Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 21.01.09 - sak 2/09 - Klima- og energiplan for Levanger kommune

Øystein Lunnan
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivref.: 2008/2949 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 21.01.09 2/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. mars 2009

2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.

Vedlegg:

Klima- og energiplan for Levanger kommune, datert 12. jan. 2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Energiutredninga Levanger PDF

Saksopplysninger:

Levanger kommune vedtok 15.05.02 Klima og Energiplan for Levanger kommune. Formannskapet vedtok 25.06 2008 å starte arbeidet med revidering av plan, og samtidig delta i et nettverk av kommuner i sørdelen av fylket i regi av KS.

Levanger kommune har søkt og fått innvilga tilskudd hos Enova til arbeidet, og det er innleid konsulent for arbeidet. Ei administrativ gruppe har arbeid sammen med konsulent, og rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Formålet med Klima og energiplan i kommunene er:

  • Sette klima og energispørsmål på dagsorden i kommunal planlegging og drift
  • Vise sammenhengen mellom analyse, mål og tiltak
  • Vise konkrete tiltak og prosjekt som kan settes i verk
  • Være et ledd i nasjonens arbeid for å møte klimautfordringene

Det er orientert i kommunestyret 03.09 2008 med en workshop med prinsipielle avklaringer. Det har vært kontakt med Naturvernforbundet i Levanger under arbeidet. De politiske partiene i Levanger vedtok sommeren 2008 et ”klimaforlik”. Dette er tatt inn som et innspill i arbeidet. Energiutredninga for Levanger er et viktig grunnlag.

Etter Kommunestyrets vedtak i sak 03/07 skal planer som ikke behandles etter plan og bygningsloven behandles av Driftskomiteen. Saksgang for Klima og energiplanen blir etter dette 2 gangers behandling i Driftskomiteen med høring i mellom og sluttbehandling i Kommunestyret. Etter nytt plansystem, vedtatt i Kommunestyret 10.12.08, er dette en temaplan med innspill til alle kommunedelplaner.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå og Statens Forurensingstilsyn på kommunenivå er beregna ut fra virksomhet innen kommunegrensene. Det vil si at Levanger er belasta med transport innen grensene inkludert gjennomgangstrafikk på E6, mens vi ikke er belasta med befolkningens påvirkning på klima utenom kommunen i form av produksjon av varer og tjenester, reiser etc.

Levanger er en kommune der energi og klimasituasjonen er forskjellig. Norske Skog Skogn dominerer energisida totalt. Dette gjør at vannkraft og biobrensel dominerer som energikilder. I planen er vist figurer med og uten Norske Skog Skogn for å vise dette.

Klimautslippa i Levanger er dominert av landbruk og transport. Utslipp fra landbruk er knytta til metan fra husdyr og husdyrgjødsel og lystgass fra nitrogenomsetning i jord. Dette er gasser som er vesentlig mer aggressive som klimagasser enn karbondioksyd.

Utslipp fra transport, person og lastebiler, er den sektoren som har hatt størst økning i utslipp de siste 20 år.

Planen har lagt størst vekt på å finne tiltak og program med sikker, stor effekt som bidrar til å løse nasjonale målsettinger. Figuren nedenfor viser på hvilke områder kommunen har Høyt reduksjonspotensial og Stor grad kommunale virkemidler.

Figuren viser på hvilke områder kommunen har Høyt reduksjonspotensial og Stor grad kommunale virkemidler

Figuren gir en svært god indikasjon på hvilke områder kommunen bør sette inn sine tiltak for å få gode klimamessige resultater.

Planen viser 6 programområder for videre satsing, og viser til at det må settes i gang prosjekt og utredninger videre innen disse områdene.

De største tiltaka er knytta til Norske Skog. Der planlegges økning i bruk av biomasse, både til eget bruk og med muligheter til foredling for salg. Videre er det planer om LNG terminal for overgang for skipstransport med muligheter for terminal for vegtransport.

Biogassanlegg for husdyrgjødsel og andre organiske kilder er et anna viktig grep for å minske metanutslipp. Dette er vanlig i Tyskland, men vi må starte med pilotanlegg.

Grønn varmeløsning for Levanger sentrum vil erstatte høykvalitetsenergi som elektrisk kraft med bioenergi og andre fornybare kilder.

Kommunens egen drift er et eget programområde med ambisjoner om bedre energibruk, og med det mindre klimautslipp og innsparing.

Det siste programområde er kalt Klimadugnaden. Der ligger opplæring i skoler, barnehager, holdningskampanjer og informasjon.

Vurdering:

Rådmannen vurderer forslag til klima og energiplan som et egnet redskap til å arbeide videre med klima og energispørsmål i Levanger kommune. Planen er ambisiøs og det kan reises tvil om kommunen og samfunnet har endringskraft nok til å gjennomføre planlagte tiltak. Samarbeid med viktige næringslivsaktører er helt nødvendig. En vellykket gjennomføring av arbeidet vil øke omdømme og attraksjonen til Levanger.

Klimaspørsmål er prioritert av Storting og Regjering, og det er avsatt virkemidler til dette. RUP- midler i fylkeskommunen har også innretning i denne retning. En viktig premiss for å arbeide videre er å legge opp arbeidet slik at en får økonomiske bidrag.

Dette gjelder alle felt, men det er spesielt grunn til å nevne at utvikling og gjennomføring av egna undervisningsopplegg i skole og barnehage trenger ressurser ut over trange budsjettrammer.

Planen er mer omfattende og mer ambisiøs enn klimaforliket i Levanger slik rådmannen ser det. Det utfordrer alle til å prioritere og støtte om arbeidet. Planen er laga i PowerPoint format. Dette gjør den lett lesbar på skjerm, men dårligere på papir. Det vil bli laga en versjon i Wordformat og en kortversjon når planen er vedtatt.

Det er de store grepa som er prioritert i planen. Rådmannen peker på at innbyggernes kunnskap om og holdning til klimaspørsmål er viktig for å kunne nå målene. Dette er ikke konkretisert mye, og vil være avhengig av engasjement blant privatpersoner, lag og organisasjoner for å fylle med riktig innhold.

Etter nytt plansystem vil tiltaksdelen bli gjenstand for årlig behandling gjennom prioriteringene i økonomiplanen.

Etter dette tilrår Rådmannen at planen sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik den er lagt fram. Etter dette legges den fram på nytt for driftskomite, formannskap og kommunestyre.

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 22.04.2009 14:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051