Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.02.10 - sak 6/10 - Status – prosjekt endret driftsform for 2 legekontorer

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2010/1022
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 17.02.10 6/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
1).
Driftskomiteen tar informasjonen fra rådmannen til orientering.

2).
Driftskomiteen ber rådmannen underrette berørte fastleger ved Levanger legesenter og Meierigården legesenter om at denne saken er behandlet av Driftskomiteen.
 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

  1. Brev pr mail av 24.01.10 fra fastlege Anita Eidissen til kommunestyrets medlemmer
  2. Brev pr mail av 02.02.10 fra fastlege Anita Eidissen til driftskomiteens medlemmer


Vedlegg:
Mail av 07.01.10 fra Helseforetaket til bla fastlegene i Levanger PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sentral avtale mellom KS og legeforeningen, ASA 4310 PDF

Saksopplysninger:
Det vises til rådmannens redegjørelse for Driftskomiteen under PS 27/09, i møte den 07.10.09, om prosjekt endret driftsform for Meiergården Legesenter og Levanger Legesenter. Den vises til denne saken vedrørende orientering om tidligere inngåtte avtaler mellom Levanger kommune og berørte fastleger, og nedsatt felles prosjekt for gjennomføringen av selve driftsendringen.

Fastlege Anita Eidissen avsendte kommunestyrets medlemmer pr mail den 24.01.10 spørsmål om en i anledning den forestående Samhandlingsreformen heller burde vente med endringen av driftsform til en ser hva den nye reformen vil innebære konkret.
Fastlege Anita Eidissen sendte videre den 02.02.10 en mail over samme tema til Driftskomiteens medlemmer.

Ovenstående mailer var uten kopi til rådmannen, og ble gjort kjent for rådmannen av ordføreren.

Rådmannen ved kommunalsjef helse informerte i anledning saken også Formannskapet i møtet den 03.02.10.

I Levanger så er følgende legekontorer operative:

1). Private: Åsen, Skogn, Kirkegata og dr. Myrstad (som driver singelpraksis).

2). Kommunale (hybrider): Levanger legesenter og Meierigården legesenter.                         

Hybrid, eller kommunalt legekontor:
Med hybrid eller et kommunalt legekontor, så stiller kommunen lokaler, hjelpepersonell, medisinsk teknisk utstyr, data, regnskaps og betalingssystemer, og medisinsk forbruksmateriell til rådighet for fastlegen.

I rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310), så er følgende avklart:

2
I sin kurative virksomhet er legen selvstendig næringsdrivende. Avtalen er ikke til hinder for at leger kan organisere sin virksomhet i ulike selskapsformer.
Dette er kommunen uvedkommende, og får således ingen betydning for legens rettigheter og plikter i forhold til kommunen og innbyggerne etter lover, forskrifter og avtaler.

8.2
Kurativt arbeid etter denne avtalen er selvstendig næringsvirksomhet.

Dersom legen mottar ytelser fra kommunen i form av hjelpepersonell, lokaler, utstyr, forbruksvarer osv skal legen refundere kommunens utlegg i sin helhet, med mindre kommunen og legen av rekrutteringshensyn o.a. skriftlig avtaler redusert innbetaling for en tidfestet periode.

Dersom det ikke er fastsatt tidsbegrensning, kan den økonomiske avtalen likevel sies opp av kommunen eller legen når avtalen har hatt en varighet på minst 4 år, deretter er det minst 1 års oppsigelsestid.

Dersom en slik oppsigelse innebærer oppsigelse av leie av lokaler, medfører dette en rett og plikt for legen til å flytte. Krav til varighet og oppsigelsestid (på totalt 5 år) gjelder tilsvarende etter revisjon når partene ikke har avtalt annet.

Dagens situasjon:
Ved siste gjennomgang og beregning fra økonomienheten ISK (2007), så viste tallene at Levanger kommune til sammen subsidierte de 2 legekontorene med ca. kr. 800.000,- pr år.

Dette har kommunen etter den sentrale rammeavtalen / avtaleverket ingen rett til eller mulighet for å kunne gjøre år etter år, dette kan kun pågå i en tidsfestet periode og da knyttes til en konkret rekrutteringssituasjon.

Levanger kommune har fra tidligere av ingen slike tidsbegrensede avtaler om subsidiering, eller støttetiltak. Rekrutteringssituasjonen ved utlysning av fastlegehjemler har så langt heller ikke gjort dette nødvendig som et særskilt tiltak.  

Det er åpenbart at et slikt støttenivå gir en forskjellsbehandling mellom fastlegene i Levanger, avhengig av om de driver sin virksomhet i et kommunalt legekontor eller et privat legekontor, og dette er en forskjellebehandling som kommunen etter rammeavtalen ikke fritt kan fortsette med. 

