Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.08.10

Møtested: Momarka barnehage - OBS!
Dato: 18.08.2010, kl. 14:00-16:05

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 19/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 20/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 21/10 Kommunedelplan oppvekst mot år 2020, Levanger kommune utredning vedtak
PS 22/10 NOU 2009:22 " Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge." utredning vedtak
PS 23/10 Søknad om medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf x
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf - forfall
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x Kristin Aas

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Bjørg Tørresdal fagansvarlig skole
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage
Morten Christiansen enhetsleder Mule/Okkenhaug OS

 

Orienteringer:


Spørsmål fra Britt Tønne Haugan (KRF) angående BPA-ordningen.
Kommunalsjef  Jon Ketil Vongraven besvarte spørsmålet.    Til toppen av siden

 

 

PS 19/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.08.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 20/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.08.2010

Forslag i møte:
Ole Jørstad og Mia Therese Silkoset velges til å underskrive protokollen. 

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Ole Jørstad og Mia Therese Silkoset velges til å underskrive protokollen.      Til toppen av siden

 

PS 21/10 Kommunedelplan oppvekst mot år 2020, Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.08.2010

Forslag i møte:
Korrigering av rådmannens innstilling til puk:
”§20-5” skal være ”§5-2”.

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag fra DNA, KRF og SP:
DK mener at arbeidsgruppa for ”Kommunedelplan oppvekst” har oppfylt DK-vedtak 41/08. Mål og mandat for prosjektet datert 23.11.08 har 14 delpunkter som vi også mener er gjennomført – om enn noe forsinket. Det er gjort et solid stykke arbeid som viser både sterke og svake sider ved oppvekstsektoren. Forslag til ”Kommunedelplan OPPVEKST med tilleggsdokument” (Grunnlagsdata, Nasjonale og kommunale føringer – Strategisk analyse) er et godt utgangspunkt for de drøftinger og høringer som skal gjennomføres i regi av PUK med endelig sluttbehandling i K-styret 24.11.10. DK vil understreke at der planen peker på forhold der man ennå ikke har utredet nok, blir forholdene videre utredet. Dette gjelder ikke minst økonomiske forhold.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Johansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

  1. Prosjektrapport fra arbeidsgruppa for ”Kommunedelplan oppvekst” tas til orientering.
  2. DK mener at arbeidsgruppa for ”Kommunedelplan oppvekst” har oppfylt DK-vedtak 41/08. Mål og mandat for prosjektet datert 23.11.08 har 14 delpunkter som vi også mener er gjennomført – om enn noe forsinket. Det er gjort et solid stykke arbeid som viser både sterke og svake sider ved oppvekstsektoren. Forslag til ”Kommunedelplan OPPVEKST med tilleggsdokument” (Grunnlagsdata, Nasjonale og kommunale føringer – Strategisk analyse) er et godt utgangspunkt for de drøftinger og høringer som skal gjennomføres i regi av PUK med endelig sluttbehandling i K-styret 24.11.10. DK vil understreke at der planen peker på forhold der man ennå ikke har utredet nok, blir forholdene videre utredet. Dette gjelder ikke minst økonomiske forhold.


INNSTILLING TIL PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITEEN:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §5-2 sendes kommunedelplan oppvekst på høring. I tillegg legges planen ut på offentlig ettersyn i seks uker.    Til toppen av siden

 

PS 22/10 NOU 2009:22 " Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge."

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.08.2010

Forslag i møte:
Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det utnevnes en gruppe på 3 personer, som lager et forslag til uttalelse fra driftskomiteen. Faglige høringsuttalelser i kommunen legges frem for gruppen. Om nødvendig bes det om utsatt høringsfrist for høringsuttalelse. Saken behandles på neste møte i driftskomiteen.

Einar Bangstad (H) fremmet følgende forslag:
Per Anker Johansen, Britt Tønne Haugan og Ragnhild Skjerve oppnevnes til utvalget.

Avstemning:
Skjerves forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bangstads forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det utnevnes en gruppe på 3 personer, som lager et forslag til uttalelse fra driftskomiteen. Faglige høringsuttalelser i kommunen legges frem for gruppen. Om nødvendig bes det om utsatt høringsfrist for høringsuttalelse. Saken behandles på neste møte i driftskomiteen.

Per Anker Johansen, Britt Tønne Haugan og Ragnhild Skjerve oppnevnes til utvalget.    Til toppen av siden

 

PS 23/10 Søknad om medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.08.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  • Levanger kommune søker om medlemskap i Norsk nettverk av helse og miljøkommuner.
  • Levanger kommune arbeider videre for å etablere et felles medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner med Verdal i kraft av Innherred Samkommune.
  • Kostnadene dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 18.08.2010 21:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051