Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.08.10 - sak 21/10 - Kommunedelplan oppvekst mot år 2020, Levanger kommune

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2008/6468 - /146
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 18.08.10 21/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Prosjektrapport fra arbeidsgruppa for ”Kommunedelplan oppvekst” tas til orientering.

Rådmannens forslag til innstilling til Plan- og utviklingskomiteen:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 sendes kommunedelplan oppvekst på høring. I tillegg legges planen ut på offentlig ettersyn i seks uker.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Sak 41/08 ”Kommunedelplan for oppvekst – mandat og organisering, 2. gangs behandling”

Vedlegg:

 1. Prosjektrapport, 05.07.10 PDF
 2. Kommunedelplan oppvekst mot år 2020, plandokument PDF
 3. Tilleggsdokument til kommunedelplan oppvekst PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Prosjektplan, underskrevet 29.9.09


Saksopplysninger:
Arbeidsform:
Driftskomiteen vedtok i møte 3.12.08, sak 41/08 ”Kommunedelplan for oppvekst - mandat og organisering. 2. gangs behandling” at det skulle utarbeides en kommunedelplan oppvekst. Planen er en konkretisering av kommuneplanens samfunnsdel med strategiske handlingsprogram og tiltaksdel. Kommunedelplan oppvekst er en av sju planlagte kommunedelplaner i Levanger kommune.

Kommunedelplanen er utarbeidet i henhold til PLP-metoden. Det har vært ansatt en prosjektleder i 40% stilling og nedsatt en prosjektgruppe til å utforme konkret faglig innhold i planen og en styringsgruppe til å sikre at prosjektgruppa har svart på mandatet og hatt tilstrekkelige ressurser. Videre har styringsgruppa gitt råd til prosjektansvarlig og prosjektleder underveis i arbeidet.

Prosjektansvarlig: Trude Nøst, kommunalsjef oppvekst
Prosjektleder: Lillian E. Flatgård, rådgiver i rådmannens stab

Prosjektgruppa har bestått av følgende personer/organiasjoner:

 • Lillian E Flatgård, prosjektleder og skolerådgiver i rådmannens stab
 • Hartvik Eliasson, barnehageansvarlig i rådmannens stab
 • Marit E Aksnes, enhetsleder, Barn og familienheten, deltok fram til høsten 2009
 • Vera Larsen, styrer i Momarka barnehage
 • Gro Borge, styrer i Ruffen og Saltkjelen barnehage
 • Kari Ramstad, styrer i Trima Barnehage
 • Atle Busch, leder i Kommunalt foreldreutvalg i Levanger, deltok fram til medio 2009
 • Torje Munkeby, Skolelederforbundet i Levanger og enhetsleder i Åsen os
 • Jens Syver Løvli, Utdanningsforbundet i Levanger
 • Marte Løvli, Utdanningsforbundet i Levanger og styrer i Frol barnehage


Styringsgruppen har bestått av følgende personer:

 • Trude Nøst, prosjektansvarlig og kommunalsjef oppvekst
 • Per Anker Johansen, Ap, driftskomiteen
 • Britt Tønne Haugan, KrF, driftskomiteen
 • Hans Aalberg, FrP, driftskomiteen
 • Anne Grete Hojem, Ap, formannskapet
 • Nina Bakken Bye, H, formannskapet
 • Atle Busch avløst av Jon Arne Finnes, leder i kommunalt foreldreutvalg for Grunnskolen i Levanger
 • Heidi Tronstad, Utdanningsforbundet i Levanger
 • Morten Christiansen, enhetsleder Mule og Okkenhaug
 • Tone Volden Rostad, skolerådgiver i rådmannens stab


I tillegg ble det høsten 2009 nedsatt arbeidsgrupper som jobbet konkret med utvikling av mål og tiltak for henholdsvis målgruppen 0-5 år og målgruppen 6-16(18) år. Disse la fortløpende fram forslag til prosjektleder og prosjektgruppa.

Det har vært flere oppvekstmøter hvor rektorer, barnehagestyrere, ledere i barn og familieenheten og tillitsvalgte har deltatt i drøfting av planens innhold. Videre har det vært gjennomført 12 høringsmøter for foreldre i alle oppvekstenhetene samt ett møte for foreldre med barn i barnehage på rådhuset. Prosjektet har tatt lenger tid enn forutsatt, noe som har vært avklart i styringsgruppa. Driftskomiteen har vært løpende informert om arbeidet.

