Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 21.01.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 21.01.2009
Tid: 14:00-15:35
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll utredning vedtak
PS 2/09 Klima- og energiplan for Levanger kommune utredning vedtak
PS 3/09 Innføring i læringsstrategier i barnehagene utredning vedtak
PS 4/09 Skolefritidsordningen i Levanger kommune utredning vedtak
PS 5/09 Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf x
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Solgunn Øyen frp medlem frp - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x (Vegard Granaune)
Hans Aalberg frp varamedlem 1 frp x (Solgunn Øyen)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Øystein Sende kommunalsjef
Øystein Lunnan rådgiver

Merknader:

Spørsmål:

Spørsmål til komiteleder fra Ole Jørstad (SP):

Fra 1 jan. 2009 er Levangers innbyggere, via brosjyre og media, blitt orientert om ny ordning for Pasienttransport. Transport til fastlege, fysioterapeut og helsetun har vært ute på anbud.
Den nye aktøren, ”Lenes transport.”, har som kjent fått en del kritikk for sin tjeneste/service.

Levanger SP har følgende spørsmål til DKs leder:

  • Hvilke orienteringer har kommunen fått om omleggingen?
  • Hvilke orienteringer har brukere og pårørende fått utover brosjyre i posten?
  • Er tryggheten til innbyggerne som er avhengige av ordningen ivaretatt?
  • Er hjemmesykepleien orientert så de har ekstra tiltak mot denne målgruppen?
  • Hva gjøres for at de forhold som har blitt fremstilt som kritikkverdige, blir korrigert, slik at tilbud blir tilfredsstillende for brukerne i vår kommune?

Kommunalsjef Øystein Sende besvarte spørsmålene. Orientering vil bli gitt i
driftskomiteens møte 18.03.09.

Heidi Flaten (V) stilte spørsmål angående tilskudd til private barnehager.

Kommunalsjef Trude Nøst besvarte spørsmålet. Orientering vil bli gitt i driftskomiteens
møte 18.03.09.

Orienteringer:
Klima- og energiplan for Levanger kommune v/prosjektleder Øystein Lunnan    Til toppen av siden

 

 

 

PS 1/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ole Jørstad og Asbjørn Brustad velges til å underskrive protokollen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Ole Jørstad og Asbjørn Brustad velges til å underskrive protokollen    Til toppen av siden

 

 

 

PS 2/09 Klima- og energiplan for Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. mars 2009

2.        Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/09 Innføring i læringsstrategier i barnehagene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt.:

Bruk av læringsstrategier som verktøy/metode i barnehagene evalueres våren 2011, både av brukere og ansatte.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Skjerves tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Plan for innføring av læringsstrategier i barnehagene vedtas.

Alle barnehager forplikter seg til planen.

2.        Bruk av læringsstrategier som verktøy/metode i barnehagene evalueres våren 2011, både av brukere og ansatte.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/09 Skolefritidsordningen i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Driftskomiteen ber om at det gjennomføres en brukerundersøkelse i SFO i Levanger kommune i 2009.
  1. Driftskomiteen ber om at det utarbeides en finansieringsmodell for SFO i Levanger kommune som legges fram som egen sak til komiteen.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 5/09 Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – til innstillingens pkt. 3:

Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser DK på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.

Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være interessant å utrede Alt 2A.

Avstemning:

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Johansens endringsforslag pkt. 3 tiltrådt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 3.

Rådmannens forslag, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, med endringer, ble deretter enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino 2008 tas til etterretning.

2.        De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.

3.        Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende bygningsmasse legges fram i egen sak. Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser DK på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.

Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være interessant å utrede Alt 2A.

4.        Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus – kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter framlegges.    Til toppen av siden

Publisert: 27.02.2009 10:35 Sist endret: 23.12.2009 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051