Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.06.11 - sak 13/11 - Forskrift om ordensreglement for Levangerskolen

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2011/2052 - /A20
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 15.06.11 13/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift om ordensreglement for Levangerskolen vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Utkast til Forskrift om ordensreglement for Levangerskolen pr 3. juni 2011 PDF - word (med korrektur)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Forslag til forskrift om ordensreglement for Levangerskolen – høring. Høringsbrev PDF
 2. Utkast til forskrift om ordensreglement for Levangerskolen. Vedlegg til høringsbrev PDF

  Høringsuttalelser fra:
 3. Samarbeidsutvalget ved Tuv skole, 28. mars PDF
 4. Utdanningsforbundet Levanger, 29. april PDF
 5. Skolemiljøutvalget ved Ytterøy skole, 3. mai PDF
 6. Samarbeidsutvalget ved Åsen skole, 3. mai PDF
 7. Ekne skole, 6. mai PDF
 8. Samarbeidsutvalget ved Nesheim skole, 8. mai PDF
 9. Samarbeidsutvalget ved Mule skole, 12. mai PDF
 10. Samarbeidsutvalget ved Nesset ungdomsskole, 12. mai PDF
 11. Samarbeidsutvalget ved Frol os, 16. mai PDF
 12. Samarbeidsutvalget ved Okkenhaug os, 20. mai PDF
 13. FAU ved Skogn bu, 25. mai PDF


Saksopplysninger:
Innledning
Skoleeier (kommunen) har plikt til å sørge for at det blir fastsatt et ordensreglement for den enkelte kommunale grunnskole som en forskrift, jfr. opplæringsloven § 2-9. Kommunen kan vedta en forskrift om ordensreglement som er felles for alle de kommunale skolene. En annen mulighet er at kommunen fastsetter noen fellesregler for alle skolene, og at den enkelte skole deretter gir utfyllende forskrifter om de øvrige delene av ordensreglementet.

Reglene skal bidra til trygge rammer i læringsmiljøet, og inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elevene og mellom lærerne og elevene, jfr. tidligere rundskriv Udir 07/2005.

Reglementet skal gi regler om rettighetene og pliktene til elevene så langt de ikke er fastsatte i lov eller på annen måte. Skolene skal sørge for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Det er derfor viktig at ordensreglementet gir klare regler for orden og ønsket oppførsel ved skolen. Reglementet skal videre inneholde regler om konsekvenser hvis fastsatte regler brytes og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles.

I Levanger kommune har vi til nå hatt reglement ute på den enkelte skole. En arbeidsgruppe har laget et utkast til felles forskrift.

Prinsipper som er lagt til grunn i utkastet til forskrift:

 1. Reglene er slik at de enkelt og lett kan både leses og formidles til ansatte, elever og foreldre.
 2. Fellesreglementet har de strengeste reglene der det er mulighet for lokal tilpasninger. Man er presis i forhold til hva som kan fravikes ved den enkelte skole.
 3. Det er en forklarende tekst, men det går tydelig fram hva som er regel og hva som er forklaring.
 4. De formelle krav som er å finne i tidligere rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (7/2005) er ivaretatt.


Høringsprosessen
Utkast til forskrift ble sendt på høring, jamfør forvaltningsloven § 37, til skolenes samarbeidsutvalg og til fagforeningene fra 21. mars 2011 med høringsfrist som opprinnelig ble satt til 2. mai. Etter innspill fra en skole ble høringsfristen utsatt til 18. mai. Alle skolene bortsett fra Halsan har avgitt uttalelse.

Det kom tidlig i høringsprosessen innspill som førte til to korrigeringer. Den ene endringen var å angi ordfører og ikke rektor som bemyndiget til å anmelde straffbare forhold til politiet på vegne av kommunen. Den andre endringen var å legge til § 4-10 om forbud mot bruk av mobiltelefon etc. i forskriftsteksten. Dette hadde falt ut i utsendt utkast, men framkom som punkt under utfyllende kommentarer til § 4-10. Skolene fikk informasjon om dette.

Høringsprosessen har ført til en rekke innspill. Disse ligger ved saken som uttrykte vedlegg. Innspillene er presentert og vurdert nedenfor.

Forslag til endringer i høringsrunden

1. Innledning
§1 Hjemmel. Ingen forslag til endringer i høringsprosessen. Innledningen endres slik at det går fram at det er driftskomiteen som skal vedta forskriften, ikke rådmannen.

§2 Formål. En skole foreslår å stryke siste setning.
Vurdering: Forslaget støttes ikke.

