Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.03.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 18.03.2009
Tid: 14:00-17:40
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 6/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 7/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll utredning vedtak
PS 8/09 Klima- og energiplan - Levanger Kommune utredning vedtak
PS 9/09 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger 2008 utredning vedtak
PS 10/09 Interkommunalt samarbeid om prosjekt for bedre økonomisk rådgivning-/gjeldsrådgivning mellom kommunene Inderøy, Verran, Verdal, Levanger og Steinkjer utredning vedtak
PS 11/09 Søknader til Fylkesmannen om prosjektmidler for 2009 - rustiltak utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf - forfall
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Solgunn Øyen frp medlem frp - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem sv - forfall
Anne Hagen Fevang dna varamedlem 2 dna/sp/krf x (Vegard Granaune)
Lewi Brevik krf varamedlem 3 dna/sp/krf x (Britt Tønne Haugan)
Vegard Austmo sp varamedlem 6 dna/sp/krf x Kjell Bullen)
Hans Aalberg frp varamedlem 1 frp x (Solgunn Øyen)
Lars Waade sv varamedlem 1 sv x (Ragnhild Skjerve)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Øystein Sende kommunalsjef


Merknader:

Orienteringer:

 • Lokal energiutredning v/Øystein Lunnan og representanter fra NTE
 • Arbeidet med skolebruksplanen v/Øystein Lunnan, prosjektleder
 • Klagesaker Gjemble barnehage og Staup Natur og aktivitetsbarnehage v/ barnehageansvarlig Hartvik Eliasson og fagansvarlig enhet økonomi Arnstein Kjeldsen
 • Kvalitetskommuneprogrammet – prosjekt ”Uønska deltid” – status og utfordringer v/delprosjektleder Une Hallem og prosjektmedarbeider Elin Tuset

Orienteringer v/kommunalsjef Øystein Sende:

 • Transporttjenesten – Helseforetaket

Utrykt vedlegg: Møtereferat vedrørende pasienttransport.

 • Leira mottak – legetjeneste-/helsetjeneste

Utrykt vedlegg: Referat fra møte 19.02.09.

 • Kultur og helse
 • Kommunelege 1-/smittevernlege
 • Krisehåndteringer – beredskapsforventninger Helse- rehab/BAFA
 • Overgrepsmottak 1 / Overgrepsmottak 2


Spørsmål til komiteleder fra Ole Jørstad (SP):

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Som kjent har regjeringen, gjennom sin tiltakspakke som ble presentert i slutten av januar, tildelt Levanger kommune 12,5 mill kroner. Hensikten var å gi det lokale næringsliv en vitamininnsprøytning, som skulle gi en umiddbar effekt.
Det har nå gått snart to måneder siden pakken ble offentliggjort;

Hva er status i kommunens prioriteringsliste pr 18. mars 2009?

Hva er status i kommunens anbudsprosesser pr 18. mars 2009?

Er anbudsdokumentene offentliggjort?

Når kan man regne med at prosjektene er klare for oppstart?

TILSKUDD TIL BARNEHAGER

Denne saken har vært oppe i driftskomiteen tidligere, der barnehagene påpekte at rutinene for beregning av tilskudd er feilaktige.
Den siste ukes mediedekning og Formannskapsmøte avdekket dette til fulle! En pinlig sak for Levanger kommune.

Kan vi politikerne nå være trygge på at dette ikke vil skje igjen?

Hva gjør Levanger kommune nå for å komme frem til en omforent beregningskalkyler for tilskuddene (prosess og ferdigstillelse)?

Får kommunens feilaktige forståelse for ovennevnte konsekvenser for regnskapet i 2009?

Rådmannen v/kommunalsjef Nøst, fagansvarlig økonomi Kjeldsen og barnehageansvarlig Eliasson besvarte spørsmålene.

STATUS I PO-PLANEN: Delen som angår Kapasitet i 2008 – 2012

Det er blitt brukt mye tid og energi på ”PO – planen 2008 – 2020”. Vi i SP lurer på hva status i arbeidet er. Da relatert til det som omhandler ”Kapasitet” i perioden 2008 – 2012.
Som kjent er vi nå ferdig med 2008. Snart midt i 2009. Og på tur inn 2010. Så tiden går fort og vi har følgende spørsmål til hvordan fremdriften er i forhold til PO – planen og dens anbefalinger;

Hva er status i prosjektarbeidet og hvem sitter i prosjektgruppa?
Eksempel på utdrag fra PO-planen som ønskes kortfattet besvart;

”Delt utbygging med 20 nye plasser pluss dagsenter innen 2011”
·         ”De 20 første plasser bygges i to avdelinger på 8 plasser samt en avdeling på 4 plasser i Distrikt Nesset/Frol. Beregnet driftskostnad (inkl dagsenter) er 18 mill kr.”

