Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 11.03.20 - sak 17/20 - Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2027. Sammen for oppvekstfellesskapet i Levanger.

Anne Grete Wold - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref. 2018/9152
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 11.03.20 17/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Prosjektplan. Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023. Sammen for oppvekstfellesskapet i Levanger PDF

2

Poster. Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023. Sammen for oppvekstfellesskapet i Levanger PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017- 2027 er en 10-årig nasjonal satsing som kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere. Hovedformålet med programmet er å styrke det systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet i kommunene slik at innbyggernes helse og livskvalitet bedres. 

Helsedirektoratet, KS og Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet. Tema for programmet er psykisk helse og rusforebygging blant barn og unge. Programmet skal bidra til kvalitetsløft i kommunene og til at kommunene oppfyller kravene i folkehelseloven. Hovedstrategien i programmet er å legge til rette for at kommuner utvikler og prøver nye tiltak, arbeidsmåter og metoder i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og med støtte fra kunnskapsmiljøer og fylkeskommunen. For mer informasjon: https://www.trondelagfylke.no/programmet

Kommunedirektøren i Levanger tok i 2018 en administrativ beslutning om å søke deltakelse i programmet, og kommunen ble tatt opp i programmet samme år. I tråd med programmets anbefalinger ble det avholdt en såkalt «søkekonferanse» (idedugnad) høsten 2018. Her deltok bl.a. representanter for barn og unge, fra frivilligheten, fra næringsliv, fra folkevalgte og fra relevante tjenester i kommunen. Idedugnaden formål var å skape ideer, involvere målgrupper og vurdere innsatsområder for programmet i Levanger kommune.

I etterkant av denne idedugnaden, og gjennom hele 2019, er det arbeidet med å velge ut og prioritere tiltak det skal arbeides videre med. Etter å ha arbeidet fram en prosjektplan og et budsjett, fikk kommunen i 2019 et tilsagt om inntil kr. 1.600.000 i tilskuddsmidler for å gjennomføre programmet i egen kommune i perioden 2019-2023. I tillegg kommer tilsagn på kr. 200.000 som ble gitt ved opptak i 2018. Egeninnsats tilsvarende tilskuddsmidlene er inkludert i ressursbruken.

Som beskrevet i prosjektplanen (se vedlegg) ønsker man i Levanger å styrke barn og unges psykiske helse og rusfrihet ved å utvikle positive relasjoner mellom voksne og barn på «hverdags-arenaer» som skole, nabolag og fritid. Basert på resultatene fra søkerkonferansen har derfor kommunen spesifikt valgt å ta tak i foreldremøter i skolen og se nærmere på hvordan disse kan brukes for å styrke positive relasjoner. Prosjektet vårt har fått tittelen «Sammen om oppvekstfelleskapet».

Prosjektplanen tar utgangspunkt i 1. og 8. klasse i lokalsamfunnene Ytterøy, Nesset og Åsen. Mer konkret er det tenkt at tiltak som utvikles gjennom programmet skal bidra til å utvikle nye måter å gjennomføre foreldremøter på i skolen som enda mer trygge og inkluderende arenaer, og som kan mobilisere voksne i lokalsamfunnet til å ta større felles ansvar for barnas oppvekstmiljø. I første fase i prosjektet vil det være 1.klasse som blir prioritert.

På grunn av mangel på administrative ressurser fikk man ikke tilfredsstillende framdrift i arbeidet i 2019. Fra 2020 er det ved hjelp av tilskuddsmidler avsatt ressurser til prosjektledelse, og en prosjektgruppe er godt i gang med å ferdigstille prosjektplanen og realisere tiltak. Nord Universitet deltar som FOU-aktør og skal bistå med kartlegginger, intervjuer, observasjoner og evaluering. Kommunalsjef oppvekst og utdanning er prosjektansvarlig.

Vurdering:

Kommunedirektøren informerer med dette Driftsutvalget om status i Levanger kommune sitt arbeid i program for folkehelse. Det anses som viktig å påpeke at programmets framdrift og innretning i det videre arbeidet vil avhenge av hvilke innspill og behov som kommer opp underveis fra de aktørene som er målgruppen for tiltakene (primært familier/foreldre, skoleledere og kontaktlærere). Arbeidet blir utformet på en måte som skal gi betydelig rom for innspill fra disse aktørene, i tråd med prinsipper knyttet til «den som har skoen på osv...» og reell medvirkning. Det vil derfor være viktig å jevnlig orientere Driftsutvalget om status i arbeidet i programperioden.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 05.03.2020 17:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051