Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 11.03.20 - sak 16/20 - Spesialundervisning i Levangerskolen

Erik Hojem Garmager - klikk for personkort
Saksbehandler: Erik Hojem Garmager
Arkivref. 2020/1067
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 11.03.20 16/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Med bakgrunn i en økende andel elever med behov for spesialundervisning fra skoleåret 2018/2019 til skoleåret 2019/2020 er det etablert en idegruppe som skal jobbe etter følgende mandat gitt av kommunalsjef oppvekst og utdanning: 

«Gruppens oppdrag er å finne fram til mulige, farbare strategier på kort og lang sikt for å motvirke trenden med økende spesialundervisning. Disse strategiene må deretter vurderes og besluttes av skoleeier. Deretter vil det være aktuelt å jobbe med delstrategier, og det kan bli aktuelt å involvere andre/flere fagfolk i dette arbeidet.»

I perioden 2013 – 2016 var det en markant nedgang i andel elever med behov for spesialundervisning på mellom- og ungdomstrinn. For småtrinn var det en økning fra 2012 til 2014, deretter ser man en nedgang fram til 2016. Fra 2016 og frem til i dag har det vært en vekst på alle trinn i andel elever med behov for spesialundervisning. For skoleåret 2019/2020 er det en nedgang i det totale elevtallet, men en fortsatt vekst i andelen elever med behov for spesialundervisning.

Klikk for større graf

(Tabell 1.1)

Andel årstimer til spesialundervisning er redusert fra en topp i 2009/2010 på 22,9% til 16,6% ved rapporteringstidspunkt 1.oktober 2019. Selv med en vekst i andelen elever med behov for spesialundervisning i skoleåret 2019/2020 viser tabell 1.2 at andelen årstimer til spesialundervisning fortsatt går ned. Det antas å ha sammenheng med måten tilbudet om spesialundervisning er organisert på skolene.

Klikk for større graf

(Tabell 1.2)

Gruppen har gjennomført tre møter fra desember 2019 til utgangen av februar 2020. Hovedvekten på arbeidet har vært å danne seg et felles kunnskapsgrunnlag der Meld.St 6: Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO har vært grunnleggende.  

For at idegruppen skal finne fram til mulige, farbare strategier på kort og lang sikt for å motvirke trenden med økende spesialundervisning er det vesentlig å avdekke lokale drivere. I arbeidet frem mot sommeren vil idegruppen jobbe med å identifisere slike. Målet med å motvirke en trend med økende spesialundervisning er å styrke den ordinære og inkluderende opplæringen i Levangerskolen.

Gruppen er sammensatt av representanter fra småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn, privatskoler, PP-tjeneste og skoleeier. Gruppens deltakere er lærere, avdelingsledere, spesialpedagoger og rektorer. Det er en målsetting om at gruppen leverer en rapport som svarer ut mandatet fra kommunalsjef oppvekst og utdanning innen utgangen av skoleåret 2019/2020.

Vurdering:

Det er en målsetting at så mange elever som mulig følger ordinær opplæring. Skolene har en plikt til å gi intensiv opplæring til elever i 1.-4.klassetrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning. En slik opplæring kan i kortere perioder gis som eneundervisning. For å imøtekomme denne plikten er det nødvendig med tilstrekkelig ressurstilgang. En ordning som ble innført nasjonalt for å imøtekomme dette var lærernorm fra 2017. Hensikten med innføringen av lærernorm var og er for å sikre den tidlige innsatsen og gi hver enkelt lærer bedre tid til å se og støtte hver enkelt elev. En god begynneropplæring kan på sikt være med på å redusere behovet for spesialundervisning. Får man en langvarig trend der antall timer til spesialundervisning øker vil det påvirke mulighetene den enkelte skole har til å gi intensiv opplæring. I forslag til ny opplæringslov er det lagt frem en innstilling om at retten til intensiv opplæring skal utvides til flere trinn og i flere fag. På sikt vil dette utfordre Levangerskolen med tanke på tilstrekkelig ressurstilgang.  

Levangerskolen må også rustes for å bygge laget rundt eleven. Det vil si at behovet for flerfaglighet og tverrfaglig samarbeid melder seg. Ulike faggrupper har større mulighet til å gi tilstrekkelig hjelp og bistand til elever som har utfordringer med atferd og negativt sosialt samspill. En økning i andelen timer gitt til spesialundervisning vil binde opp ressurser som heller kunne gått til utvikling av blant annet laget rundt eleven.

Opplæring av personale i skolen for å møte blant annet områder som livsmestring og håndtering av vold og trusler vil kreves.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 05.03.2020 16:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051