Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.02.10 - sak 14/10 - Partnerskap og aktivitetsstøtte - folkehelsearbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2010/3237
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 21.04.10 14/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Driftskomiteen gir sin tilslutning til at inngåelse av partnerskapsavtale mellom Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune i forhold til felles satsing på regionalt og lokalt folkehelsearbeid, jfr. vedlegg. 
  2. Driftskomiteen tar forbehold om kommunestyrets økonomiske prioriteringer av konkrete tiltak i forbindelse med behandlingen av økonomiplan og budsjett.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Brev av 081009 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt St melding nr. 47/2009.

Vedlegg:
Forslag til partnerskapsavtale oversendt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev av 031209 fra Levanger kommune til Nord-Trøndelag fylkeskommune fra Levanger kommune PDF

Saksopplysninger:
Nord-Trøndelag fylkeskommune har i brev av 081009 sendt over forespørsel til kommunen i Nord-Trøndelag ved ordfører og rådmannen med invitasjon til felles satsing på regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Det er i brevet et konkret tilbud om inngåelse av partnerskapsavtale om folkehelsearbeid i kommunen og tilbud om økonomisk støtte til tiltak innenfor ulike innsatsområder i folkehelsearbeid.

NTFK forplikter seg til å gi økonomisk støtte til iverksetting av tiltak innenfor feltet, og vil fordele støtten over 3 år. Det vil ved inngåelse av avtale være rom for lokale tilpasninger. Innsatsområdene kan være fysisk aktivitet, kosthold/ernæring, rus og tobakksforebygging, psykisk helse, kultur og helse eller andre områder. Utjevning av sosiale ulikheter bør være et gjennomgående mål i innsatsområdene.

Kommunen ved enhetens helse og rehabilitering besvarte henvendelsen i brev av 031209, og søkte i den forbindelse om aktivitetsstøtte for til sammen kr. 62.000 (med et flatt beløp på kr. 25.000,- + kr. 2,- pr innbygger). Det ble i brevet vist til at spørsmålet om partnerskapsavtale ville bli behandlet i kommunen senere.

Det ble videre vist til aktiviteter som uteaktivitet for ungdom som rafting, fjellklatring, kanopadling, trening for eldre, samarbeid mot frivillige lag og foreninger med tilskudd til forskjellige aktiviteter innenfor folkehelse. Videre at det i Levanger arbeides aktivt med satsingen på kultur og helse.

Vurdering:
I forhold til statlige signaler i St melding nr. 47 (Samhandlingsreformen), så legges det opp til en styrket satsing på det kommunale folkehelsearbeidet. Verdal kommune har søkt om partnerskap med NTFK. Det er naturlig at Levanger kommune og Verdal kommune samarbeider tett om folkehelsearbeidet gjennom Innherred samkommune.

I den forbindelse så får kommunene økonomi til å gjennomføre tiltak som kommunene hver for seg hadde fått store utfordringer med å klare alene. Dette gjelder i første rekke å skaffe ressurser for etablering av en folkehelsekoordinator som kan arbeide målrettet med å samordne innsatsen på dette feltet i begge kommunene.

Gjennom økonomisk støtte fra NTFK til begge kommunene og ressurser fra begge kommunene så vil det være realistisk å få til en betydelig samordnet aktivitet.

Rådmannen anbefaler at Levanger kommune inngår partnerskap med NTFK for felles regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Når det gjelder økonomiske prioriteringer av selve området så vil rådmannen komme tilbake med konkrete forslag i den forestående økonomiplanen og budsjettet for 2011 i forhold til planlegging og oppstart av aktivitet knyttet til samhandlingsreformen og styrket innsats innenfor folkehelsearbeidet.

Rådmannen ber derfor Driftskomiteen om å ta forbehold ved behandlingen av saken om kommunens økonomiske prioriteringer av bestemte tiltak innenfor folkehelseområdet. 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 21.04.2010 19:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051