Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.06.10 - sak 17/10 - Høring vedrørende nytt finansieringssystem for ikke kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2010/4967
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 16.06.10 17/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saksframlegget med vurderinger og kommentarer til Kunnskapsdepartementets høringsnotat vedtas som kommunens høringsuttalelse og oversendes Kunnskapsdepartementet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunene er høringsinstans i denne saken.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Forslaget omfatter:
Ny forskrift om likverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd
Ny § 14a i barnehageloven om krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager
Ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Bakgrunn for forslag til høring er at regjeringen fra 2011 vil innlemmede øremerkede statstilskuddet til barnehagene i rammetilskuddet til kommunene.
 
I dag finansieres barnehagesektoren i hovedsak gjennom tre kilder: Foreldrebetaling, statstilskudd og kommunalt tilskudd. Av dette utgjør foreldrebetalingen ca. 20%, statstilskuddet 60% og kommunalt tilskudd omlag 20% av finansieringen.
I tillegg mottar barnehagene etableringstilskudd samt tilskudd til barn med særskilte behov.

Levanger har helt siden de første barnehagene ble etablert hatt et stort antall private barnehager. Pr. i dag går ca. 80% av barna i private barnehager.

Kunnskapsdepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen 31. juli 2010.

Vurdering:
Rådmannen velger å gi følgende kommentarer/merknader til forslaget til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd:

§ 2Definisjoner, punkt d)
Kommunen støtter KS sin høringsuttalelse hvor en ønsker at begrepene ”ordinær drift” og ”basistilbud” må defineres nærmere. En slik klarlegging vil forenkle utmålingen av tilskudd. Det som viktig at det blir en klar adgang for kommunene til å holde barnehager med særlig høye drifts- og kapitalkostnader utenfor beregningsgrunnlaget. Det kan bl.a. gjelde barnehager med midlertidig drift, barnehager til nyankomne flyktninger, barnehager med en stor andel barn med funksjonshemninger, barnehager i spredtbygde strøk som gir tilbud til et begrenset antall barn, samt friluftsbarnehager og andre ”nisjebarnehager”.
Ellers er det viktig at følgende må holdes utenfor beregningen av driftstilskuddet: Utgifter til lærlinger og alle kommunens myndighetsoppgaver - herunder opplæring, kompetanseoppbygging og oppfølgingstiltak som også personalet i de ikke-kommunale barnehagene nyter godt av.

§ 4. Kommunens ansvar
Tidligere var det kun noen få private barnehager som fikk tilskudd tilsvarende kommunale barnehager. Tilskuddsordningen er endret fra statlig side, og det har vært et sentralt mål å oppnå likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager. Dette har endret seg radikalt, og før innføring av rammetilskudd har pr. i dag nær alle private barnehager kostnadsdekning, dvs de mottar det samme i offentlige tilskudd som kommunale barnehager. Forslaget skal derfor være greit å oppfylle for Levangers del. Utfordringen ligger i utgiftene ved drift av kommunale barnehager. Denne må til enhver tid tilpasses rammen av tilskudd som gis til barnehagesektoren i kommunen.(sml. §5)

§ 5. Tilskudd til drift
Det vil kunne bli mye arbeid med fastsettelse av tilskuddssatser da disse sannsynligvis vil bli endret fra år til år.
Fastsettelse av egne satser for familiebarnehage har sammenheng at disse barnehagene i dag har hatt høyere offentlig finansiering enn øvrige barnehager.
En endring i tilskuddsordning som innebærer lavere offentlig tilskudd enn i dag kan føre til at eiere vurder å legge ned virksomheten. Dette kan gi en utfordring i forhold til barnehagedekningen.

§ 6. Tilskudd til kapital
Det er positivt at kommunen selv kan velge om en a.)vil fastsette en egen tilskuddssats for kapitalkostnader eller b) benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitalkostnader fastsatt av departementet.
I utgangspunktet vil det være fornuftig og å ta utgangspunkt i kommunalt fastsatte satser, men dersom det vil være gunstigere å velge nasjonale gjennomsnittssatser er det positivt at det her finnes en valgmulighet.

§ 7. Ekstra tilskudd til kapital
Pr. i dag er det store forskjeller på private barnehager m.h. t. kapitalkostnader.
Det må eventuelt lokalt avklares nærmere kriterier for hvordan dette skal håndteres.
Eventuelle søknader fra barnehageeiere må i så fall behandles politisk.
Det vil uansett være rammen for barnehagesektoren i kommunen som avgjør i hvilken grad en kan innvilge søknader om ekstra tilskudd.

§ 8. Barnehagens grunnlag for utmåling av tilskudd
Det kan være hensiktsmessig å rapportere antall barn, barnas alder, oppholdstid
to ganger. Vi ser ofte at det kan være store endringer i forbindelse med oppstart om høsten. En kan i forbindelse med utmåling av tilskudd med utgangspunkt i telledato 15.12 året før ta forbehold om endring i tilskudd som følge av større endringer i barnegruppen.

Endringer på andre tider av året forekommer, men i langt mindre grad, og vil uansett  bli ivaretatt i forslaget. Det nye systemet bør få en så klar og presis utforming at det i stor grad kan redusere dagens omfattende klagesaksbehandling av kommunenes tilmålte tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

§14a Krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke kommunale barnehager
Her støtter kommunen KS sin høringssuttalelse hvor en ønsker  at kommunen skal ha ansvaret for at det ikke blir utbetalt tilskudd i strid med reglene for offentlig støtte. Dette synes å være en mye bedre løsning enn å lovregulere uttak av verdier. Den generelle konkurransen mellom barnehagene vil uansett begrense muligheten for å ta ut urimelig store verdier fra barnehagedriften i årene fremover.

Det er viktig at det ikke legges opp til et komplisert kontrollregime i kommunen, som vil medføre behov for økt kapasitet og kompetanse. En slik regulering for denne delen av barnehagesektoren vil i så fall avvike fra situasjonen for andre sammenliknbare virksomheter – for eksempel ulike selvstendige bedrifter eid av kommuner og fylkeskommuner.

Forøvrig støttes forslaget §1,§3, §2,§9,§10,§11,§12,§13.

Konklusjon:
Kunnskapsdepartementets regnearkmodell har vært gjenstand for mye frustrasjon blant barnehageeiere og kommunen som arbeidsgiver, da modellen har vært vanskelig å forklare /å forstå.
I Levanger drives flertallet av barnehagene av private eiere. Det er derfor viktig at en lokalt blir enige med disse om avtaler som gir forutsigbarhet i drift og fortsatt kan bidra til å opprettholde et kvalitativt godt pedagogisk tilbud.
Det er viktig at kommunen får samme ramme for drift av barnehager med utgangspunkt i aktivitet/barnetall slik at kommunen gis mulighet å opprettholde dagens kvalitet på barnehagetilbudet. 

Det nye systemet bør få en så klar og presis utforming at det i stor grad kan redusere dagens omfattende klagesaksbehandling av kommunenes tilmålte tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 22.09.2010 08:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051