·         ”Sørge for tilstrekkelig tomtereserve for framtidig utbygging. Prosjektgruppa peker på Staup, område rundt Staupshaugen, Åsvegen 26, Marknadsvegen og tomt ved Hegle skole”

·         ”Innen utgangen av oktober-2008 utarbeide opptrappingsplan for økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2008-2012”

·         ”Innen utgangen av 2008 utreder muligheten for aktivitetstilbud for flere brukergrupper i forbindelse med at Staupshaugen verksted flytter deler av virksomheten til Staup”

·         ”Innen utgangen av 2011 bør godtgjøring på Omsorgslønn være knyttet til minstelønn for assistenter”

Rådmannen v/kommunalsjef Sende besvarte spørsmålene:

Pleie- og omsorgsplanen ble vedtatt av K-styret under sak 52/08 i møte 25.06.08 for perioden 2008 – 2025 flg:

1. Hovedprinsippene i forslag til pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune for perioden 2008-2025 der alt 1 er valgt for kapasitetsøkning-plasser, vedtas. Planen rulleres i 2012.

2. Kommunestyret tar stilling til lokalisering og valg av boform (institusjon eller omsorgsbolig type 3) ved hvert byggetrinn.

3. Behandlingen av forslag til fagplaner, eller andre tiltak er forankret i  vedtakets pkt 1, og som gir varige økonomiske forpliktelser for kommunen, skal behandles av formannskapet/kommunestyret.

I spørsmålene som reises fra SP (ref ovenstående), så henvises det til høringsforslaget til ny PO plan i Levanger, ikke den politisk vedtatte PO planen. 

I den politisk vedtatte PO planen, så ble følgende lagt til grunn: 

Kapasitet:

2008

·         Byggekomitee for utredning av 1. byggetrinn nedsettes i løpet av 2008.

2009

·         den demografisk utviklingen fører til behov for å øke bemanningen ved  hjemmetjenesten med 3-4 årsverk årlig i planperioden 2008 - 2025, i snitt. Økes første gang fra 2009. 

·         det utredes og reserveres tomteområder til bygging av bofellesskap-/kollektiv for personer med svært omfattende tjenestebehov. Ledig tomt i Marknadsveien kan benyttes til dette formålet. Avklares i løpet av 2009.

·         10 omsorgsbolig type 2 omgjøres til type 3 v/LBAS før 2010.

2010

det legges fram sak om utbyggingen av 1. byggetrinn for politisk behandling i forbindelse med økonomiplan 2010-2013.
det utarbeides en egen opptrappingsplan for økt bemanning i pleie og omsorg som legges fram for politisk behandling i forbindelse med økonomiplan 2011-2014.
2013

·         20 nye plasser (8x2+4) bygges for demente/mental svikt, senest innen år 2013. 4 av de nye plassene i 1. byggetrinn bygges og organiseres for brukere med helt spesielle behov.

·         det bygges/etableres nytt dag/aktivitetssenter for mennesker med demens og mental svikt. (Staupområdet vurderes som et spesielt godt egnet område).

·         det nye dag/aktivitetssentret kombineres med nye plasser for avlastning/korttidsopphold/langtidsopphold for mennesker med demens og mental svikt. Det nye dagsentret spesielt tilrettelagt for demente tas i bruk senest innen 2013.

Spørsmål fra SP:

Hva er status i prosjektarbeidet og hvem sitter i prosjektgruppa?
Svar:

Prosjektgruppen vil arbeidet ut fra et mandat omkring følgende tema:

1).

- evaluering av PO-tjenestene etter organisering med 3 distrikt (evaluering av ny organisatorisk struktur, i forhold til hensiktsmessig lederspenn, medarbeiderutvikling, tjenesteutvikling, ressursstyring ressurseffektivitet, og brukertilfredshet). Det legges opp til en avgrenset evaluering.

2).

- utrede og fremme forslag om reservasjon av tomteområder til bygging av bofellesskap-/kollektiv for personer med svært omfattende tjenestebehov.

3).