§3 Virkeområde. En skole og Utdanningsforbundet ønske å ta med skolefritidsordningen (SFO) inn under virkeområdet. Utdanningsforbundet spør hvordan man skal kunne følge opp at reglementet gjelder på skoleveien.
Vurdering: SFO tas inn som virkeområde. Skoleveien er angitt som virkeområde i rundskriv 2/2010 i fra Utdanningsdirektoratet. I rundskrivet vises det til  NOU 1995:18 side 227:
Mer tvilsomt er det i hvilken utstrekning ordensreglementet vil kunne fastsette bindende regler for elevenes atferd i fritiden. Utgangspunktet må her være at skolen bare kan gi regler med virkning utenfor skolen så langt det kan begrunnes direkte i skolegangen. Ordensreglementet vil således kunne ha bestemmelser om elevenes atferd på vei til og fra skolen, men ikke elevenes atferd i fritiden for øvrig.
Skolen vil følge opp dette gjennom holdningsskapende arbeid og direkte i forhold til ureglementære tilfeller skolen blir gjort kjent med. Det tas inn en setning som presiserer at rektor kan vedtak andre regler for punkt 6.5 om sykling på skolens område, punkt  6.8 om godteri ved spesielle anledninger og punkt 6.9 om særlige områder for snøballkasting.

2. Regler for orden og oppførsel
En skole foreslår å fjerne innledende tekst.
Vurdering: Forslaget støttes ikke. Teksten kan fjernes i kortversjonen.

§4 Regler for å skape et godt arbeidsmiljø i klassen og på skolen.

4.1 – 4.7 Ingen endringsforslag.

4.8 Skolens regler for bruk av ikt og nettvett skal følges og gjelder som del av ordensreglementet. Utdanningsforbundet ønsker en presisering av at bruk av privat utstyr og egen nettoppkobling omfattes av reglementet.
Vurdering: Presisering blir tatt inn.

4.9 Ingen endringsforslag.

4.10 Mobiltelefon, mp3-spiller eller lignende skal ikke bringes med til skolen om ikke annet er bestemt.
En skole foreslår å endre dette til: Telefon skal være avslått/satt på lydløs i undervisningen
Vurdering: Det vil være behov for å drøfte om det er riktig å differensiere reglene for barneskoler og ungdomsskoler. Opprinnelig tekst opprettholdes. Under utfyllende kommentarer til punkt 4-10 er det tatt inn en åpning for å vurdere andre regler for dette punktet ved den enkelte skole.

4.11 Ved fravær grunnet sykdom skal skolen varsles.
To skoler har foreslått at dette endres til etter 3 virkedager.
Ny foreslått tekst: Ved fravær grunnet sykdom ut over tre skoledager skal skolen varsles. Ved uvarslet fravær skal det leveres melding til kontaktlærer når eleven kommer igjen.
Utdanningsforbundet spør om det skal være felles varslingsrutiner for skolene. En skole ønsker at bruk av meldingsboka er varslingsrutinen.
Vurdering: Endringsforslaget støttes. Inntil elektroniske varslingssystemer er godt innarbeidet benyttes meldingsboka til varsling om fravær.

§5 Regler for at skolens bøker, materiell, inventar og anlegg skal holdes i god stand

5.1 Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.
En skole foreslår å dele opp setningen i to punkt og med tillegg fra det opprinnelige punkt 5.4:
Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. All søppel skal i søppelbøtter. Stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell. Sett omslag på skolens lærebøker, ødelagte bøker og læremateriell erstattes.
Vurdering: Tas inn. Se også punkt 5.3.

5.2 Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker til skolen. En skole foreslår følgende endring i siste setning: Ta ikke med verdisaker til skolen.
Vurdering: Endringsforslaget tas inn.

5.3 En skole foreslår å stryke dette punktet fordi det er sammenfallende med punkt 5.1.
Vurdering: Punktet strykes. Punkt 5.1. endres til Ta godt vare på alt som tilhører skolen. Hold området rent og ryddig, både ute og inne. All søppel skal i søppelbøtte.

5.4 Se punkt 5.1. Opprinnelig punkt 5.4 er tatt inn i der.

5.5 – 5.6 Ingen endringsforslag.

§ 6 Regler for å skape et godt og trygt skolemiljø

6.1 – 6.2: Ingen endringsforslag.

6.3 Det er ikke tillatt å ta bilder, film eller gjøre lydopptak uten tillatelse.
En skole har føyd til: fra rektor.
Vurdering: Tas ikke inn. Kontaktlærer eller faglærer må også kunne gi tillatelse.

6.4 og 6.5: Ingen endringsforslag.

