Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.06.10 - sak 18/10 - Alternativ opplæring på ungdomstrinnet

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2009/8701
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 16.06.10 18/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det etableres et fagnettverk for ansatte i skole som har ansvar for undervisningen av elever som har behov for spesiell tilpasning av deler av sin undervisning på alternative arenaer.

Nettverket kan være organisert som et kommunalt nettverk eller en videreføring og videreutvikling av sos.ped.nettverket etablert som et samarbeid mellom HiNT, Levanger og Verdal kommuner samt de videregående skolene i Levanger og Verdal.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Alternativ opplæring på ungdomstrinnet. En utredning utarbeidet av Geir Mediås på oppdrag fra kommunalsjefen PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Driftskomiteen gjorde vedtak i sak 39/09 ”Organisering av opplæring på alternative arenaer sett i sammenheng med satsing på læringsmiljø i Levanger kommune” om å bygge opp en ”forsterka” enhet ved en av de eksisterende ungdomsskolene i kommunen, hvor elever fra hele kommunen kan få deler av sitt opplæringstilbud slik det skisseres i utredningen ”Alternativ opplæring på ungdomstrinnet”.

I kontrollutvalgets sak 3/10 ”Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller for 2. halvår 2009” behandlet i møte 2.2.10 er revisors vurdering følgende til driftskomiteens behandling av sak 39/09: Et organ bør generelt sett sende ikke-utredede tiltak det er politisk ønske om tilbake til administrasjonen for utredning. Organet vil da få (del)saken til ny behandling.

I selve rapporten som er vedlegg til sak 3/10 i kontrollutvalget står følgende vurdering fra revisor av driftskomiteens behandling av sak 39/09:
Det ble i møte fremmet et nytt forslag som avviker vesentlig fra rådmannens innstilling. Revisjonen kan ikke av saksdokumentene se hvilke økonomiske konsekvenser vedtaket har og om de gitte bevilger gir rom for en "forsterka" enhet. Driftskomiteen er gitt visse fullmakter, men det er en forutsetting at det finnes økonomisk dekning for vedtakene. Det som i tillegg gjør denne saken noe komplisert, er at kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2006 tok bort "a-skolen" (spesialskole for elever med lærevansker) fordi det ikke var elever. Fra da av har administrasjonen betraktet "a-skolen" som nedlagt. Noe eget formelt vedtak finnes ikke på nedleggelsen og i tillegg er "a-skolen" ingen skole i opplæringslovens forstand. Dette er etter revisjonens vurdering en prinsipiell sak som bør videre til kommunestyret for endelig behandling. Forholdet er drøftet med administrasjonen, som er enig i revisjonens vurdering. Saken vil bli fremmet for kommunestyret med det første.

Driftskomiteen fikk revisors vurdering til orientering i møte 17.2.10. Rådmannen redegjorde for alternative måter å behandle saken på, nemlig at den kunne utredes videre av administrasjonen og legges fram for driftskomiteen på nytt eller at den kunne gå direkte videre til formannskap og kommunestyre. Komiteen ba da om at administrasjonen skulle komme tilbake med saken etter ytterligere utredning. Revisor er orientert om dette.

Den elevgruppen det er snakk om er elever med meget lav motivasjon for skole og særlige behov for å styrke sosiale ferdigheter, det vil si elever med sterkt utfordrende atferd men også ”usynlige” elever. Det er anslått at dette gjelder 1% av ungdomsskoleelevene, dvs. mellom 6 og 10 elever i Levanger kommune.
Etter opplæringslovens § 8-1 har alle elever rett til å gå på sin nærskole. I særlige tilfeller kan man dispensere fra dette prinsippet. En bør imidlertid søke å unngå slike tiltak.

Opplæringslovens § 8-2 sier at elevene i opplæringen skal deles i klasser eller basisgrupper som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet. For deler av opplæringen kan elevene deles i andre grupper etter behov. Til vanlig skal organiseringen ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet.

Dette tilsier at man skal søke å gi så stor del av undervisningen som mulig i elevens opprinnelige klasse. Paragrafen åpner imidlertid for at deler av opplæringa kan gis i andre grupper. Alle andre tiltak bør være prøvd først før eleven gis et tilbud i liten gruppe. I størst mulig grad skal man søke å sikre tilhørighet i opprinnelig klasse også mens eleven mottar undervisning i liten gruppe. Uketimetallet i liten gruppe bør derfor begrenses mest mulig. Det må gå tydelig fram av enkeltvedtak om spesialundervisning hvordan kompetansemålene skal nås ved hjelp av den alternative arenaen. Reelle hensyn kan legges til grunn for valg av alternativ arena, nemlig at tiltaket gir effekt. Målet bør være at eleven gradvis føres tilbake til sin opprinnelige klasse.
Det foreligger 3 alternativ til styrking av kvaliteten på arbeidet med å gi elever som har behov for å få deler av sin undervisning på alternative arenaer:

