Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.02.10 - sak 12/10 - Søknader på rustiltak i 2010 - Levanger kommune

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2010/3239
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 21.04.10 12/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Driftskomiteen gir sin tilslutning til de rusprosjekter som det er søkt Fylkesmannen om statlige finansiering av, for året 2010.

Driftskomiteen forutsetter at de enhetene som har søkt om prosjektmidler har dekning for den kommunale egenandelen for å kunne realisere de prosjekter som eventuelt tildeles statlige midler av Fylkesmannen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Utlyste midler på rusprosjekter i regi av Fylkesmannen, for året 2010.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknader om konkrete rusprosjekter for 2010.

Saksopplysninger:
Levanger kommune var svært aktiv med å søke om statlige midler for å kunne realisere flere rusprosjekter for året 2009. Det vises til tidligere behandling av sak for Driftskomiteen i 2009 om kommunens prosjekter på rusfeltet.

Kommunen fikk meget god uttelling på sine søknader for året 2009, og har videreført arbeidet med å søke ny tildeling for året 2010 til de prosjekter som ble innvilget støtte i 2009. Det er også søkt på nye prosjekter i 2010, ut over de som det ble søkt på i 2009.

Det er sendt innen fristen søkt om statlige midler på følgende rusprosjekter:

  • Dagsverket (aktivitetsprosjekt) – videreføring og videreutvikling – for 2010
  • Kunsten å bo – videreføring og videreutvikling - for 2010
  • Oppsøkende tjeneste innen rus – det er søkt om overføring av alle midler tildelt for 2009, da tildelingen for 2009 fra Fylkesmannen kom så sent på året i 2009 at tiltaket ikke ble startet opp, men utsatt til 2010.
  • Prosjektleder for koordinering av kommunens rusprosjekter – ny søknad for 2010
  • Videreføring av helsestasjon rus – videreføring i 2010
  • Videreutvikling av helsestasjon rus – ny søknad for 2010
  • Prosjektgruppe ”Barn og unge” – ny søknad for 2010
  • ”Homla” – videreføring i 2010


Samlet så er det søkt om statlige midler til rusrelaterte prosjekter i Levanger kommune med sum kr. 3.724 mill., for året 2010. Den kommunale egenandelen utgjør kr. 1.454 mill. Til sammen så har prosjektene en ramme på kr. 5.178 mill.

Fylkesmannen har opplyst muntlig i fellesmøter med kommunene at kommunene ikke kan påregne og få statlige midler til nye prosjekter for 2010, slik at en forventet økning av statlige ressurser til russatsingene i kommunene for 2010 ikke ser ut til å bli innfridd.

Kommunen har derimot et håp om at de rusprosjekter som ble tildelt midler for 2009 blir videreført med ny tildeling for 2010. 

Vurdering:
Det er alltid utfordringer forbundet med å legge ned mye arbeid i å utarbeide gode prosjektsøknader innenfor et område som staten ber om sterkere kommunal innsats på, for så å oppleve at den statlige satsingen tar en pause.

Det er svært viktig for den videre russatsingen i kommunen at staten tildeler midler i et omfang som gjør det mulig å videreføre i 2010 de prosjektene som ble tildelt ressurser i 2009. Kommunen har i sin planlegging forutsatt at dette skjer. 

Rusarbeidet i Levanger er styrket meget betydelig på kort tid, og satsingen som ble startet opp i 2009 har alt gitt gode resultater for de som omfattes av tiltakene. Tilbakemeldingen fra brukerne og fagpersonene som følger opp prosjektene er svært gode, og det er derfor en skuffelse å få signaler om at den statlige opptrappingen ser ut til å ta en pause.

Rådmannen rår Driftskomiteen til å gi sin tilslutning til de rusprosjektene som det er søkt om statlige midler til å realisere for året 2010, selv om kun en videreføring av de prosjektene som ble startet opp i 2009 synes å være det beste kommunen kan håpe på i forhold til de signaler som kommunene har fått så langt i tildelingsprosessen.

Kommunen er helt avhengig av statlige prosjektmidler for å kunne opprettholde dagens aktivitet og tiltak på rusområdet.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 21.04.2010 19:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051