Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.02.10 - sak 5/10 - BPA – rekrutteringsproblemer

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2010/1021
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 17.02.10 5/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Driftskomiteen tar saken til orientering.
 
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Sosialtjenestelovens § 4.2A, samt kommunehelsetjenesteloven.

Vedlegg:
Ingen

Saksopplysninger:
Etter Sosialtjenesteloven § 4.2A, så er kommunen forpliktet ved søknad og vurdere om søkeren på ut fra behov for praktisk bistand, kan få denne tjenesten organisert og tilstått som BPA – (Brukerstyrt Personlig Assistanse). Kommunen kan sette noen vilkår for å innvilge en slik søknad, og ett sentralt vilkår er at brukeren selv kan fungere som arbeidsleder for personalet, deriblant sørge for å leie inn egne vikarer ved fravær hos personalet.

Brukeren har også en sentral rolle ved utvelgelsen av personell til sin egen BPA ordning. Kommunen har ansvaret for å organisere selve tjenesten, og sørge for at den ansatte får de rettigheter og plikter som knyttes til et arbeidsforhold. Herunder ansettelse i kommunen og lønn som følger av de sentrale lover, regler, og avtaler.

Ved opphør av BPA-ordningen, så har kommunen ansvaret for den som er ansatt ved den ordningen som er opphørt, får annet passende arbeid. Når selve tilsettingen ikke sjelden bygger på brukerens personlige skjønn, og ofte ikke et rent faglig grunnlag, så vil kommunen komme i en utfordrende situasjon med å skaffe alternativt arbeid for de som er ufaglærte, og som er rekruttert inn på et mer personlig grunnlag.  

I Levanger kommune så er det pr dato 17 BPA ordninger. Distrikt Nesset-Frol har 11 av disse. DS har 6, og DSY har p.t. ingen.

For noen av BPA-ordningene som er etablert, så har kommunen betydelige og vedvarende rekrutteringsproblemer. Dette fører til frustrasjon og slitasje hos brukeren, og stort tidsforbruk hos ledere i kommunen som er ansvarlig for at brukeren sikres de tjenestene han har krav på.
I noen tilfeller så fungerer heller ikke BPA ordningen så godt som ønskelig, da brukeren i noe mindre grad klarer å ivareta oppgaven fullt ut som arbeidsleder, herunder å skaffe egne vikarer.

Levanger kommune ved kommunalsjef helse, enhetsledere ved PO enhetene, og noen av avdelingslederne ved PO, ba om et møte med Steinkjer kommune for å bli informert om hvordan Steinkjer kommune både organiserte sin BPA ordninger, og kvalitetssikret brukerne med tanke på å kunne fungere som arbeidsleder. Levanger kommune ble i møtet med Steinkjer kommune informert om at brukeren i Steinkjer som ble avklart for å få BPA-ordning selv kunne velge om han ønsket seg en kommunal organisert BPA ordning, eller en ordning organisert og drevet av Uloba (privat), men begge typer finansiert av kommunen.

Møtet avklarte også at Steinkjer kommune er en del tydeligere i kravene til brukerens evne til å ivareta arbeidslederoppgavene for sin egen BPA ordning enn hva som over tid har vært den rådende oppfatning i Levanger, når det gjelder hva som kan kreves av søkeren.

Levanger kommune vil med bakgrunn i egne erfaringer, og erfaringene fra Steinkjer kommune, justere noe på sine faglige vurderingskriterier, slik at en nærmer seg Steinkjer kommune sine krav på området.

Rekrutteringsproblemer for noen av Levanger kommune sine BPA-ordninger (ca. 3-4 av 17) har pågått en stund, uten at en har klart å få stabilitet rundt bemanningen.  Dette har tvunget fram kortsiktige og noe dyrere løsninger enn ønskelig, svake løsninger som avløses av nye nødløsninger.  

Ikke sjelden så skal det ytes tjenester gjennom hele døgnet, og ordningen er slik at basen for tjenesteytingen er lagt til tjenestemottakers hjem. I tildelingen av BPA-tjenester, så er det lagt vekt på at tjenestemottaker skal ha en meningsfull hverdag, hvor alle hjelpebehov er forsvarlig oppfylt, slik at kommunen har ansvar for en helhetlig tjeneste som bygger på tjenestemottakers tildelte tjenester gjennom enkeltvedtak.

Ut fra de rådende rekrutteringsutfordringene for noen av kommunens BPA-ordninger, så planlegges det på rent forsøksvis å legge ut de ordningene en sliter mest med (3-4), på oppdrag, slik at disse kan organiseres på den alternative måten som Steinkjer kommune benytter, uten at det i dette ligger noen automatisk rett for brukeren til å velge denne måten å organisere og motta tjenestene på (dvs. kommunalt eller privat organisert ordning).

En planlegger som en forsøksordning for inntil 4 BPA-ordninger i Levanger kommune, å inngå avtaler om tjenesteyting, etter forutgående åpen konkurranse mellom aktuelle tjenesteytere. Dette i tidsrommet tidsrommet 01.04.2010  –  31.03.2013, med rett til forlengelse i ett år.

Forutsetningen er at avtalen skal kunne sies opp uten krav til begrunnelse av begge parter med 6 mnd skriftlig varsel. Forutsetningen for å inngå avtaler, er at prisen på tjenestene er konkurransedyktig/akseptabel for kommunen. I andre kommuner så har ofte Uloba blitt valgt i slike vurderinger, dette ut fra både faglighet og vilkår.

Addeco har også signalisert interesse for og bli vurdert. En formell åpen konkurranse vil avklare om det foreligger noen interesse fra disse (event andre), og om interessen fra kommunens side er gjensidig ut fra hva som tilbys og på hvilke vilkår.   

Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 17.02.2010 18:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051