  1. Det etableres et nettverk for ansatte i skolene som har ansvar for undervisning av elever som får deler av sin undervisning på alternative arenaer. Dette kan skje i samarbeid med Verdal kommune, de videregående skolene og HiNT. Nettverkskoordinator for Levanger kommune kan gis en godtgjørelse på 10.000 kr. Dette kan løses innenfor gjeldende budsjettramme.
  2. Det etableres et basisteam bestående av 3 fagpersoner som har spesiell kompetanse i å tilrettelegge undervisning for elever i målgruppen og i tillegg har kompetanse i samarbeid med heimen om denne type elever. (Sosialpedagoger, barnevernspedagoger med mer) Teamet vil ha som oppgave å veilede ansatte ute i skolene som har ansvar for undervisning av denne typen elever, men kan også bistå i direkte arbeid med enkeltelever og deres heim i samarbeid med kontaktlærer/faglærer dersom det er påkrevd. Barnevernet har hjelpetiltak i hjemmet som er innrettet på dette området. Basisteamet vil ha lavere terskel for å gå inn og bistå. Teamet kan være organisert i Barn og familieenheten/ressurssenter oppvekst. Et alternativ er at teamet legges til en av ungdomsskolene. Et tredje alternativ er at de ansatte fordeles på de tre største ungdomsskolene men jobber i team og har ansvar for alle ungdomsskolene. Et slikt basisteam koster 1,8 mill kr. Dette fordrer bevilgning av ekstra ressurser til skole.
  3. Det etableres en ”forsterket” enhet i tråd med utredningen ved en av ungdomsskolene i kommunen hvor ca 1% av elevene i ungdomsskolen, dvs ca 6 – 10 elever, får deler av sin undervisning. Det er skissert et behov for ca 200 m2 eget areal til denne ”forsterkede” enheten. Enheten skal inneholde følgende rom: Egen inngang – evt egen bygning - tilknytta garderobe med toaletter, dusjmuligheter og låsbare skap for inntil 10 elever (skosone – skapsone- tre enkle toalett (gutt-jente-hc), et baserom ca 40m2, to grupperom med plass til ca 5 elever, adskilt med delvis glassvegg, myldreareal med kjøkkenkrok, et lagerrom – ca 20m2 .


Det forutsettes at elevene kan benytte skolens spesialrom som kjøkken, musikkrom, gymsal, kunst og handverk og realfagslab’er for enkelte aktiviteter. Det forutsettes videre at man gjør nytte av de eksisterende alternative arenaene ute på gårder og andre bedrifter samt gjennomfører kulturfaglige aktiviteter og friluftsaktiviteter enkelte dager. Den forsterkede enheten bemannes med et basisteam på 3 personer. Dette alternativet krever en investering på i overkant av 3 mill kr, noe som gir en årlig kapitalkostnad på ca 300.000 kr og i tillegg kommer bemanningen på 3 personer som medfører en driftskostnad på 1,8 mill kr. Ettersom den ”forsterkede” enheten er planlagt som et supplement til eksisterende alternative arenaer krever dette en bevilgning på 2,1 mill kr som ekstra ressurs til skole.

Vurdering:
Rådmannen er skeptisk til å etablere en ”forsterket” enhet ved en av ungdomsskolene. Dette kan fort framstå som en ny A-skole og kan fremme bevisste og ubevisste selekterende krefter og bidra til en utvikling hvor skolene sender fra seg et økende antall elever som er mer krevende enn gjennomsnittet. §§ 8-1 og 8-2 i opplæringsloven taler for å gi et tilbud med utgangspunkt i elevens nærskole og at ansvaret for tilbudet på alternative arenaer tilligger rektor ved elevens nærskole.

Rådmannen vil ikke anbefale etablering av en ”forsterket” enhet av økonomiske årsaker. Tiltaket er et dyrt beredskapstiltak rettet mot en meget liten gruppe elever. Det er ikke forutsatt at man skal ta bort det tilbudet som i dag gis på andre alternative arenaer. Dette skal være et supplement til dagens alternative arenaer. Alene vil ikke en ”forsterket” enhet gi det nødvendige mangfold av muligheter/tiltak som dagens alternative arenaer gir.

Rådmannen tilrår at man i denne omgang velger alternativ 1 for å øke kvaliteten på arbeidet. Det betyr at det etableres et nettverk for ansatte som har ansvar for elever med opplæring på alternative arenaer. Et nettverk kan finansieres innenfor dagens budsjettramme.

Dersom kommunens rammer blir vesentlig styrket, vil rådmannen tilrå gradvis etablering av et basisteam som kan gi veiledning til ansatte som har ansvar for denne typen elever. Dette teamet vil komme som et supplement til PPTs veiledningskompetanse.

Dersom driftskomiteen i behandling av denne saken vedtar å etablere et basisteam (alternativ 2) eller en ”forsterket” enhet (alternativ 3) må saken gå videre for behandling i formannskapet og kommunestyret da disse alternativene ikke kan finansieres innenfor dagens budsjettramme.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 22.09.2010 08:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051