Innhold:
Prosjektgruppa har analysert mål og vegvalg i kommuneplanens samfunnsdel og funnet at alle mål og vegvalg kan ivaretas i kommunedelplanen, men på ulike måter. Noen av vegvalgene framstår som mål og andre som tiltak. Prosjektgruppen foreslår derfor endrede formuleringer av mål og vegvalg i forhold til kommuneplanens samfunnsdel, se side 7 og 8 i plandokumentet.

Følgende mål og vegvalg foreslås for kommunedelplan oppvekst:

Mål:

 • Barn og unge opplever motivasjon, mestring og glede i samspill med andre.
 • Fremme et godt miljø, innhold og kvalitet i barnehage og skole.
 • Sikre et kvalifiserende utdanningsløp for alle


Vegvalg:

 1. Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats.
 2. Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og barnehage/skole.


De samme mål og vegvalg foreslås til neste kommuneplanrullering innenfor Satsingsområde 1, Oppvekst. De øvrige målene og vegvalgene fra kommuneplanens samfunnsdel ivaretas som tiltak i planen.

Det er foretatt en avgrensing av planen opp mot andre kommunedelplanområder. Kulturskolen og fritidstilbud til barn og unge, avlastningstiltak og støttekontaktordning samt grunnskole for voksne omfattes derfor ikke av kommunedelplan oppvekst.

Planen skisserer følgende innsatsområder innenfor satsingsområdet Oppvekst:

SAMFUNN OG TJENESTER

 • Barn og unges helse
 • Det integrerte mennesket
 • Oppvekst- og læringsmiljø
 • Grunnleggende ferdigheter


ORGANISASJON

 • Kompetanseutvikling for ledere og andre ansatte


I tilleggsdokumentet til planen, er det gjort en analyse som begrunner prioriteringen av innsatsområdene og som viser utfordringsbildet nasjonalt og for Levanger kommune.

Det er i kommunedelplan oppvekst utformet et handlingsprogram for området ”Samfunn og tjenester” med en tiltaksdel som beskriver delmål, kjennetegn på måloppnåelse, tiltak, ansvarlig, kostnad og år for iverksetting.

Handlingsprogrammet er bygd opp slik at tiltak innenfor vegvalg 1: ”Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats” presenteres først. Her sorteres tiltakene slik at de som dekker alle innsatsområdene beskrives først, deretter presenteres de spesifikke tiltak for de ulike innsatsområdene henholdsvis ”Barn og unges helse”, ”Det integrerte mennesket”, ”Oppvekst- og læringsmiljø” og ”Grunnleggende ferdigheter”.
Deretter presenteres tiltak innenfor vegvalg 2: ”Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og skole/barnehage”.

Det er videre utformet et handlingsprogram med tiltaksdel for planområdet ”Organisasjon” med de satsingsområder og vegvalg som er relevant for oppvekstenhetene.

Tiltakene er enten nye tiltak som må initieres eller tiltak som ikke er fullt ut implementert i organisasjonen fra før. Det forutsettes at tiltak vedtatt i Kvalitetsplan for skolene i Levanger (2005-2009) og tiltak i Lokal rammeplan for barnehagene (2006-2010) er implementert og i ordinær driftsfase. Disse tiltakene gjentas derfor ikke i Kommunedelplan oppvekst.

Høring og sluttbehandling:
Framdriftsplan for behandling av planen:
08.09.10 Plan og utviklingskomiteen som planutvalg, 1.gangs behandling
20.10.10 Høringsfrist
10.11.10 Plan og utviklingskomiteen, 2.gangs behandling
24.11.10 Kommunestyret, sluttbehandling
Planen skal behandles i forum for tillitsvalgte i forkant av møtet i plan- og utviklingskomiteen 8.9.10.