- utrede grunnlaget for rådmannens forslag til politisk behandling og vedtak i sak om utbyggingen av 1. byggetrinn PO planen. (20 nye plasser – 8x2+4 og dag-/aktivitetssenter for mennesker med demens og mental svikt. Dette i forbindelse med økonomiplan 2010-2013.

(Gi anbefaling om sykehjem vs omsorgsboliger for 1. byggetrinn, og lokalisering-/stedsvalg).

4).

- i forbindelse med OU 2009 komme med forslag til konkrete besparelser som følge av å gjennomføre en strukturrasjonalisering i PO opp mot reduksjon av antall lokaliteter, foreta en vurdering av fordelingen mellom omsorgsboliger vs. sykehjem i forhold til hva som er økonomisk hensiktsmessig og mest ressurseffektivt vurdert opp mot tjenestebehov nå og videre. Videre fremme forslag om besparelser gjennom en analyse om endringer i kjøkkenstrukturen i kommunen.

Prosjektgruppen er nedsatt av rådmannen.

Prosjektgruppen kan også gjøre bruk av ekstern bistand-/konsulentutredninger viss ønskelig (kjøp av tjenester). 

Kommunalsjef Øystein Sende er prosjektansvarlig.

Elin Aune er spurt om å være prosjektleder for arbeidet.

Oppstart den 020409.

Andre deltakere i prosjektgruppen er:

Utviklingskoordinator Øystein Lunnan rådmannens stab, enhetsleder Håkon Lorås Bygg og eiendom (arealer bofellesskap ressurskrevende brukere og 1. byggetrinn PO),  enhetsleder Bodil Skotnes Nesset – Frol, enhetsleder Lars Kverkild Sentrum – Ytterøy, enhetsleder Elin Tuseth distrikt Sør, enhetsleder Kjell Hugo Dybwik Staupshaugen verksted, avdelingsleder Rolf Inge Elvbakken Nesset – Frol, en repr fra Fagforbundet, en repr. fra NSF, og en brukerrepr. (forslag om en repr fra Demensforeningen da utbyggingssaken om 1. byggetrinn er prosjektets største og viktigste oppgave).

Spørsmål:

·         Innen utgangen av oktober-2008 utarbeide opptrappingsplan for økt bemanning i pleie og omsorg for perioden 2008-2012”

Svar:

Det ble vedtatt at det utarbeides en egen opptrappingsplan for økt bemanning i pleie og omsorg som legges fram for politisk behandling i forbindelse med økonomiplan 2011-2014.

Arbeidet vil skje i 2010.

Spørsmål:

·         ”Innen utgangen av 2008 utreder muligheten for aktivitetstilbud for flere brukergrupper i forbindelse med at Staupshaugen verksted flytter deler av virksomheten til Staup”

Svar:

Det ble vedtatt at Staupshaugen Verksted utreder mulighetene for aktivitetstilbud til flere brukergrupper (trafikkskadde, demente i tidlig stadium, mennesker med mental svikt). Dette innen 2009.

Spørsmål:

·         ”Innen utgangen av 2011 bør godtgjøring på Omsorgslønn være knyttet til minstelønn for assistenter”

Svar:

Kommunestyret vedtok under sak 95/08 i møtet 10.12.08 i tilknytning til behandlingen av kommunebudsjettet for året 2009 å ikke indeksregulere gjeldende sats for omsorgslønn – som i dag er på kr. 67,- pr time. Dette ut fra kommunaløkonomiske årsaker.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering med den merknad at referatsak nr. 1/09 følges opp fra administrasjonen med et svar til LBAS hvor begrunnelse ligger i kommunestyrets vedtak, sak 95/08. Driftskomiteen følger saken videre og vil bli forelagt en statusrapport i august/september -09.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering med den merknad at referatsak nr. 1/09 følges opp fra administrasjonen med et svar til LBAS hvor begrunnelse ligger i kommunestyrets vedtak, sak 95/08. Driftskomiteen følger saken videre og vil bli forelagt en statusrapport i august/september -09    Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Vegard Austmo og Anne Hagen Fevang velges til å underskrive protokollen.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vegard Austmo og Anne Hagen Fevang velges til å underskrive protokollen    Til toppen av siden

 

 

 

PS 8/09 Klima- og energiplan - Levanger Kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Kristin Aas (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende tilleggsforslag:

 • Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før budsjettbehandling i kommunestyret.
 • Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for Driftkomiteen for behandling.