Inngåtte avtaler:
Det er avtalt gjennom forhandlinger og gjennom inngåtte avtaler med hver enkelt fastlege ved Meiergården legesenter og Levanger legesenter at kommunen og fastlegene skal endre driftsform innen den 01.01.2011. Avtalene ble inngått i 2007.

Levanger kommune har utarbeidet et prosjekt om endret driftsform, og gjennomfører dette prosjekt med alle de legene som endringene omfatter, hvor kommunen stiller prosjektleder og prosjektansvarlig til rådighet for å legge forholdene til rette for selve gjennomføringen. Prosjektplanen som sak er behandlet i Driftskomiteen i Levanger tidligere, den 07.10.09, PS 27/09.

Samarbeid:
Kommunen kan ikke legge seg opp i hvem av legene som kan eller skal, eller bør samarbeide med hverandre, eller om legen bør utøve sin virksomhet alene.

Som del av fastlegeavtalen, så kan kommunen kreve at legen arbeider 7.5 t/pr uke med offentlige legeoppgaver, som feks. tilsynslege på sykehjem osv.

Samhandlingsreformen:
Når det gjelder samhandlingsreformen, så er det sendt over en Stortingsmelding fra regjeringen til Stortinget om denne reformen. Ut fra synspunkter omtalt i media fra sentrale og toneangivende politiske miljøer og personer, så vil regjeringens forslag i Stortingsmeldingen mest sannsynlig bli vesentlig endret på flere punkter. Stortinget skal behandle saken tidlig vår 2010. 

Det ligger i denne Stortingsmeldingen ingen forslag til endringer om at fastlegene i fremtiden skal arbeide i kommunale drevne legekontorer, eller at fastlegene har krav på ytelser organisert fra kommunens side i form av hjelpepersonell, lokaler, utstyr, forbruksvarer for sin private legepraksis.

Det ligger derimot inne et forslag i meldingen om at kommunene kan få benytte mer av fastlegens tid til å utføre kommunale oppgaver, og det ligger også inne et forslag om å redusere listestørrelsen til fastlegene - og at en skal erstatte denne reduksjonen med å opprette flere fastlegehjemler.

Vurdering:
Utsettelse:
Å vedta å utsette gjennomføringen av endret driftsform for Levanger legesenter og Meierigården legesenter, vil ha som konsekvens at de inngåtte avtalene vil være uten verdi som hjemmel for selve endringen og dato for endringen. De inngåtte avtalene er tydelige på selve endringen og på dato.

Å vedta å utsette gjennomføringen vil være det samme som å begynne på nytt, og vil kreve nye avtaler og nye tidspunkt. Det vil alltid finnes grunner å anføre for å utsette eller å skyve på enhver endring, hvor og når den måtte være planlagt eller avtalt å skulle skje. 

Samhandlingsreformen angår hele samfunnet, ja – helseforetak, kommuner og innbyggere, også de private legekontorene.

Det er ikke bare i Levanger vi har private legekontorer, det finnes både i Stjørdal og Steinkjer. Verdal kommune sa den 30.12.2009 opp alle hybridene for å endre driftsform til private legekontorer. Verdal kommune har samme problemstilling opp mot det sentrale regelverket som Levanger kommune, hvor en ikke har anledning til å drive med et slikt støttenivå som i vår sak.

Administrasjonen i Levanger vil gjennomføre endringen slik den er avtalt med de berørte fastlegene, og dette til den tiden som er avtalt, og kommunen avgjør som sagt ikke hvilke leger som kan eller bør samarbeide med hvem. Det er legen som avgjør sin samarbeidsform, ingen andre.

Det betyr at vi både kan få flere og eventuelt færre legekontorer i Levanger gjennom endringen. Hvordan legene organiserer sitt samarbeid avgjør antallet legekontorer. Dette har derimot ingen betydning for antallet legehjemler i kommunen.
Det berøres ikke av selve endringen. 

Det sentrale avtalerverket avgjør derimot at kommunen ikke kan subsidiere fastleger, kun rent tidsbegrenset – og dette av rekrutteringsmessige hensyn. Samhandlingsreformen har pr i dag ikke elementer som rokker ved dette faktum. 

Det må skje en endring i Levanger, og den endringen har Levanger kommune avtalt med legene å gjennomføre til en bestemt dato.

Den endringen ønsker rådmannen å gjennomføre, og det slik den er avtalt.

Når det gjelder fastlege Anita Eidissen sin avsendte mail til kommunestyrets medlemmer den 24.01.10, så vises det i denne til at ingen fra kommunens prosjektledelse deltok i fastlegenes møte med Helseforetaket.

Dette er riktig. Kommunens administrasjon eller prosjektledelse, var ikke invitert til møtet, og kommunalsjef helse viser til vedlagt mail overlevert på forespørsel fra Helseforetakets administrasjon i anledning saken.

Administrasjonen i Levanger, eller prosjektets ledelse, går ikke på møter en ikke vet om, eller ikke er invitert til å delta på.

Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 17.02.2010 18:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051