Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.02.10 - sak 9/10 - Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger kommune 2009

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2010/2871
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 21.04.10 9/10

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Kvalitetsmeldingen tas til etterretning og legges til grunn i videre planarbeid.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Opplæringslovens § 13-10.
Kvalitetsplan for skolene i Levanger kommune 2006-09. Revidert versjon 2008 PDF

Vedlegg:
Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger kommune 2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Rapporter fra skolebesøkene i 2009.

Saksopplysninger:
Opplæringslovens § 13-10, andre ledd sier følgende: ”Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/ fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd.”
Det ble gitt en statusrapport for skolene i Levanger kommune i PS 26/07 i driftskomiteens møte 29. august 2007. Rapporten beskrev status på struktur- og prosessmål men ga i liten grad en beskrivelse av status for resultatmålene for skole.

Ved behandlingen av PS 26/07 ble det bedt om at det skulle utarbeides et helhetlig kvalitetsutviklingssystem for skolene i løpet av skoleåret 2007/08.

Arbeidet med å innføre Kvalitetslosen har kommet godt i gang. Det er utviklet en god del felles prosedyrer for skolene i Levanger men fortsatt gjenstår en del arbeid. Arbeidet vil fortsette høsten 2010. Opplæring i bruk av systemet er startet våren 2010.

Kvalitetshjulet for det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet, beskrevet i kapittel 1 i kvalitetsmeldingen, legges til grunn for kommunens arbeidet med opplæringslovens § 13-10. Et mer detaljert årshjul legges inn i Kvalitetslosen. Kvalitetsmeldingen er en del av skoleeiers grunnlag for å vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt.

Årets melding oppsummerer tilstanden i levangerskolen i 2009. Det gis en vurdering av både struktur-, prosess- og resultatkvalitet. Meldingen tar utgangspunkt i data fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og Kostra (SSB), samt resultater fra elevundersøkelsen, nasjonale prøver, eksamens- og standpunktkarakterer. Kostratallene for 2009 er foreløpige tall. Videre gis det en oppsummering av dialogmøter driftskomiteen har hatt med FAUene samt en oppsummering av kommunalsjefens skolebesøk høsten 2009.

Kvalitetsmeldingen sendes driftskomiteen til drøfting og kommunestyret som orienteringssak.

Vurdering:
Vedlagte kvalitetsmelding gir en relativt detaljert framstilling av resultatene oppnådd i 2009, sammenlignet med tidligere år og med nasjonalt gjennomsnitt.

Skolene i Levanger kommune kan vise til resultater over eller på landsgjennomsnittet for de fleste områder. Læringsmiljøet samsvarer i hovedsak med nasjonale funn. Det er liten forekomst av mobbing i levangerskolen. Vi har nulltoleranse for mobbing så det forebyggende arbeidet fortsetter med fullt trykk.

Det jobbes målrettet og samvittighetsfullt med å gjennomføre skolens oppdrag. Skolene bruker varierte verktøy for å gi elevene tilpasset opplæring. Det er stor vilje blant de ansatte til å delta i målrettet etter- og videreutdanning. Felles kommunal satsing på pedagogisk utviklingsarbeid, med ”Bedre vurderingspraksis” som hovedtema, oppleves av lærerne som nyttig i arbeidet med å øke elevenes læringsutbytte.

Det kan pekes på noen utfordringer som skal ha spesiell oppmerksomhet framover:

  1. Øke leseferdighetene blant elevene. Det gjennomføres i 2009-11 et kurs for pedagoger i barnehagene og i småskolen som skal ha fokus på begrepsopplæring. Det vil bli startet et arbeid for å lage en ”Lese- og skriveplan” for grunnskolen som del av kommunedelplan oppvekst.
  2. Øke kompetansen i engelsk. Skolene i Levanger tolket resultatene fra nasjonale prøver i engelsk lesing som urovekkende allerede for et par år siden. Flere pedagoger med ansvar for engelskundervisningen har derfor tatt et kurs utviklet i samarbeid med HiNT som gir 20 studiepoeng. Videre har de fleste skolene investert i nye lærebøker i engelsk som er i tråd med Kunnskapsløftet. Gruppestørrelse er også en viktig faktor for språkopplæring. Gruppestørrelse opp mot delingstallet ved flere skoler er en utfordring. Det synes som vi er på rett vei til å nå målet om økt kompetanse i engelsk, men vi ønsker å se resultater på 8. trinn før vi toner ned dette som eget satsingsområde.
  3. Økte regneferdigheter. Det er behov for en satsing på å øke elevenes regneferdigheter. Vi skårer lavt på nasjonale prøver i regning og har lavere eksamenskarakterer i matematikk enn i andre fag. En satsing på regning og matematikk må komme etter en satsing på lesing. Dette fordi gode leseferdigheter er en forutsetning også for å tilegne seg alle fag.
  4. Økt antall henvisninger om spesialundervisning til PPT. Ut fra henvisningene til PPT er ”spesifikke lese- og skrivevansker” og ”atferdsproblematikk” det som skolene sliter mest med å håndtere. Dette bør møtes med tidlig innsats gjennom både individ- og systemrettet arbeid i samarbeid med Barne- og familietjenesten (PPT, skolehelsetjenesten og barnevernet). Det prøves ut flere program for arbeid med læringsmiljø i skolene i Levanger i 2008/09 og 2009/10. Evaluering av dette arbeidet vil ha betydning for videre arbeid med læringsmiljø i alle skolene i kommunen fra 2011. Dette kommer vi tilbake til i kommunedelplan oppvekst.
  5. Skolen som lærende organisasjon. Følgende utfordringer vil bli tatt tak i framover: Det er etablert prosedyre for helhetlig kvalitetsvurdering av skolene i Levanger kommune som dekker hele kvalitetssirkelen (planlegge, gjennomføre, vurdere, korrigere) og beskrives i et årshjul. Virksomhetsbasert vurdering, beskrevet i kapittel 1, skal gjennomføres fullt ut i organisasjonen og undergis en kontinuerlig videreutvikling. Alle skolene skal ta i bruk aksjonslæring som metode for at den enkelte leder og lærer skal få økt sin kompetanse med utgangspunkt i sitt ståsted og i et læringsfellesskap.
  6. Faglig veiledning/Underveisvurdering. Elevundersøkelsen viser at vi har et
    forbedringspotensial for området ”Faglig veiledning” og ”Medbestemmelse”. Skolebesøkene i fjor viste at vi har svake rutiner for å systematisere underveisvurderingen og nytte det til utvikling av skolene. ”Bedre vurderingspraksis” har også et spesielt fokus nasjonalt. Levanger har startet et målrettet arbeid under tittelen ”Mål, kjennetegn på måloppnåelse og bedre vurderingspraksis” jfr. ”Kvalitetsplan for skolene i Levanger, 2006 – 09, revidert i 2008”. Utviklingsarbeidet forventes å ta 2 år.


Dette er de samme utfordringene som ble presentert i fjorårets melding. Forskning på skoleutvikling og erfaringer fra egen organisasjon viser at det tar 2-3 år å få innarbeidet nye tiltak i skolene. Første år er initieringsfase (planlegging), andre år er implementeringsfase (gjennomføring) og tredje år er institusjonaliseringsfase (overgang til drift). Rådmannen anbefaler derfor at skolene gis ro til å konsentrere seg om de utvalgte områdene i de nærmeste åra.





Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 21.04.2010 19:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051