Lars Waade (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Kap. 9.3. Hovedmål og 10.5. Redusert energibruk og klimautslipp i Levanger kommune:

- Innen 2020 er målsettingen å redusere utslippene og energibruken knyttet til kommunal aktivitet med 50 prosent.

Kap. 9.3 og 10.6. hhv Hovedmål og Klimadugnaden:

- Planen tar sikte på å redusere de samlede klimagassutslippene i kommunen med minst 30 prosent innen 2020.

Kap 9.6. Operative mål, energibruk:

- Kommunen skal tilby og aktivt arbeide for å fremme miljøfyrtårnsertifisering.

- Det gjennomføres enøkanalyser for all kommunal bygningsmasse. Analysene brukes som grunnlag for enøktiltak.

Kap. 10.5. Redusert energibruk og klimautslepp i Levanger kommune:

- Kommunen innfører ”grønn innkjøpspolitikk”. Ved anbudsinnbydelser ved kommuale utbygginger skal det vurderes å kreve at det føres klimaregnskap eller beregninger av miljøkostnader ved de enkelte alternativene.

Kap. 10.7. Organisering og arbeidsform:

- Tiltak i klima- og energiplanen må knyttes til tydelige frister for gjennomføring, tydelig ansvarsplassering og forankring i økonomiplan og årsbudsjetter.

Avstemning:

Waades endringsforslag Kap. 9.3. Hovedmål og 10.5. Redusert energibruk og klimautslipp i Levanger kommune avvist med 9 mot 2 stemmer.

Waades endringsforslag Kap. 9.3 og 10.6. hhv Hovedmål og Klimadugnaden avvist med 9 mot 2 stemmer.

Waades endringsforslag Kap 9.6. Operative mål, energibruk avvist med 9 mot 2 stemmer.

Waades endringsforslag Kap. 10.5. Redusert energibruk og klimautslepp i Levanger kommune: avvist med 10 mot 1 stemme.

Waades endringsforslag Kap. 10.7. Organisering og arbeidsform avvist med 9 mot 2 stemmer.

Waades forslag ble deretter avstemt i sin helhet. Forslaget ble da avvist med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling, med Aas sitt tilleggsforslag, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 vedtas som Klima og energiplan for Levanger Kommune. Det startes et samarbeid med lokale aktører for å utarbeide og drive konkrete tiltak under punktet Klimadugnaden.
 2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de aktuelle kommunedelplaner.
 3. Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før budsjettbehandling i kommunestyret.
 4. Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for Driftkomiteen for behandling.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 9/09 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger 2008

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Framtidige kvalitetsmeldinger legges også fram for driftskomiteen til drøfting. Etter denne behandlingen går meldingene til kommunestyret som en orienteringssak.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstiling, med Krogstads tilleggsforslag, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Kommunestyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning og legger den til grunn i videre planarbeid.

2.        Framtidige kvalitetsmeldinger legges også fram for driftskomiteen til drøfting. Etter denne behandlingen går meldingene til kommunestyret som en orienteringssak.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/09 Interkommunalt samarbeid om prosjekt for bedre økonomisk rådgivning-/gjeldsrådgivning mellom kommunene Inderøy, Verran, Verdal, Levanger og Steinkjer

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Driftskomiteen i Levanger gir sin tilslutning til den foreslåtte prosjektsøknaden om å søke om statlige prosjektmidler for interkommunalt samarbeid for bedre økonomisk rådgivning-/gjeldsrådgivning mellom kommunene Inderøy, Verran, Verdal og Levanger og Steinkjer.
 2. Evalueringsrapporter fra prosjektet legges fram for Driftskomiteen til orientering.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/09 Søknader til Fylkesmannen om prosjektmidler for 2009 - rustiltak

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.03.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Driftskomiteen i Levanger gir sin tilslutning til de prosjektsøknader som er avsendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for året 2009 vedrørende prosjekter som er knyttet til Helsestasjon rus (underlagt ISK), Humla, Dagsverket, og Kunsten å bo.
 2. Driftskomiteen ber rådmannen om å bli orientert om Fylkesmannens avgjørelse og det videre arbeidet med de prosjektene som er organisert og underlagt Levanger kommune sitt ansvarsområde.
 3. Driftskomiteen tar til orientering informasjonen om det pågående arbeidet med revidering av Ruspolitisk handlingsplan som fagplan/temaplan (inkl. revideringen av tiltakskjeden for kommunens rustiltak).      Til toppen av siden
Publisert: 27.02.2009 10:35 Sist endret: 23.12.2009 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051