tjenestens utadrettede arbeid bør styrkes og at informasjons til befolkningen og kontakt med andre tjenester må inngå i slik styrking. Her fremmes forslag til lovendring, slik at familievernet «skal» arbeide utadrettet.

Utvalget støtter at familievernet viderefører sitt arbeid med å støtte foreldre som er fratatt omsorgen for egne barn, men ikke som en prioritert målgruppe. Videre fremmer utvalget forlag om at støttet tilsyn under samvær ikke skal inngå i familievernets oppgaver, men overføres til andre tjenester.

Utvalget fremmer forslag om lovfestet rett for alle barn skal få tilbud om å delta i samtaler med familievernet i forbindelse med foreldresamtaler og mekling.

Utvalgte fremmer også konkrete forslag om styrket samarbeid med andre tjenester, styrket kompetanse i familievernet, forlag til aktuelle lovendringer, sikring av likeverdig tilbud og tilgjengelighet. Det følger også forslag knyttet til organisering og økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 05.03.2020 16:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051