6.6 Sykling til og fra skolen er tillatt etter at sykkelprøven er tatt, våren på 4. trinn
Utdanningsforbundet ber om at det presiseres om prøven skal være bestått eller avholdt.
Vurdering: Opprinnelig tekst beholdes. Det må kunne utøves et skjønn ut fra elevens forutsetninger.

6.7: Ingen endringsforslag.

6.8 Snøballkasting er ikke tillatt. En skole har foreslått følgende endring: Snøballkasting er bare tillatt på anvist område.
Vurdering: Opprinnelig tekst beholdes. Det er ikke sikkert at alle skolene har egnede områder. Det åpnes for at rektor kan gjøre vedtak om Snøballkasting på anvist område.

6.9 Godteri og brus skal ikke nytes i skoletiden En skole ber om tydelig definisjon på hva som er godteri (for eksempel tyggis). En sanne skole har følgende endringsforslag: Godteri, tyggegummi og brus skal ikke nytes i skoletiden når ikke annet er bestemt.
Vurdering: Tyggegummi tas inn. Øvrige forslag tas ikke inn. Det åpnes for at rektor kan gjøre vedtak annet vedtak.

6.10 – 6.12: En skole har foreslått følgende nytt punkt 6.3 som sum av 6.10 – 6.12: Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt. Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. Seksuell trakassering er ikke tillatt.
Vurdering: Definisjonen på mobbing omfatter mer enn disse tre punktene. Opprinnelig tekst bør stå. Punktene bør stå slik de opprinnelig står.

3. Sanksjoner ved brudd på ordensreglementet

7.1 Muntlig/skriftlig tilrettevisning og/eller advarsel fra lærer og/eller rektor.
En skole har foreslått følgende tillegg: avdelingsleder.
Vurdering: Tas inn.

7.2 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
En skole har foreslått å fjerne: og involvering av foresatte.
En annen skole har foreslått følgende tekst: Involveres foreldre og foresatte.
Vurdering: Opprinnelig tekst benyttes.

7.3 Inndragning av gjenstander etter nærmere bestemte regler, se pkt 4.
Utdanningsforbundet spør om vi har hjemmel til inndragning.
Vurdering: Presisering fra jurist hos fylkesmannen om at inndragning kun kan gjøres for gjeldende skoledag, fram til skoleslutt tas inn. Dette gjelder ikke for faglige gjenstander og rusmidler. Her kan det inndras fram til foreldre henter gjenstanden.

7.4: Ingen endringsforslag.

7.5 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
En skole foreslår å fjerne punktet fordi det er umulig å gjennomføre for elever med skoleskyss. Jurist hos fylkesmannen foreslår også å fjerne punktet da man ikke har hjemmel for dette.
Vurdering: Punktet strykes.

7.6 Bortvising fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors/læreres avgjørelse
Utdanningsforbundet spør om det må settes inn tilsyn.
Vurdering: Følgende presisering tas inn: Elever i 1. – 4. trinn bortvises under tilsyn.

Tekst nederst i §7.
En skole foreslår å fjerne setningen: Elever kan bli pålagt reparasjoner, rydding eller vask etter seg. Begrunnelse: Det står i punkt 7.4
Vurdering: Setningen settes opp en gang – i punkt 7.4.

§8 Straffbare forhold
Første setning lyder: Straffbare forhold skal meldes til politiet.
En skole foreslår: Straffbare forhold og mistanke om straffbare forhold skal meldes til politiet.
Vurdering: Ny setning tas inn.

Utfyllende kommentar til §4.6 Ugyldig fravær og karakteren i orden
En skole ber om at det presiseres hvor ofte permisjon inntil 2 uker kan gis i løpet av et skoleår.
Vurdering: Her må det utøves et skjønn i den enkelte sak om hva som er pedagogisk forsvarlig.

En skole ber om at overskriften endres til: Fravær uten gyldig grunn og karakteren i orden
Vurdering: Forslaget tas inn.

En skole foreslår å endre følgende setning fra: Dersom skolen blir oppmerksom på at barnet ikke bor på sin faste adresse, skal skolen gi melding til rette instanser om dette.
Til: Dersom skolen blir oppmerksom på at barnet ikke bor på sin faste adresse, skal skolen gi melding til barnevernet.
Vurdering: Forslaget tas ikke inn. Det kan være ulike instanser som kan være rette instans alt etter typen sak.

Utfyllende kommentar til §4.8 Internett
En skole foreslår at felles nettvettregler legges ut på It’s learning og ikke i LOS.
Vurdering: Endringen tas inn.

