Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftsutvalget 11.03.20 - sak 14/20 - Temaplan legetjenesten helse og velferd 2021 - 2025

Merete Folmoe Rønningen - klikk for personkort - klikk for personkort
Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen
Arkivref. 2020/737
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftsutvalget 11.03.20 14/20
Kommunestyret    

 

Nye dokumenter

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:

  1. Temaplan legetjenesten helse og velferd 2021 – 2025 vedtas.
  2. Den foreslåtte tilskuddsordningen søkes innført fra 01.01.21 og innarbeidet i økonomiplan 2021-24.
  3. Premissene for tilskuddet vil presiseres i individuell avtale med hver enkelt fastlege. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå slike avtaler i tråd med temaplanen

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Temaplan for legetjenester skal sikre innbyggerne nødvendige legetjenester slik at alle får rett behandling til rett tid, og på rett nivå. For å oppnå dette må Levanger kommune forebygge frafall og sikre god rekruttering til fastlegeordningen og øvrige kommunale legetjenester. 

Med dagens næringsdriftsmodell vil ikke Levanger kommune lykkes i å rekruttere og beholde fastleger uten nye tiltak.

Vedlegg:

 
Saksopplysninger:

Primærlege og allmennlege er begreper som brukes om hverandre og betyr leger som jobber i primærhelsetjenesten, dvs. i kommunehelsetjenesten, og skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og alminnelige helseutfordringer. Spesialist i allmennmedisin er en allmennlege som har gjennomført et definert spesialiseringsløp i allmennmedisin og blitt godkjent av helsedirektoratet etter definerte kriterier. Fastlege er en allmennlege som har avtale med kommunen om å drive allmennpraksis i fastlegeordningen, altså en fastlegeavtale. Kommunen har plikt til å sørge for at innbyggerne kan stå på liste hos en fastlege. Innbyggerne har rett til å stå på liste hos en fastlege.

Fra 01.03.19 er det et krav at alle leger kommunen inngår fastlegeavtale med er spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. LIS er forkortelse for lege i spesialisering, i den nye spesialiseringsordningen som gjelder for alle leger er det tre deler; del 1 (LIS1) er det som tidligere ble kalt turnuslege, del 2 gjelder bare for sykehusspesialiteter, del 3 (LIS 3) i allmennmedisin varer i minst 5 år etter ferdig LIS1.

Per 01.01.20 har Levanger kommune 20 fastleger fordelt på fire legesenter. 17 av disse er selvstendig næringsdrivende tilknyttet kommunen med individuelle fastlegeavtaler og 3 er ansatt i kommunen (fastlønnet LIS 3). Internt er legesentrene regulert med avtaler mellom fastlegene. Gjennomsnittsalder for fastlegene er 44 år, 14 menn og 6 kvinner, hvorav 15 er spesialist i allmennmedisin og ingen over 60 år. Per 8. februar 2020 er det 51 ledige plasser på fastlegelistene i Levanger, alle hos samme fastlege på Åsen. Dette tilsvarer 0.25 prosent av befolkningen. Flere fastleger har pågående listereduksjon og betjener per i dag totalt 426 flere pasienter enn hva nye, innvilgete listetak skulle tilsi. Således har Levanger kommune allerede et betydelig varslet underskudd på fastleger.

I temaplanens kapittel 6.2 er det beskrevet ulike former for organisering av legetjenesten med forslag til ny organisasjonsmodell for å ivareta rekruttering i fastlegehjemler. Følgende modeller er vurdert:

  • Fastlegene er selvstendig næringsdrivende og driver private legesentre
  • Fastlegene er selvstendig næringsdrivende, og kommunen tilrettelegger for kompetanseheving og økonomisk trygghet
  • Fastlegene er selvstendig næringsdrivende, og kommunen har ulike roller i legesentre
  • Blanding av selvstendig næringsdrivende og kommunalt ansatte fastleger
  • Kommunen etablerer kommunalt drevet legesenter med fast ansatte leger

 
Vurdering:

Ansvarlig enhet for legetjenesten anser at tilpasninger er nødvendige for å rekruttere til ledige fastlegeavtaler og stabilisere/hindre frafall.  

En ordning som beskrevet i punkt temaplanen legetjenester for helse og velferd, kap. 6.2, modell beskrevet under punkt 6.2.2 sannsynlig vil være den best egnede modellen for fremtidens organisering av fastlegeordningen. Denne modellen vil innebære noe økte kostnader for kommunen, men modellen vil kunne bidra til å opprettholde næringsmodellen, sørge for kontinuitet og faglige gode tjenester. Man unngår stor utgiftsøkning knyttet til kommunale drevne fastlegekontor og kommunalt ansatte fastleger.  

Arbeidsgruppa for utarbeidelse av temaplanen sin vurdering er at tilskuddet bør tilsvare dagens basistilskudd for LIS 3 og ligge på 50 % av basistilskuddet for spesialister. Per januar 2020 er den totale årlige kostnaden kr. 499,- per pasient for LIS 3 og kr. 250 per pasient per spesialist, jf. ASA 4301, punkt 2.1 som omhandler basistilskudd for allmennleger. Basistilskuddet justeres årlig på nasjonalt plan. Det individuelle tilskuddet må ses opp mot de nasjonale endringene i basistilskuddet. For basistilskudd utover kr. 499,- per pasient i temaplanens periode vil tilskuddet fra kommunen kunne reduseres krone for krone. Dette gjelder både for LIS 3 og for spesialister. Dette betyr at basistilskuddet og det individuelle tilskuddet ikke kan overstige kr. 998,- per pasient for LIS 3 og kr. 750,- per pasient for spesialist.

Tilskuddet for LIS 3 forutsetter spesialisering på normert tid fra og med oppstart i allmennpraksis, med fratrekk for eventuelle innvilgede permisjoner og sykefravær over 16 dager.

Tilskuddet for spesialister forutsetter re-spesialisering hvert 5. år. Tilskuddet vil kun gjelde for fastleger som har startet spesialiseringsløp eller starter spesialiseringsløp med forventet fullført spesialisering i allmennmedisin i løpet av 5 år. Fastleger som ikke er spesialist eller har påbegynt spesialiseringsløp vil få tilsvarende spesialist.

Kommunedirektøren foreslås at den foreslåtte nye modellen innføres fra 1.1.2021.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.03.2020 08:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051