Vurdering:
Prosjektgruppen har gjort et grundig og godt arbeid med planen. Planarbeidet har tatt lenger tid enn først planlagt. Prosjektgruppen trengte mer tid til å bli kjent med gjeldende planverk, føringer og mandat enn det som var forutsatt. Videre ble framdriften også påvirket av at prosjektleder i en kortere periode hadde omsorgspermisjon. Planarbeid krever andre måter å jobbe på enn ordinære driftsoppgaver. Når kommuneorganisasjonen henter prosjektgruppemedlemmer fra driftsorganisasjonen må en være oppmerksom på at det krever kompetanseutvikling i planstyring. Erfaringen etter flere runder med planarbeid etter nye maler, tilsier at man må påregne 1 – 1,5 år på å få ferdig slike store planer.

Kommunedelplan oppvekst gir en beskrivelse av sentrale innsatsområder for satsingsområdet ”Oppvekst” og tiltak innefor disse innstasområdene. Det er lagt en ambisiøs framdriftsplan for gjennomføring av tiltakene. Planen gir føringer for hovedprioriteringer for utvikling av innhold i tjenestene barnehage, skole og helsetjenesten for barn. Flere av satsingene kan gjennomføres innenfor dagens ramme. For barnehagefeltet er det behov for å øke kapasiteten i rådmannens stab for å drive faglig utviklingsarbeid på vegne av alle barnehagene. Det er foreslått en ny 50%-stilling til dette arbeidet. Dette bør vurderes ved overgang til rammefinansiering av barnehagene.

Helsetjenesten for barn og unge har stor etterspørsel både fra barn/ungdom, fra familier og fra de andre tjenesteområdene. Rådmannen ser det som viktig forebyggende tiltak å øke kapasiteten i denne fagavdelingen. Et annet viktig forebyggende tiltak er en ny stilling til systemrettet arbeid i PPT. Denne stillingen vil bidra til å utvikle barnehagene og skolene faglig slik at de i mindre grad trenger å henvise barn og unge til utredning i PPT.

Det er et ønske om å etablere Familiens hus” hvor man samler lavterskel-tjenestene som er innrettet overfor barn, ungdom og familier. Dette må underlegges en egen utredning.

Tiltak som er prioritert i ruspolitisk handlingsplan som gjelder barn og unge er lagt inn som nye prioriterte tiltak.

Planen har ikke tatt stilling til et forslag om å opprette og bemanne en alternativ arena for elever med atferdsvansker ved en av ungdomsskolene. Den saken går som egen sak til formannskapet og kommunestyret. Rådmannen har ikke funnet for å prioritere heller økt pedagogtetthet i barnehager og skoler som er et forslag fra prosjektgruppa.

Det legges opp til kompetanseutvikling innenfor de valgte innsatsområdene etter hvert som nye tema og satsinger fases inn. Både for barnehager og skoler samt helsefeltet er det mulig å få eksterne midler til kompetanseutvikling i tillegg til det kommunen selv er i stand til å sette av.

Investeringer i planen er i tråd med forslagene i inneværende økonomiplan og den vedtatte skolebruksplanen. I tillegg er det lagt inn forslag om investeringsmidler til oppgradering av digitalt utstyr i de kommunale barnehagene. Videre er det angitt behov for ressurser til bygging av alternativ opplæringsarena for elever med atferdsutfordringer i tråd med ønske fra driftskomiteen. Den saken skal opp som egen sak i formannskapet og kommunestyret og er derfor ikke tatt stilling til i dette planutkastet.

Rådmannen har for øvrig sluttet seg til de anbefalinger som prosjektgruppen har kommet fram til og mener at tiltakene vil gi tjenestene vi tilbyr barn, ungdom og familier et innholdsmessig løft. Planen angir retning for felles faglig satsing for alle oppvekstenhetene og angir også når de ulike satsingene skal gjennomføres. Dette er et viktig skritt videre i retning av å utvikle en felles plattform for oppvekstenhetene i Levanger kommune. Det første steget var lokal rammeplan for barnehagene i Levanger og kvalitetsplan for skolene i Levanger. I dette planverket er både barnehager, skoler og hjelpetjenestene for barn og unge samlet om felles prioriteringer. 

Etter rådmannens vurdering er det riktig at planen legges ut på offentlig tilsyn i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser. Det betyr at det er Plan- og utviklingskomiteen som skal håndtere høringsprosessen.

Etter høringen vil rådmannen legge saken fram på nytt for plan- og utviklingskomiteen som innstiller overfor kommunestyret.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 18.08.2010 21:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051