Utfyllende kommentar til §4.10 Bruk av mobiltelefon
En skole mener at ordet kan endres til skal i setningen Dersom elever bryter reglene for bruk av mobiltelefon, kan/skal telefonen inndras for resten av dagen
En skole foreslår å fjerne setningen. Lærere kan tillate bruk av mobiltelefon i undervisningstiden når dette skjer i undervisningsrelatert sammenheng.
Vurdering: Holder på opprinnelig tekst. Tar inne en setning om at skolemiljøutvalget kan gjøre vedtak om andre regler for punkt 4.10.

Utfyllende kommentar til § 5.6 Hærverk på skolens bygninger eller utstyr tilhørende andre elever
En skole spør om man ikke bør skrive hvordan det skal reageres dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler.
Vurdering: Foreldre er ansvarlige for den skade barn volder inntil et visst beløp. Det tas inn en setning om at foreldre kontaktes.

Utfyllende kommentar til §6.1Mobbing og voldelig oppførsel
En skole påpeker at forskriften må oppdateres i forhold til vedtatte handlingsplaner som er vedtatt felles for skolene i kommunen ”Handlingsplan for et godt læringsmiljø” og mot mobbing og ”Handlingsplan mot vold og trusler”, slik at skolene kan bruke disse direkte og ikke trenger å lage en egen lokal handlingsplan.
Vurdering: Det legges inn en henvisning til kommunale handlingsplaner i utfyllende kommentar til § 6.1.

Utfyllende kommentar til §6.5-6  Om sykling
En skole foreslår at setningen ”Det er ikke tillatt å sykle på skolens område.” endres til ”Skolen definerer hvilke områder som eleven kan sykle på i skoletiden.”
Vurdering: Tas inn.

En skole samt Utdanningsforbundet mener at ordet kan endre til skal i setningen: ”Dersom eleven kommer syklende til skolen uten hjelm, kan eleven måtte sette igjen sykkelen til han/hun har tatt med hjelm til skolen.”
To skoler foreslår at setningen ”Dersom eleven kommer syklende til skolen uten hjelm, kan eleven måtte sette igjen sykkelen til han/hun har tatt med hjelm til skolen.” strykes.
En skole spør hvordan man skal håndtere en situasjon hvor foreldre gir tillatelse til sykling til skolen før avlagt sykkelprøve. Det foreslås at det utarbeides et ansvarskjema hvor foreldre underskriver på at de tar fullt ansvar om det skjer en ulykke.
Utdanningsforbundet spør hvordan hjelmbruk på skolevei skal kontrolleres og om det er lov å inndra utstyr. En skole mener det er en betydelig utfordring å gjennomføre på ungdomsskolen og at det må tas som en lagsiktig satsing.
Vurdering: Ut fra juristens vurdering av at det ikke er hjemmel for å inndra gjenstander lenger enn ut skoledagen, må setningen fjernes. Ansvarsskjema for foreldre som tillater sykling før sykkelprøve på 4. trinn vil bli vurdert.

En skole mener at ordene ”kan bli” endres til ”blir” i setningen: Ved sykling i skolens regi/undervisningsrelatert opplegg, er det også påbudt å benytte hjelm. Elever som stiller uten hjelm kan bli nektet deltakelse av sikkerhetsmessige grunner.
Vurdering: Endringen tas inn. Elever vil enten tilbys hjelm fra skolen eller tilbys alternativ undervisning.

Annet: Om rusmidler
To skoler mener at ordet kan endres til skal i setningen ”Skolen kan inndra rusmidlene eller tobakken”.
En skole foreslår å ta inn teksten i avsnittet ”Om rusmidler” inn i kapittel 2 Regler for orden og oppførsel.
Vurdering: Endringene tas inn. Rusmidlene inndras inntil foreldre henter ut dem.

Tillegg:
Utdanningsforbundet etterlyser holdninger til bruk av hodeplagg i timene.
Vurdering: Utdanningsdirektoratet og justisdepartementet har kommet med en betenkning om dette i henhold til grunnlovens § 2, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art 9 og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art 18. De har kommet fram til at følgende setning kan vurderes med begrunnelse i likestilling og for at elever skal få fullt utbytte av undervisningen: ”Hode- og ansiktsplagg som dekker hele/deler av ansiktet er ikke tillatt i undervisningssituasjoner”. Levanger kommune ønsker å framstå som et åpent samfunn. Dette oppleves ikke som et problem i skolene våre i dag. Det foreslås ikke å ta inn et slikt punkt.
 
Generelle kommentarer
Flere påpeker at det er bra at vi nå får felles reglement og at det er gjort et grundig arbeid.

En skole påpeker at ordensreglementet er langt og at det må lages en kortversjon. En annen skole synes det ar bra at reglene er kortfattede og oversiktlige.
En skole mener at de utfyllende kommentarene må skilles ut i eget dokument, en annen skole mener at de utfyllende kommentarene må legges rett etter den paragrafen de tilhører.
Vurdering: Det kan lages flere versjoner av forskriften etter vedtak, både kortversjoner til oppslag og presentasjoner av 1. del alene og presentasjoner hvor paragrafene presenteres med påfølgende tekst om utfyllende kommentarer.

Innføring av felles reglement for skolene i kommunen krever bevisst holdningsskapende arbeid over tid. Det er fra flere samarbeidsutvalg foreslått aksjonsrettede tiltak for å endre praksis.
Vurdering: Det iverksettes holdningskapende arbeid.

En skole mener at det ikke bør legges til skolemiljøutvalget å vurdere lokale regler for mobilbruk på skolen.
Vurdering: Skolemiljøutvalgene gis mandat til å vurdere lokale regler for mobiltelefon. Rektor gis fullmakt til å endre punktene 6.5, 6.8 og 6.9.

Det bes om en tydeliggjøring av begrepet ”skoletida”
Vurdering: I udir’s rundskriv 2/2010 refereres det til  NOU 1995:18 side 227:
Mer tvilsomt er det i hvilken utstrekning ordensreglementet vil kunne fastsette bindende regler for elevenes atferd i fritiden. Utgangspunktet må her være at skolen bare kan gi regler med virkning utenfor skolen så langt det kan begrunnes direkte i skolegangen. Ordensreglementet vil således kunne ha bestemmelser om elevenes atferd på vei til og fra skolen, men ikke elevenes atferd i fritiden for øvrig.
I udir’s rundskriv står det følgende vurdering av NOU 1995:18, s. 227:
Det sentrale vurderingskriteriet er om det som oppleves som i strid med elevens rett etter kapittel 9a har direkte sammenheng med skolegangen. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder for skoleveien, turer/arrangement i skolens regi, aktivitet på læringsplattformen skolen bruker (Fronter, It’s learning etc.) og det som for øvrig kan knyttes direkte til skolen. For det som skjer på elevens fritid er den klare hovedregel at opplæringsloven kapittel 9a ikke gjelder.

En skole understreker at det må være rom for lokale tilpasninger.
Vurdering: Det er rom for lokale tilpasninger i forslag til forskrift.

Kontaktlærer bør benevnes som kontaktlærer/faglærer.
Vurdering: Endring tas inn i ordensreglementet.

Flere ber om at det tas en korrekturgjennomgang og at man vurderer ord satt i parentes.

Det bes om at reglementet gjennomgås av jurist.
Vurderinger mottatt fra jurist ved oppvekstavdelingen hos fylkesmannen 27.5.11:

 1. Området 3, pkt. 7.5. Jeg ville utelatt tilstedeværelse etter skoletid med ev. pålagte oppgaver. Ingen hjemmel for det.
 2. Område 3, pkt. 7.9- skolebytte som sanksjon…ok at det står, dog er dette en sanksjon som bare kan nyttes i helt særlige tilfelle, og en “tvangsflytting” må begrunnes ut fra de andre elevenes situasjon, ikke hva den enkelte elev har gjort.
 3. Område 4.10 om inndragning:


Det er lovlig å inndra eiendeler (typisk mobil, elektroniske gjenstander) i skoletiden. Ved skoletidens slutt må gjenstandene leveres tilbake til elevene. Å holde disse tilbake, ev. til foresatte henter dem, vil være et beslag. Det har dere ikke hjemmel til.

Vurdering: Disse endringene innarbeides i ordensreglementet.

Vurdering:
Det er gjort et grundig arbeid i ”Kvalitetslosgruppen for skole” i forkant av høringsrunden. Høringsrunden har gitt mange nyttige innspill og høringssvarene viser at ordensreglementet engasjerer elever, ansatte og foreldre. Dette er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Rådmannen legger fram et revidert utkast til forskrift basert på innspill i høringsprosessen. Innspillet om å lage en kortversjon av forskriften støttes. Videre skal alle skolene lage sine egne trivselsregler. Flere samarbeidsutvalg har anbefalt aksjonsrettet endring av praksis. Rådmannen mener dette er en god måte å forankre regelverket på, både hos elever, ansatte og hos foreldre. Det vil utarbeides en plan for aksjonsrettede tiltak ved kommunens skoler neste skoleår.

Rådmannen tilrår at forskriften slik den framlegges for driftskomiteen, vedtas som forskrift for ordensreglement for Levangerskolen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 16.06.2011 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051